ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมาของ
สำนักงานต่างประเทศ

ประวัติความเป็นมา

             สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย และเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประทศ มีการบริหารงาน โดย อาจารย์รสมน พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ ซึ่งกำกับดูแลโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

History

               The International Office under the Section of International Affairs, Buriram Rajabhat University was established with following purposes: to promote and support the university policy, to build a network of cooperation both in Thailand and overseas, and to publicize and promote the university reputation. The office is headed by the Director under the supervision of the Assistant to the Present for International Affairs.