ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับการสัมภาษณ์ ในการเข้าร่วมโครงการเพิ่มวิสัยทัศน์และการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ ณ Qiannan Normal University for Nationalities & Shangrao Normal University ประเทศจีน

รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับการสัมภาษณ์

ในการเข้าร่วมโครงการเพิ่มวิสัยทัศน์และการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ

Qiannan Normal University for Nationalities & Shangrao Normal University ประเทศจีน

คณะวิทยาศาสตร์ (4 คน)

ที่ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา ชั้นปี
1 นางสาวศศิวิมล สุวรรณพันธ์ ชีววิทยา 3
2 นางสาววสุนันท์ พลเยี่ยม ชีววิทยา 3
3 นายบุญเพิ่ม ปรากฏรัตน์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
4 นายอธิปไตย สยามประโคน เทคโนโลยีสารสนเทศ 2

คณะวิทยาการจัดการ (3 คน)

 

ที่ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา ชั้นปี
1 นางสาวปรารถนา มงคล การท่องเที่ยวและการโรงแรม 3
2 นายปุณณวิท เลไธสง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2
3 นางสาวสุลิม เซีย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (2 คน)

 

ที่ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา ชั้นปี
1 นายธีรพล วิลาส เทคโนโลยีการก่อสร้าง 3
2 นางสาวพัชราพร จานเขื่อง เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 1

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (8 คน)

 

ที่ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา ชั้นปี
1 นายธวัชชัย คะเรรัมย์  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
2 นางสาวนิตยา พรมประโคน ภาษาไทย 3
3 นางสาวชณิตชากรณ์ วงศ์วัฒนโสภณ รัฐประศาสนศาสตร์ 3
4 นางสาวกัญญา เปนะนาม ภาษาอังกฤษ 2
5 นายภูดิศ อุ่นไธสง ภาษาอังกฤษ 3
6 นางสาวพรธีรา การเกษ ภาษาอังกฤษ 3
7 นายธีระ วิชายงค์ ภาษาอังกฤษ 3
8 นางสาวณัฐวดี นาชีวา ภาษาอังกฤษ 3

 

 

 

คณะครุศาสตร์ (9 คน)

 

ที่ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา ชั้นปี
1 นางสาวระพีพัฒน์ วงษ์ภักดี สังคมศึกษา 2
2 นางสาวปุณยาพร บุญคล้อย ภาษาไทย 3
3 นางสาวอารียา พวงศรี ภาษาอังกฤษ 3
4 นางสาวดาราวดี อินทร์ชุ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 3
5 นางสาววิไลวรรณ จันทรบุตร การศึกษาปฐมวัย 1
6 นายสมศักดิ์ พะวร ภาษาไทย 3
7 นางสาวอภิญญา ยิ่งนอก ภาษาอังกฤษ 3
8 นางสาวปภาวรินทร์ สุมาลุ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 3
9 นางสาวสุธิดา คำพระ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 3

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร (4 คน)

 

ที่ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา ชั้นปี
1 Mr.Rongrith San สัตวศาสตร์ 2
2 นางสาววันวิสา เรืองรัมย์ ประมง 2
3 นางสาววรัญญา อาจบุราย เกษตรศาสตร์ 2
4 นายอนุพงศ์ เปลี่ยนไธสง สัตวศาสตร์ 2

 

 

 

 

ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 อาคาร 15

ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป (ลงทะเบียนเวลา 14.30 – 15.00 น.)

สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

2 พฤษภาคม 2560

แชร์ข่าวนี้