ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมการแปลและแจ้งกำหนดการ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมการแปลและแจ้งกำหนดการ

รายชื่อผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมการแปลแบบล่าม

วันที่ 20-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมลักษณะงาม ชั้น 2 อาคาร 17

1 ผศ.ดร.นฤมล สมคุณา
2 นางสาวพิมพ์พิศา จันทร์ทะวงค์
3 อาจารย์ทยิดา พลยิ่ง
4 อาจารย์ศุภกิจ ภูวงศ์
5 อาจารย์จินตนา วัชรโพธิกร
6 นายภูดิศ อุ่นไธสง
7 อาจารย์นงนุช หอมเนียม
8 อาจารย์สุภาพร ณ รังษี
9 นางสาวศิลป์ศุภาศรณ์ นามวงศ์
10 นางสาวนภกชกร อัครพงศ์ทองมี
11 อาจารย์ศศิมาภรณ์ วงศ์ทิมารัตน์
12 อาจารย์เฉลิมเกียรติ เย็นเพ็ชร
13 อาจารย์ศิริพร โคตรวินนท์
14 อาจารย์เทพอัปสร แสนสุข
15 นางลำพวน ฤทธิ์แก้ว
16 นางสาวรุ่งทิพย์ นามทวีชัยกุล
17 นายภูมิราช โล้เจริญรัตน์
18 นางภากรณ์ เมอะประโคน
19 นางสุวภัทร โพธิ์คำ
20 นางปฏิญญา เนตรประโคน
21 อาจารย์วงจันทร์ พูลเพิ่ม
22 นางสาวศิริลักษณ์ เจริญรัมย์
23 อาจารย์วริษฐา รัตนวโรภาส
24 อาจารย์พุทธชาด ลิ้มศิริเรืองไร

25           อาจารย์ภวิษย์หาญ พะนุมรัมย์

 

รายชื่อผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมการแปลเอกสารเชิงวิชาการ

วันที่ 27-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมลักษณะงาม ชั้น 2 อาคาร 17

1 อาจารย์ทยิดา พลยิ่ง
2 นางสาวมนัญพัชร์ เมตต์กรุณ์จิต
3 อาจารย์ศุภกิจ ภูวงศ์
4 อาจารย์จินตนา วัชรโพธิกร
5 อาจารย์นงนุช หอมเนียม
6 อาจารย์สุภาพร ณ รังษี
7 อาจารย์รังสิมา สว่างทัพ
8 นางสาวศิลป์ศุภาศรณ์ นามวงศ์
9 นางสาวนภกชกร อัครพงศ์ทองมี
10 อาจารย์ศศิมาภรณ์ วงศ์ทิมารัตน์
11 อาจารย์ ดร. ณปภัช วรรณตรง
12 อาจารย์บัวลอย จันผกา
13 อาจารย์อัญญา มธุรเมธา
14 อาจารย์เทพอัปสร แสนสุข
15 อาจารย์สักตรัตน์ รอดอารี
16 อาจารย์เสกสิทธิ์ ดวงคำ
17 อาจารย์ ดร.ภัทรนันท์ ทวดอาจ
18 อาจารย์เอกชัย ธีรภัคสิริ
19 อาจารย์ชายุดา จันทะปิดตา
20 อาจารย์สุดารัตน์ ปีนะภา
21 อาจารย์วริษฐา รัตนวโรภาส
22 อาจารย์ธิติ ปัญญาอินทร์
23 ผศ.เกษสุดา บูรณพันศักดิ์
24 อาจารย์คำจันทร์ ร่มเย็น
25 อาจารย์ณัฐวัฒน์ โฆษิตพิพัฒน์
26 อาจารย์เฉลิมพล อะทารส
27 ดร.สาธิต จอกใดการอด
28 ผศ.ดร.นฤมล สมคุณา
29 นางสาวพิมพ์พิศา จันทร์ทะวงค์
30 นางลำพวน ฤทธิ์แก้ว
31 นางสาวรุ่งทิพย์ นามทวีชัยกุล
32 นายภูมิราช โล้เจริญรัตน์
33 อาจารย์วงจันทร์ พูลเพิ่ม

34            อาจารย์พุทธชาด ลิ้มศิริเรืองไร

35             อาจารย์ภวิษย์หาญ พะนุมรัมย์

36             อาจารย์ธิดารัตน์ คีมกระโทก

กำหนดการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแปลแบบล่าม

ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2560

ณ ห้องลักษณะงาม ชั้น 2 อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

————————————————–

 

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560

08.00-08.30 น.            ลงทะเบียน

08.30-9.00   น.            พิธีเปิดโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

09.00-12.00 น.            เทคนิคการแปลแบบล่าม

โดย อาจารย์ ดร.ธีรวิทย์ ภิญโญณัฐกานต์

12.00 -13.00 น.              พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-17.30  น.               เทคนิคการแปลแบบล่าม (ต่อ)

โดย อาจารย์ ดร.ธีรวิทย์ ภิญโญณัฐกานต์

 

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560

08.00 -08.30 น.      ลงทะเบียน

08.30 -10.30 น.       ฝึกปฏิบัติการแปลแบบล่าม

โดย อาจารย์ ดร.ธีรวิทย์ ภิญโญณัฐกานต์

12.00 -13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-17.00  น.       ฝึกปฏิบัติการแปลแบบล่าม (ต่อ)

โดย อาจารย์ ดร.ธีรวิทย์ ภิญโญณัฐกานต์

17.00-17.30 น.      การตอบข้อซักถาม

17.30 น.                   พิธีปิด

 

หมายเหตุ

เวลา 10.30-10.45 น.       พักรับประทานอาหารว่างช่วงเช้า

เวลา 15.00-15.15 น.         พักรับประทานอาหารว่างช่วงบ่าย

 

 

 

 

 

กำหนดการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแปลเอกสารเชิงวิชาการ

ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2560

ณ ห้องลักษณะงาม ชั้น 2 อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

———————————————

 

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560

08.00-08.30 น.           ลงทะเบียน

08.30-9.00   น.            พิธีเปิดโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

09.00-12.00 น.            หลักการและเทคนิคการแปลเอกสารเชิงวิชาการ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์  เนื้อไม้หอม

12.00 -13.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-17.30  น.                หลักการและเทคนิคการแปลเอกสารเชิงวิชาการ (ต่อ)

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์  เนื้อไม้หอม

 

 

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560

08.00 -08.30 น.       ลงทะเบียน

08.30 -10.30 น.       ฝึกปฏิบัติการแปลเอกสารเชิงวิชาการ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์  เนื้อไม้หอม

12.00 -13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-17.00  น.       ฝึกปฏิบัติการแปลเอกสารเชิงวิชาการ (ต่อ)

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์  เนื้อไม้หอม

17.00-17.30 น.       การตอบข้อซักถาม

17.30 น.                   พิธีปิด

 

หมายเหตุ

เวลา 10.30-10.45 น.       พักรับประทานอาหารว่างช่วงเช้า

เวลา 15.00-15.15 น.       พักรับประทานอาหารว่างช่วงบ่าย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *