Author - admin

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ชั้นปีที่ 1 รหัส 64 ประจำปีการศึกษา 2564 เข้ารับการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อสอบ BRU English Test (Post-Test)

                          ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ชั้นปีที่ 1 รหัส 64 ประจำปีการศึกษา 2564 เข้ารับการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อสอบ BRU English Test (Post-Test)(สอบระบบออนไลน์) ระหว่างวันที่ 19-27 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น. โดยให้เข้าสอบตามคณะดังกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้นักศึกษาสามารถศึกษาวิธีการเข้าสอบได้ที่ http://oire.bru.ac.th/bru-english-test-2563/

หมายเหตุ ระบบจะเข้าสอบได้ตามวัน-เวลาสอบตามตารางเท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 044-611221 ต่อ 7906

สำนักงานต่างประเทศ ชั้น 3 อาคารนวัตปัญญา ค่ะ

มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​บุรีรัมย์​ทำความร่วมมือกับศูนย์​แลกเปลี่ยน​ด้านวัฒนธรรม​เส้นทางสายไหมซินยู ปักกิ่ง สาธารณ​รัฐ​ประชาชน​จีน

วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน​ 2564 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​บุรีรัมย์​นำโดย รองศาสตราจารย์​มาลิณี จุโฑปะมาได้เป็นประธา​นในพิธี​ลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​บุรีรัมย์​ และศูนย์​แลกเปลี่ยน​ด้านวัฒนธรรม​เส้นทางสายไหมซินยู ปักกิ่ง สาธารณ​รัฐ​ประชาชน​จีน ซึ่งการดำเนินพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ รับผิดชอบโดย บัณฑิตวิทยาลัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.นฤมล สมคุณา และสำนักงานต่างประเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ​ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ ทั้งนี้สองสถาบันมีข้อตกลงร่วมกันในการแลกเปลี่ยน​นักศึกษา อาจารย์​ บุคลากร​ นักวิจัย ตลอดจนข้อมูลทางด้านวิชาการ เพื่อช่วยเหลือและเป็นเครือข่ายที่ดีทางด้านการศึกษาในลำดับต่อไป

ประกาศผลการสอบ BRU English Test สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาสอบรอบพิเศษ (ชั้นปีที่ 2-5)

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดผลคะแนนได้ที่นี่

resulte-all-ครุศาสตร์

resulte-all-พยาบาลศาสตร์

resulte-all-มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

resulte-all-วิทยาการจัดการ

resulte-all-วิทยาศาสตร์

resulte-all-เทคโนโลยีการเกษตร

resulte-all-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

resulte-all-รอบสอบวันที่-23-25

 

หมายเหตุ นักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 สาขาวิชาทั่วไป ต้องมีผลคะแนนระหว่าง 25-80 คะแนนจึงจะถือว่าผ่านการทดสอบ

สำหรับสาขาวิชาภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 1-2 ต้องได้คะแนน ระหว่าง 39-80 คะแนนจึงจะถือว่าผ่านการทดสอบ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 3-5 ต้องได้คะแนน ระหว่าง 59-80 คะแนนจึงจะถือว่าผ่านการทดสอบ

ขั้นตอนการเข้าเรียนบทเรียนออนไลน์ BRU English Test (เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์)

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ชั้นปีที่ 1 รหัส 64 ประจำปีการศึกษา 2564 เข้ารับการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อสอบ BRU English Test (Pre-Test)

           ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ชั้นปีที่ 1 รหัส 64 ประจำปีการศึกษา 2564 เข้ารับการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อสอบ BRU English Test (Pre-Test) ระหว่างวันที่ 19-22 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. โดยให้เข้าสอบตามคณะดังกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้นักศึกษาสามารถศึกษาวิธีการเข้าสอบได้ที่ http://oire.bru.ac.th/bru-english-test-2563/…
หมายเหตุ ระบบจะเข้าสอบได้ตามวัน-เวลาสอบตามตารางเท่านั้น
สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 044-611221 ต่อ 7906
สำนักงานต่างประเทศ ชั้น 3 อาคารนวัตปัญญา ค่ะ

โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนภาษาไทยเบื้องต้น สำหรับนักเรียนทุนพระราชทานชาวกัมพูชา ปีการศึกษา 2563-2564