ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนแผนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (Lesson Plan)

สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์  ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย อาจารย์รสมน  พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ  อาจารย์รุ่งนภา  เมินดี รองผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ อาจารย์ญาดา  รามฤทธิ์ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ได้จัดทำโครงการอบรมการเขียนแผนการสอนโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เขียนแผนการสอนและสามารถปฏิบัติการสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ ซึ่งโครงการนี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระชนมพรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้