Monthly Archives - กุมภาพันธ์ 2020

สำนักงานต่างประเทศจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ (English for Specific Purpose: ESP)

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และ อาจารย์รสมน พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ (English for Specific Purpose: ESP) ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโดยการจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการสอนเป็นภาษาอังกฤษให้กับคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวนทั้งสิ้น 60 ท่าน การอบรมในครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล อาจารย์ประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรตลอดระยะเวลา 2 วันในการอบรม

ประกาศผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (สอบ 15 กุมภาพันธ์ 2563)

สามารถ Download ผลคะแนนผู้เข้าสอบทุกท่านได้ที่นี่นะคะ คะแนนจะแยกตามห้องที่เข้าสอบค่ะ

ผลคะแนนสอบนักเรียน-แยกตามห้อง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทางภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับประถมศึกษา (สอบ 15 กุมภาพันธ์ 2563)

                     สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอแจ้งรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ดังเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้  ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อทุกท่านมาสอบในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารราชภัฏคอมเพลกซ์  (อาคาร 23) ชั้น 3- 5 คณะกรรมการดูแลกำกับการสอบได้แบ่งห้องสอบออกเป็น 16 ห้อง ห้องละ 35 ที่นั่ง โดยจะเริ่มสอบในเวลา 09.00-11.00 น. ผู้ที่เข้าห้องสอบช้าเกิน 15 นาที ถือว่าหมดสิทธิ์สอบ ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่หน้าเว็บสำนักงานต่างประเทศ www.oire.bru.ac.th  ขอความกรุณานำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียน  และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการสอบมาเข้าห้องสอบให้ครบถ้วน

                       สำนักงานต่างประเทศจะประกาศผลการสอบในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการทดสอบ 3 อันดับแรกมารายงานตัวเพื่อรับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ณ สำนักงานต่างประเทศ ชั้น 3 อาคารนวัตปัญญา (อาคาร 17)  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 044-611221 ต่อ 7906

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบได้ที่นี่นะคะ

เลขที่นั่งสอบ-ห้องสอบ