ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรบเชิงปฏิบัติการการแปลเอกสารเชิงวิชาการ

เมื่อวันที่ 27-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการแปลเอกสารเชิงวิชาการขึ้น ณ ห้องประชุมลักษณะงาม ชั้น 2 อาคารนวัตปัญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนธ์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการเป็นวิทยากรตลอดการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการแปลภาษาให้กับ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดย โครงการได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 45 ท่าน

ตลอดระยะเวลา 2 วันของการอบรม ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้น และยังสนับสุนให้มีการจัดอบรมอีกในครั้งต่อไป

แชร์ข่าวนี้