ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมาของ
สำนักงานต่างประเทศ

สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย และเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประทศ มีการบริหารงาน โดยผู้อำนวยการ สำนักงานต่างประเทศ ซึ่งกำกับดูแลโดยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์