ข้อมูลนักศึกษาทุนพระราชทาน

รายชื่อนักศึกษาทุนพระราชทานโครงการฯ ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๔๗ – ๒๕๕๘

               มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้มีการจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษากัมพูชาเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน ๕๓ ทุน  รวมนักศึกษาทั้งสิ้น  ๘ รุ่น โดยมีรายชื่อนักศึกษาทุนพระราชทานโครงการฯ ดังต่อไปนี้

รุ่นที่ ๑           ปีการศึกษา ๒๕๔๗ – ๒๕๔๘             จำนวน           ๓        คน

ที่ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คณะ
นายฤทธี ตัน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
นายตงเฆียง ยึม เคมี วิทยาศาสตร์
นายวันนิด สอ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์

 รุ่นที่ ๔           ปีการศึกษา ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑  จำนวน           ๘        คน

ที่ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คณะ
นายกึมฮัว เจีย วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
นายซุคา คุณ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
นายเซงมี กุย วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
นายยืน สุข วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
นายลี เสียง วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
นายสิทธิ ฮวง วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
นายสุเจียต จุม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
นางสาวสุพาณา เนียง วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์

 รุ่นที่ ๖           ปีการศึกษา ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓  จำนวน           ๙        คน

ที่ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คณะ
นายรัฐานิน เส็ง สาธารณสุขชุมชน วิทยาศาสตร์
นายสุวรรณเนตรา โป สาธารณสุขชุมชน วิทยาศาสตร์
นายเทียรี สอร์ สาธารณสุขชุมชน วิทยาศาสตร์
นายดาราวุฒ ตัน อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม วิทยาการจัดการ
นางสาวกาญจนา ลำพอส การพัฒนาสังคม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายสำนาง วูน อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม วิทยาการจัดการ
นางสาวรีดา ไท อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม วิทยาการจัดการ
นายลีวิฤทธิ์ วัน บริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ

นายโสดันนารา พ๊อง บริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ

 รุ่นที่ ๗           ปีการศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔  จำนวน           ๑๖      คน

ที่ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คณะ
นายปรึง ฌอวัลย์ สังคมศึกษา ครุศาสตร์
นายตรึม ราดี สังคมศึกษา ครุศาสตร์
นายสวน สน สังคมศึกษา ครุศาสตร์
นายเอง ฌอน สังคมศึกษา ครุศาสตร์
นางจิต ลึมฮัว สังคมศึกษา ครุศาสตร์
นางเมี๊ยะ โบตุม สังคมศึกษา ครุศาสตร์
นางสาวโภค ตังฮวน สังคมศึกษา ครุศาสตร์
นายแก้ว วิบล วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
นายเจีย สามุด วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
๑๐ นายโวง วัณณา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
๑๑ นายอุม สมณาง วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
๑๒ นางกา จันคิม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
๑๓ นางกา สุคนธ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
ที่ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คณะ
๑๔ นางจุม วัณณา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
๑๕ นางปาง ณาริน วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์

๑๖

นางมุด บุณนารา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์

 รุ่นที่ ๙           ปีการศึกษา ๒๕๕๕– ๒๕๕๖              จำนวน            ๒       คน

ที่ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คณะ
นายสุน สมณาง คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์
นายโสะพรรณนา เจีย ภูมิสารสนเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 รุ่นที่ ๑๐         ปีการศึกษา ๒๕๕๖– ๒๕๕๗              จำนวน            ๔       คน

ที่ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คณะ
นายโบเร็ย เลียง ท่องเที่ยวและโรงแรม วิทยาการจัดการ
นายเตียง เอือน วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์
นายสารี ยู เคมี วิทยาศาสตร์
นายคลึม จม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 รุ่นที่ ๑๑         ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙   จำนวน            ๖       คน

ที่ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คณะ
นายพิรุณ บุตร ภาษาไทย ครุศาสตร์
นางสาวรัตนวัดเตย วุทธ บัญชี วิทยาการจัดการ
นายเชง งิน ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นาย ซาน รุ่งริท สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร
นายยูสเว จิน ดนตรีศึกษา ครุศาสตร์
นายจัน คันทู อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 รุ่นที่ ๑๒         ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐   จำนวน  ๕       คน

ที่ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คณะ
นายลีวิริท วัน หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ บัณฑิตวิทยาลัย
นางสาวโซะเพียกวัดเตย ทุจ ภาษาอังกฤษ บัณฑิตวิทยาลัย
นางสาววัฒนธน บน ภาษาอังกฤษ บัณฑิตวิทยาลัย
นางสาวศกกัญญา พิเศษ ชีววิทยา วิทยาศาสตร์
นางสาวเพียกนี ปอน การเงินการธนาคาร วิทยาการจัดการ

รุ่นที่ ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐-ปัจจุบัน

ที่ ชื่อ สกุล สาขาวิชา คณะ
นายเชียง บุญลอง การพัฒนาสังคม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายศักดิ์สิทธิ์ ซู เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร

            ปัจจุบันมีบัณฑิตชาวกัมพูชาที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทั้งสิ้น  ๓๘ คน และมีนักศึกษาชาวกัมพูชากำลังศึกษาอยู่จำนวน ๑๗ คน