ศูนย์อาเซียนศึกษา (ASEAN STUDIES CENTER)

อาจารย์ภูริสา วัชเรนทร์วงศ์

หัวหน้าศูนย์อาเซียนศึกษา

ประวัติความเป็นมา

               ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรและนักศึกษาก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อมามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้รับนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้ยกระดับศูนย์อาเซียนศึกษา เป็นศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับอาเซียนในด้านต่างๆ แก่ประชาชนทั่วไปในจังหวัดบุรีรัมย์ ปัจจุบันศูนย์อาเซียนศึกษา อยู่ภายใต้กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานต่างประเทศ

 ภาระงาน

 1. งานศูนย์ข้อมูลอาเซียน
 2. งานโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
 3. งานโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมลาว
 4. งานโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน
 5. งานโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
 6. งานโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ
 7. งานการจัดสัมมนาวิชาการอาเซียน
 8. งานเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน
 9. งานการจัดนิทรรศการอาเซียน
 10. งานการจัดโครงการและกิจกรรมตระหนักรู้สู่อาเซียน
 11. งานการจัดค่ายอาเซียนสัญจร
 12. งานการทำการวิจัยและวัฒนธรรมอาเซียน