Author - admin

สำนักงานต่างประเทศจัดงานเลี้ยงขอบคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน Boot Camp

สำนักงานต่างประเทศจัดงานเลี้ยงขอบคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน Boot Camp เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องพิมานเมฆ โรงแรมพนมพิมาน โดยได้รับเกียรติจากรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา เป็นประธานในการเปิดงาน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานเลียงได้แลกเปลี่ยนของที่ระลึกและกล่าวแสดงความรู้สึกต่อการได้มาปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน ทำให้บรรยากาศงานเลี้ยงเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่น

สำนักงานต่างประเทศจัดสอบ BRU English Test

วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ศูนย์ภาษา งานพัฒนาภาษา สำนักงานต่างประเทศ ได้จัดสอบ BRU English Test เพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของอาจารย์ และบุคลากร ในการสอบครั้งนี้ได้รับความสนใจและมีผู้เข้าร่วมสอบถึง 62 คน โดยผลการสอบนั้นจะประกาศให้ผู้เข้าสอบทุกท่านได้ทราบใน วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561นี้ ผู้เข้าสอบสามารถติดต่อรับผลคะแนนได้ที่ สำนักงานต่างประเทศ ชั้น 3 อาคาร 17

สำนักงานต่างประเทศ จัดสอบ Test of English for International Communication (TOEIC)

ศูนย์ภาษา งานพัฒนาภาษา สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินงานจัดสอบ Test of English for International Communication (TOEIC) เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคาร 22 ชั้น 2 โดย มีนักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกเข้าสอบ รวมทั้งหมด 47 คน ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการสอบสามารถติดต่อขอสมัครสอบครั้งต่อไปได้ที่ ศูนย์ภาษา สำนักงานต่างประเทศ ชั้น 3 อาคาร 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หรือตืดต่อที่ คุณสิปปนนท์ ตั้งชูกุล โทร. 080-333-2885

สำนักงานต่างประเทศจัดประชุมอาจารย์ชาวต่างชาติและอาจารย์ผู้ดูแล ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานต่างประเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ ได้จัดประชุมคณาจารย์ชาวต่างชาติพร้อมทั้งอาจารย์ผู้ดูแลอาจารย์ชาวต่างชาติทุกท่าน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี และแจ้งกฏระเบียบต่างๆให้ทุกท่านได้รับทราบ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการทำงาน ณ ห้องประชุมลักษณะงาม อาคาร 1 7 ชั้น 2

ทั้งนี้สำนักงานต่างประเทศซึ่งมีหน้าที่หลักในการดูแลการต่ออายุวีซ่า และใบอนุญาตทำงานให้กับอาจารย์ชาวต่างชาตินั้น พบว่าปีการศึกษาที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานบางประการ จึงได้จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านได้ให้ความสนใจและเสนอข้อคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างกระตือรือร้น ทำให้การประชุมครั้งนี้นั้นประสบความสำเร็จดังเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้ สำนักงานต่างประเทศจะนำทุกข้อเสนอแนะมาปรับเพื่อให้การทำงานร่วมกับชาวต่างชาติมีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้เดินทางมาร่วมประชุมเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

สำนักงานต่างประเทศจัดอบรมก่อนสอบ BRU English Test

ศูนย์ภาษา งานพัฒนาภาษา สำนักงานต่างประเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ได้จัดโครงการอบรมและติวข้อสอบ BRU English Test สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9 อาคาร 15 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบจริงในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2561 นี้ โดยโครงการนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก

Boot Camp จัดพิธีเปิดโครงการอบรมรุ่นสุดท้าย

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ผศ.ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรม Boot Camp ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9 อาคาร 15 ซึ่งได้ดำเนินมาถึงรุ่นสุดท้ายแล้ว โดยมีคณะครูอาจารย์จากกลุ่มสาระ วิชาภาษาอังกฤษ จากโรงเรียนทั้งในและนอกจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมโครงการอบรมกันอย่างเนืองแน่น บรรยากาศพิธีเปิดเต็มไปด้วยความอบอุ่น ผู้เข้าร่วมโครงการรู้สึกประทับใจในการต้อนรับและรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เข้าร่วมการอบรมเป็นเวลา 3 สัปดาห์ เพื่อพัฒนาตนเองด้านการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียน

สำนักงานต่างประเทศนำเสนอผลงานเพื่อรับการตรวจประเมิน ปีการศึกษา 2561

สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ ได้เข้าร่วมการต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2561 และนำเสนอผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้คณะกรรมการได้ทราบผลการปฏิบัติงาน ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในครั้งนี้มีผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น รักษาราชการแทนอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา และรองอธิการบดีทุกฝ่าย ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน คณบดี หัวหน้าสำนักงานทุกฝ่ายบุคลากรของแต่ละคณะ สำนัก/สถาบัน และบุคลากรสำนักมาตรฐานประกันคุณภาพ

สำนักงานต่างประเทศจัดสอบ Post Test สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

เมื่อวันที่ 24-26 สิงหาคม พ.ศ. 2561 สำนักงานต่างประเทศได้จัดสอบเพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ขึ้น ผ่านการใช้โปรแกรม English Discoveries Online โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมการสอบ จำนวน 2,249 คน จากทั้ง 6 คณะ โโยในการสอบครั้งนี้อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานต่างประเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และ หัวหน้าศูนย์ภาษา งานพัฒนาภาษา อาจารย์พัลลภา เลิศเจริญวนิช โดยการจัดสอบได้ดำเนินการเป็นที่เรียบรน้อยแล้ว นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการสอบได้ผ่าน Web site ของโปรแกรม EDO หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสิปปนนท ตั้งชูกุล ศูนย์ภาษา สำนักงานต่างประเทศ ชั้น 3  อาคารนวัตปัญญา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เดินหน้าสร้างความร่วมมือ Boot Camp

             เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา และ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผุ้อำนวยการเขต สพม. 32 ได้เป็นตัวแทนจากทั้ง 2 หน่วยงานในการลงนามความร่วมมือ เพื่อช่วยเหลือ และสนับสนุนกันทางด้านการศึกษา การวิจัย ตลอดจนการผลิตครู เพื่อให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในชั้นเรียน โดยการอบรม Boot Camp นั้นได้จัดอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ภายใต้การควบคุมดูแลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดย เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. เป็นต้นไป ผู้แทนจากทั้งสองหน่วยงานได้พบปะและพูดคุย เพื่อแลกเปลี่ยนด้านการทำงาน ตลอดจน การแก้ปัญหาในการบริหารจัดการ และเข้าสู่พิธีลงนามความร่วมมือซึ่งรับผิดชอบโดย สำนักงานต่างประเทศ