ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเป็นเจ้าบ้านที่ดี Ask Me Project for BRU Students

สำนักงานต่างประเทศ ได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเป็นเจ้าบ้านที่ดี” (Ask Me Project) ระหว่างเดือนมกราคม-สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ให้จังหวัดบุรีรัมย์เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแหล่งอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก    สำนักงานต่างประเทศจึงได้นำนโยบายดังกล่าวมาพัฒนาบุคลากรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยมีหน้าที่จัดอบรมทักษะด้านการท่องเที่ยวให้กับนักศึกษาที่เกี่ยวข้องทั้ง 9 สาขาวิชา คือ พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ฯ สาธารณสุขชุมชน การสื่อสารมวลชน การท่องเที่ยวและการโรงแรม ภาษาอังกฤษ (คบ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)  และภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) รวมทั้งหมด 13 รุ่น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
  2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมีความพร้อมในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

แชร์ข่าวนี้