ศูนย์การแปลและล่าม (CENTER OF TRANSLATION AND INTERPRETATION)

อาจารย์สิทธิศักดิ์ พงผือฮี

หัวหน้าศูนย์การแปลและล่าม

ภาระงานศูนย์การแปลและล่าม

  1. งานแปลเอกสารทางราชการ
  2. งานแปลเอกสาร หนังสือ ตำราต่างๆ
  3. งานล่ามภาษาให้กับมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรต่างๆ
  4. งานอบรมด้านการแปลและล่ามให้บุคคล และองค์กรต่างๆ
  5. งานพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นด้านการแปลและล่าม
  6. งานจัดทำคู่มือการแปลและแบบฟอร์มการหนังสือราชการต่างๆ
  7. งานเผยแพร่กิจกรรมและผลงานแปล/ล่าม
  8. ศึกษาดูงานและสร้างเครือข่ายระหว่างศูนย์การแปลและล่ามทั่วประเทศ

 

      การบริการรับแปลงาน (แบบฟอร์มออนไลน์) Click ที่ภาพได้เลยค่ะ