Monthly Archives - มิถุนายน 2020

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฉางโจว ประเทศจีน

เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินพิธีการลงนามทำความร่วมมือ (MoU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และมหาวิทยาลัยฉางโจว ประเทศจีน พิธีการลงนามในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา รักการศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สมคุณา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์รสมน พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ อาจารย์พรภวิษย์ ชะนวนชัย หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานต่างประเทศ  ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือระหว่าง ๒ มหาวิทยาลัย โดยบันทึกความร่วมมือฉบับนี้ได้มุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร ตลอดจนการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร เพื่อให้มหาวิทยาลัยทั้งสองได้สนับสนุน ช่วยเหลือและประสานความร่วมมือให้เกิดผลอันดีทางด้านวิชาการอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนอีกด้วย

การประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ (ESP) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ข้อสรุปการประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ (ESP)

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมลักษณะงาม ชั้น 2 อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จากการประชุมมีข้อสรุปดังต่อไปนี้

 1. อาจารย์ที่สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ (ESP) จะต้องส่งเอกสารที่จำเป็นให้ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • เอกสารที่ต้องส่งก่อนเปิดภาคเรียน 1 สัปดาห์ (ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 1 ก.ค. 2563)
   • มคอ.3 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
   • แผนบริหารการสอน (Course Syllabus) (ฉบับภาษาอังกฤษ)
   • ตารางสอน พร้อมลงลายมือชื่อสำเนาถูกต้อง

1.2 เอกสารที่ต้องส่งก่อนการจัดสอบ 2 สัปดาห์

1.2.1   ข้อสอบกลางภาค (ฉบับภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 7 ส.ค. 2563

1.2.2   ข้อสอบปลายภาค (ฉบับภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 7 ต.ค. 2563

1.3 เอกสารที่ต้องส่งหลังจากสอบปลายภาคเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน

1.3.1    มคอ.5 (ฉบับภาษาอังกฤษ) ระหว่างวันที่ 1 – 30 พ.ย. 2563

 1. การให้นักศึกษาใช้โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์โดยโปรแกรม English Discoveries Online (EDO) อาจารย์จะแจ้งความประสงค์มาทาง ศูนย์ภาษา ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563
 2. สำหรับอาจารย์ที่ยังมีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ อาจารย์สามารถเข้ามาติดต่อขอสอบได้ที่ ศูนย์ภาษา งานพัฒนาภาษา สำนักงานต่างประเทศ ถ้าอาจารย์ยังสอบไม่ผ่านสามารถติดต่อขอสอบครั้งต่อไปได้ โดยต้องมีระยะห่างของการสอบแต่ละครั้ง 15 วัน
 3. ทางศูนย์ภาษา งานพัฒนาภาษา สำนักงานต่างประเทศ ได้กำหนดวันสอบ BRU English Test สำหรับอาจารย์และนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
รอบ วันสอบ เวลา ห้องสอบ วันรับสมัครสอบ
1 29 ก.ค. 63 13.30 – 15.00 น. 17205 – 17206 1-24 ก.ค. 63
2 19 ส.ค. 63 13.30 – 15.00 น. 17205 – 17206 3-14 ส.ค. 63
3 30 ก.ย. 63 13.30 – 15.00 น. 17205 – 17206 1-25 ก.ย. 63
4 14 ต.ค. 63 13.30 – 15.00 น. 17205 – 17206 1-10 ต.ค. 63

หมายเหตุ : สมัครสอบรอบละไม่เกิน 40 ท่าน

สมัครสอบได้ที่เว็บไซต์สำนักงานต่างประเทศ http://oire.bru.ac.th/

 1. ทางศูนย์ภาษา ได้สร้างกลุ่ม Line สำหรับอาจารย์ที่สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ (ESP) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน

การประชุมอาจารย์ชาวต่างชาติ (Foreign Lecturers’ / Teacher’ Meeting) วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563

การประชุมอาจารย์ชาวต่างชาติ (Foreign Lecturers’ / Teacher’ Meeting)

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563

 1. คุณสมบัติอาจารย์ชาวต่างชาติ
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท
  • มีอายุไม่เกิน 60 ปี
  • มีผลคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็นไปตามประกาศของทางมหาวิทยาลัย
  • ทำงานที่เป็นพันธกิจ/ภารกิจของทางมหาวิทยาลัย อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ งาน
  • มีการพัฒนาตนเองตามภาระหน้าที่ของอาจารย์ประจำหรือตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
  • มีผลประเมินการสอนจากนักศึกษา
  • มีผลประเมินการปฏิบัติงานจากเพื่อนร่วมงาน
 1. คุณสมบัติครูชาวต่างชาติ
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
  • มีใบประกอบวิชาชีพครู / ใบประกาศนียบัตรด้านการสอนภาษาอังกฤษ
  • มีอายุไม่เกิน 60 ปี
  • มีผลคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็นไปตามประกาศของทางมหาวิทยาลัย
  • ทำงานที่เป็นพันธกิจ/ภารกิจของทางมหาวิทยาลัย อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ งาน
  • มีการพัฒนาตนเองตามภาระหน้าที่ของอาจารย์ประจำหรือตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
  • มีผลประเมินการสอนจากผู้ปกครอง / ผู้นิเทศการสอนหลักสูตร GrapeSEED
  • มีผลประเมินการปฏิบัติงานจากเพื่อนร่วมงาน
 1. กำหนดการส่งเอกสารประกอบการจ้าง อาจารย์/ครู ชาวต่างชาติ มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์
  • อาจารย์/ครูชาวต่างชาติ ที่สัญญาจ้างหมดในวันในวันที่ 30 เมษายน 2564 จะต้องส่งเอกสารจ้างภายในวันที่ 20 มีนาคม 2564
  • อาจารย์/ครูชาวต่างชาติ ที่สัญญาจ้างหมดในวันในวันที่ 30 กันยายน 2563 จะต้องส่งเอกสารจ้างภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2563
 1. ตารางสรุปวันสิ้นสุดอายุ Visa / Work-permit ของอาจารย์/ครูชาวต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  • Miss Geraldine Remellite Llesis 30 เมษายน 2564
  • David William Schroko 30 เมษายน 2564
  • Richard Gleed 30 เมษายน 2564
  • Miss Arole B. Ponferrada 30 กันยายน 2563
  • Von M. Bacasmot 30 กันยายน 2563
  • Arlene M. Bacasmot 30 กันยายน 2563
  • David Frank Dittmar 30 กันยายน 2563
  • Robin K.Cupp Kendall 30 กันยายน 2563
  • Maria Doribie E.Gates 30 กันยายน 2563
  • Angelie G. Escuadra 30 กันยายน 2563
  • Rob Andrew George Gall 30 กันยายน 2563
  • Ny Rithy 30 กันยายน 2563
 1. ถามตอบ
  • เจ้าหน้าที่สำนักงานต่างประเทศช่วยแจ้งเตือนยังสาขาวิชาให้ทำเรื่องบันทึกจ้างลูกจ้างชาวต่างชาติเพื่อที่สาขาวิชาจะได้ทำบันทึกจ้างตามเวลาที่กำหนด พร้อมแนบเอกสารจ้างต่างๆด้วย // Ajarn Dave
  • ค่าเทอมปริญญาโทเท่าไหร่ // Ajarn Rob
  • สามารถเซ็นต์สัญญาจ้างฉบับใหม่ก่อน 15 วันนับจากวันที่สัญญาจ้างหมดได้หรือไม่