ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมาของ
สำนักงานต่างประเทศ

ประวัติความเป็นมา

             สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย และเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประทศ มีการบริหารงาน โดย อาจารย์รสมน พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ ซึ่งกำกับดูแลโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์