บุคลากร

คณะกรรมการบริหารสำนักงานต่างประเทศรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ 

ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ

รองผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ

                                         

                หัวหน้างานธุรการ                   หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์               หัวหน้างานพัฒนาภาษา          

                                         

                                                  หัวหน้าศูนย์ภาษา                 หัวหน้าศูนย์อาเซียนศึกษา      หัวหน้างานศูนย์การแปลและล่าม

หัวหน้าฝ่ายนักศึกษาและบุคลากรนานาชาติ

   หัวหน้าฝ่ายความร่วมมือและสารสนเทศ    

บุคลากรประจำสำนักงานต่างประเทศ

  นักวิชาการศึกษา 

   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

        นักวิเทศสัมพันธ์