ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

“ส่งเสริมวิชาการ ประสานความร่วมมือ

สร้างชื่อสู่อาเซียนและสากล”

วิสัยทัศน์

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์เป็นหน่วยสนับสนุนและประสานงานกิจการต่างประเทศของมหาวิทยาลัยที่ฉับไวและมีประสิทธิภาพ

เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

พันธกิจ

1.ร่วมกำหนดและดำเนินงานยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

2.สร้างและแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

3.ทำนุบำรุง และเผยแพร่ ภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย ให้เป็นที่รู้จักในต่างประเทศ

4.ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ

บทบาทหน้าที่

1.ติดต่อประสานงานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

2.ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้แก่หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

3.ให้ข้อเสนอแนะ ข้อแนะนำ และเอื้ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาและบุคลากรชาวต่างประเทศที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

4.กำกับ ดูแล ตรวจสอบ และเสนอทุนของมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย จากต่างประทศเพื่อมาศึกษาและปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

5.เป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลข่าวสาร ข้อเสนอแนะและอำนวยความสะดวกทางด้านการต่างประเทศแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย

6.อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษรวมทั้งภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน

Philosophy

Promote academic tasks, collaborate with other organizations and establish reputation of BRU in ASEAN and internationals.

Vision

The International Office is the active and efficient unit of supporting and cooperating the university in the international affairs so as to raise the educational standard and quality of graduates for international acceptance.

Mission

  1. Join hands with the university to carry out the strategy of international affairs

  2. Establish and seek for cooperation with government and private sectors both in Thailand and overseas

  3. Preserve and disseminate Thai language, art and culture to other countries

  4. Publicize work performance and reputation of the university at an international level

Objectives

  1. To contact and create a network of cooperation with government and private sectors both in Thailand and overseas

  2. To publicize and disseminate the university activities to other organization both in Thailand and other countries

  3. To Suggest, recommend and provide services for international student personnel staying at the university

  4. To supervise, examine and propose the university scholarships provided for international students, lecturers, scholars and researchers who are studying and working at the university

  5. To become the center for providing international information facilities for the university personnel

  6. To organize the English course as well as ASEAN languages and cultures courses for the university personnel and general public