ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

“ส่งเสริมวิชาการ ประสานความร่วมมือ

สร้างชื่อสู่อาเซียนและสากล”

วิสัยทัศน์

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์เป็นหน่วยสนับสนุนและประสานงานกิจการต่างประเทศของมหาวิทยาลัยที่ฉับไวและมีประสิทธิภาพ

เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

พันธกิจ

1.ร่วมกำหนดและดำเนินงานยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

2.สร้างและแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

3.ทำนุบำรุง และเผยแพร่ ภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย ให้เป็นที่รู้จักในต่างประเทศ

4.ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ

บทบาทหน้าที่

1.ติดต่อประสานงานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

2.ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้แก่หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

3.ให้ข้อเสนอแนะ ข้อแนะนำ และเอื้ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาและบุคลากรชาวต่างประเทศที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

4.กำกับ ดูแล ตรวจสอบ และเสนอทุนของมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย จากต่างประทศเพื่อมาศึกษาและปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

5.เป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลข่าวสาร ข้อเสนอแนะและอำนวยความสะดวกทางด้านการต่างประเทศแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย

6.อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษรวมทั้งภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน