ภาระงาน

1. งานทุนและบริหารงานทั่วไป Scholarships & Administrations

1. ทุนภายนอก เช่น GMS,   UMAP ฯลฯ

2. บริหารงานทั่วไป

3. สารบรรณ พัสดุ การเงิน      

4. งานต้อนรับ งานพิธีการ

5. งานประกันคุณภาพ

6. ประชาสัมพันธ์

7. ประเมินโครงการ

8. วีซ่าและหนังสือเดินทางชาวไทยและชาวต่างชาติ

9. เลขานุการ

โครงการและกิจกรรม

1. โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรสำนักงาน

2. โครงการบริหารและจัดการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์

2.งานอาเซียนศึกษา ASEAN Studies

1. ศูนย์ข้อมูลอาเซียน

2. การจัดนิทรรศการอาเซียน

3. การจัดการสัมมนาทางวิชาการ

4. การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาเซียน

5. การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้สู่อาเซียน

6. การฝึกอบรมด้านอาเซียน

7. การให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน

โครงการและกิจกรรม

1.โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียน

1.1 โครงการจดหมายข่าวอาเซียน

1.2 โครงการแผ่นพับและหนังสือแนะนำมหาวิทยาลัย

1.3 โครงการสมุดโน้ตและแผ่นพับสำนักงาน

2. โครงการกิจกรรมจัดแสดงเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร (Road show)

3.โครงการกิจกรรมอาเซียนสัญจร (Monthly ASEAN Activities)

4.โครงการพัฒนาห้องอาเซียน

5.โครงการกิจกรรมวันอาเซียน

3.งานนักศึกษาและบุคลากรนานาชาติ International Students and Staff

1.วีซ่าของนักศึกษา

2.วีซ่าและ Work Permit ของบุคลากร

3.การทำงานระหว่างเรียนของนักศึกษา

4.งานตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษา

5.งานตรวจสอบคุณวุฒิบุคลากร

โครงการและกิจกรรม

1.โครงการต่อวีซ่าและรายงานตัวนักศึกษาทุนชาวกัมพูชา

2.โครงการต่อใบอนุญาต (Work permit) และวีซ่า (Visa) ให้อาจารย์ชาวต่างชาติ

3.โครงการทำงานระหว่างเรียนและสวัสดิการสำหรับนักศึกษาทุนชาวกัมพูชา

4. งานงานความร่วมมือและสารสนเทศ Co-operation & Public Relations 

1.ความร่วมมือทั้งภายในและ ต่างประเทศ (MoU/MoA)

2.ด้านวิจัย การเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร

3.เพิ่มวิสัยทัศน์นักศึกษาและ บุคลากรในต่างประเทศ

4.หลักสูตรร่วมทั้งในและ ต่างประเทศ

5.ฝึกประสบการณ์ต่างประเทศ

6.แสวงหานักศึกษา Internship จากต่างประเทศ

7.ประชาสัมพันธ์และรับ นักศึกษาต่างชาติ

โครงการและกิจกรรม

1.โครงการติดตามและพัฒนาความร่วมมือทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

2.โครงการคัดเลือกนักศึกษาทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ

 5.งานอบรมและทดสอบ ทักษะภาษาอาเซียน ASEAN Languages Training and Testing  

1.การจัดการทดสอบทางภาษา

2.การฝึกอบรมทักษะภาษา และวัฒนธรรมให้กับนักศึกษา

3.การฝึกอบรมทักษะภาษา และวัฒนธรรมให้กับ บุคลากร

4.การวิจัยภาษาและวัฒนธรรมของประเทศกลุ่มอาเซียน    

โครงการและกิจกรรม

1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษา

2.โครงการเพิ่มวิสัยทัศน์และเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

3.โครงการเพิ่มวิสัยทัศน์และเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

4.โครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัยและนักศึกษากับประเทศในอาเซียน

 6.งานการแปลและล่ามTranslation and Interpretation (BRU TIC)

1.งานแปลเอกสารทางราชการ

2.งานแปลเอกสารทางวิชาการ

3.การแปลเอกสาร หนังสือ และตำราต่างๆ

4.ล่ามภาษาให้กับมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรต่างๆ

5.อบรมด้านการแปลและล่ามให้กับบุคคล และองค์กรต่างๆ

6.เผยแพร่กิจกรรมและผลงานแปล/ล่าม

โครงการและกิจกรรม

1.โครงการแปลข้อมูลหน่วยงานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียนอื่นๆ

2.โครงการแปลป้ายต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นภาษาอังกฤษคู่กับภาษาไทย

https://www.youtube.com/watch?v=zpxInh2FlVw&t=29s