การประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ (ESP) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ (ESP) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ข้อสรุปการประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ (ESP)

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมลักษณะงาม ชั้น 2 อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จากการประชุมมีข้อสรุปดังต่อไปนี้

 1. อาจารย์ที่สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ (ESP) จะต้องส่งเอกสารที่จำเป็นให้ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • เอกสารที่ต้องส่งก่อนเปิดภาคเรียน 1 สัปดาห์ (ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 1 ก.ค. 2563)
   • มคอ.3 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
   • แผนบริหารการสอน (Course Syllabus) (ฉบับภาษาอังกฤษ)
   • ตารางสอน พร้อมลงลายมือชื่อสำเนาถูกต้อง

1.2 เอกสารที่ต้องส่งก่อนการจัดสอบ 2 สัปดาห์

1.2.1   ข้อสอบกลางภาค (ฉบับภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 7 ส.ค. 2563

1.2.2   ข้อสอบปลายภาค (ฉบับภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 7 ต.ค. 2563

1.3 เอกสารที่ต้องส่งหลังจากสอบปลายภาคเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน

1.3.1    มคอ.5 (ฉบับภาษาอังกฤษ) ระหว่างวันที่ 1 – 30 พ.ย. 2563

 1. การให้นักศึกษาใช้โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์โดยโปรแกรม English Discoveries Online (EDO) อาจารย์จะแจ้งความประสงค์มาทาง ศูนย์ภาษา ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563
 2. สำหรับอาจารย์ที่ยังมีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ อาจารย์สามารถเข้ามาติดต่อขอสอบได้ที่ ศูนย์ภาษา งานพัฒนาภาษา สำนักงานต่างประเทศ ถ้าอาจารย์ยังสอบไม่ผ่านสามารถติดต่อขอสอบครั้งต่อไปได้ โดยต้องมีระยะห่างของการสอบแต่ละครั้ง 15 วัน
 3. ทางศูนย์ภาษา งานพัฒนาภาษา สำนักงานต่างประเทศ ได้กำหนดวันสอบ BRU English Test สำหรับอาจารย์และนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
รอบ วันสอบ เวลา ห้องสอบ วันรับสมัครสอบ
1 29 ก.ค. 63 13.30 – 15.00 น. 17205 – 17206 1-24 ก.ค. 63
2 19 ส.ค. 63 13.30 – 15.00 น. 17205 – 17206 3-14 ส.ค. 63
3 30 ก.ย. 63 13.30 – 15.00 น. 17205 – 17206 1-25 ก.ย. 63
4 14 ต.ค. 63 13.30 – 15.00 น. 17205 – 17206 1-10 ต.ค. 63

หมายเหตุ : สมัครสอบรอบละไม่เกิน 40 ท่าน

สมัครสอบได้ที่เว็บไซต์สำนักงานต่างประเทศ http://oire.bru.ac.th/

 1. ทางศูนย์ภาษา ได้สร้างกลุ่ม Line สำหรับอาจารย์ที่สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ (ESP) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน

แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *