Monthly Archives - ธันวาคม 2018

ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาสมัครเข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ

สามารถสมัครสอบและโอนเงินชำระค่าสมัครสอบ ได้ที่

>>>>>>>>>>>>>>>>https://goo.gl/forms/TAJQrHUUKccayQBs1

หรือ Download แบบฟอร์มการสมัครได้ที่

>>>>>>> ใบสมัครเข้าร่วมการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ

ติดต่อผู้ประสานงาน นางสาวกรรณิการ์ กกไธสง

โทร. 0945429140

เลขที่บัญชีสำหรับโอนเงินค่าสมัคร

พรอมเพย์ 1319900106569

ชื่อบัญชี นางสาวกรรณิการ์ กกไธสง

สำนักงานต่างประเทศ ชั้น 3 อาคาร 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โทร 044-611221 ต่อ 7906

ขอเชิญบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกท่าน สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ความเป็นนานาชาติ สำหรับบุคลากร รุ่นที่ 4

ลงชื่อสมัครเข้าร่วมโครงการออนไลน์ได้ที่

http://gg.gg/cmbcf

หรือสมัครด้วนตนเองได้ที่

สำนักงานต่างประเทศ ชั้น 3 อาคาร นวัตปัญญา โทร 7906