Author - admin

สำนักงานต่างประเทศ จัดอบรมภาษาสเปน (23-25 สิงหาคม 2562)

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการแข่งขัน Moto GP 2562-2563 ด้านภาษาสเปนโดยการจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาสเปนให้กับผู้เข้าอบรมซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 70 คน ประกอบด้วยนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรสังกัดหน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์ การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชวาล ศรีทอง อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายอัฒชัย ขะบูรณ์รัมย์  ในการเป็นวิทยากรทั้ง 3 วัน

ภาพกิจกรรมอบรมทั้ง 3 วันนะคะ

https://photos.app.goo.gl/XVAe1xP5f3J6H3Zb8

สำนักงานต่างประเทศ เข้าร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์​พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

                วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ และบุคลากร สังกัดสำนักงานต่างประเทศ เข้าร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์​พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยในปีนี้ คุณแม่ของอาจารย์จันทร์สุดา บุญตรี และ นายสิปปนนท์ ตั้งชูกุล ได้รับรางวัลคุณแม่ดีเด่น ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติและมีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งต่อคุณแม่ทั้ง 2 ท่านที่ได้อบรมเลี้ยงดูบุตรทั้ง 2 จนเติบใหญ่และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน จนได้รับการยกย่องให้เป็นคุณแม่ดีเด่นในปีนี้

ลิ้งสำหรับดาวโหลดภาพเพิ่มเติมนะคะ

https://photos.google.com/share/AF1QipO1kxZozdCbuG9tXjjy0ljGhML98i-g7991cja0v0YzQjNDjiUdjzWNBtVmIMAo2g?fbclid=IwAR2OOgHZ11EMeBI29PRKC9uPoE0IY6H0duysor6D4zLhLmgquUgRxxtsXlI&key=WGJ1RE90OWVQamFDdThqdHZvR3AzR1h1LXNlc2lR

สำนักงานต่างประเทศจัดอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวเวียดนาม

สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Hue University – University of Foreign Languages ประเทศเวียดนาม เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ด้านจัดการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม – ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ มีนักศึกษาชาวเวียดนามเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๓๑ คน โดยในวันที่ ๓-๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ได้จัดกิจกรรมอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยให้กับนักศึกษา โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์รสมน พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ ในการเป็นวิทยากร นักศึกษาชาวเวียดนามที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้จากการเรียนในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น ประโยคพื้นฐานเกี่ยวกับการบอกอาการเจ็บไข้ได้ป่วยการถามความเป็นอยู่ของครอบครัวและคนรอบข้าง เป็นต้น บรรยากาศในการเรียนเป็นไปด้วยความสนุกสนาน นักศึกษาแลกเปลี่ยนได้รับความรู้และสามารถนำสิ่งที่เรียนมาประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

สำนักงานต่างประเทศนำเสนอผลงานเพื่อรับการตรวจประเมิน ปีการศึกษา 2562

สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และอาจารย์รสมน พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2562 และนำเสนอผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้คณะกรรมการได้ทราบผลการปฏิบัติงาน ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในครั้งนี้มีผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น รักษาราชการแทนอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา และรองอธิการบดีทุกฝ่าย ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน คณบดี หัวหน้าสำนักงานทุกฝ่ายบุคลากรของแต่ละคณะ สำนัก/สถาบัน และบุคลากรสำนักมาตรฐานประกันคุณภาพ

สำนักงานต่างประเทศ จัดอบรมภาษาจีน (2-4 สิงหาคม 2562)

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการแข่งขัน Moto GP 2562-2563 ด้านภาษาจีน โดยการจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาจีนให้กับผู้เข้าอบรมซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 70 คน ประกอบด้วยนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรสังกัดหน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์ การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ สุขประสงค์ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนางสาวกัญญา เปนะนาม ครูสอนภาษาจีน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์  ในการเป็นวิทยากรทั้ง 3 วัน

ภาพกิจกรรมอบรมทั้ง 3 วันนะคะ

https://photos.google.com/share/AF1QipPEmftEqs59hlYJAQTOW9dC1RyOblpfRG70tZ0Pf63hDoTLy_lWFQD8wkx2kLwdLQ?key=b2dFXzRCM2Q4RVpMdDJmZFBBU2NEUzB5MzRnTUp3

สำนักงานต่างประเทศ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้คะแนนสอบหลังการอบรม โดยใช้โปรแกรม English Discoveries Onlineสูงสุด

เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานต่างประเทศ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้คะแนนสอบหลังการอบรม โดยใช้โปรแกรม English Discoveries Onlineสูงสุด โดยรองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบเกียรติบัตร โดยนักศึกษาที่ได้รับรางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่

1. นายศรัณย์ สกอตตา คบ.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทางการศึกษา สอบได้ในระดับ Advanced 2

2. นางสาวนริศรา มีมุข คบ.ภาษาอังกฤษ สอบได้ในระดับ Advanced 1

3. นายธนโชติ แสนตื้อ คบ.คณิตศาสตร์ สอบได้ในระดับ Advanced 1

4. นายพงศกร สุขประทีบศิลป์ คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป สอบได้ในระดับ Advanced 1 และ

5. นางสาวจิราพร เณรธรณี คบ.ภาษาอังกฤษ ได้เข้าใช้งานโปรแกรมสูงสุด จำนวน 37.44 ชั่วโมง และได้ผลคะแนนเพิ่มขึ้นจาก Basic 3 เป็น Intermediate 3

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมภาษาต่างประเทศ (จีน ญี่ปุ่น และสเปน)

เรียน ผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมทุกท่าน

        สำนักงานต่างประเทศขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมใน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาต่างประเทศสำหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวกีฬาและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการแข่งขัน MOTO GP ๒๕๖๒-๒๕๖๓

       สำนักงานต่างประเทศขอส่ง  หนังสือเชิญ  กำหนดการอบรม และหนังสือตอบรับ เพื่อประกอบการทำเรื่องอนุญาตมาราชการ โดยแบบตอบรับแบ่งออกเป็น 2 ฉบับ คือ ฉบับสำหรับบุคลทั่วไป และฉบับสำหรับบุคลากรที่มีหน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

       ในการนี้ ขอความอนุเคราะห์ท่านส่งแบบตอบรับกับมายังผู้จัดโครงการ ภายในวันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยส่งได้ที่ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้

                   ๑. โทรสาร ๐๔๔-๖๑๒๘๕๘ ให้ระบุว่า ส่งถึง อ. จันทร์สุดา บุญตรี สนง.ต่างประเทศ

                   ๒. อีเมล์  jansuda.bt@bru.ac.th

<<<<<เอกสารสำหรับ Download    >>>>>>

กำหนดการอบรม-3-ภาษา (1)

แบบตอบรับเข้าร่วมอบรม สำหรับบุคคลทั่วไป (1)

แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมสำหรับบุคคลากรมีหน่วยงานสังกัด (1)

รายชื่อผู้เข้าอบรมแยกเป็นภาษา อัพเดท 19-07-2562

หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม (1)

สำนักงานต่างประเทศรับสมัครผู้เข้าอบรมภาษาต่างประเทศ (จีน ญี่ปุ่น สเปน)

ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม เพื่อรองรับการแข่งขัน Moto GP 2018-2020

ระหว่างวันที่ 2-25 สิงหาคม 2562

ณ ห้องประชุมพิมานทอง โรงแรมพนมพิมาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คำอธิบาย การอบรมภาษาต่างประเทศ แบ่งออกเป็น 3 ภาษา ประกอบด้วย 

ภาษาจีน อบรมระหว่างวันที่  2-4 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

ภาษาญี่ปุ่น อบรมระหว่างวันที่  16-18 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ภาษาสเปน อบรมระหว่างวันที่  23-25 สิงหาคม พ.ศ. 2562

 • ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกอบรมได้มากกว่า 1  ภาษา (ภาษาละ 60 คน) หมดเขตรับสมัคร 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

  รับสมัครออนไลน์เท่านั้น โดยสามารถลงชื่อสมัครได้ที่

  https://docs.google.com/document/d/1iA7-fwpQSwLcXk-lKuB5GUNtYpL1LksCSE-FUPL-DbU/edit?usp=sharing หรือลิ้งนี้

 • https://docs.google.com/document/d/1SfByKErvOsnmPlCNeTcnYLUjroGZYIB6mHBBQLW0vNE/edit

 • โครงการอบรมจะจัดหาที่พักและดูแลค่าใช้จ่ายเรื่องที่พักและอาหารทุกมื้อให้ผู้เข้าอบรม

 • (ไม่มีค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงให้ผู้เข้าอบรมสามารถเบิกจากต้นสังกัดได้เลย)

  • ผู้ประสานงาน  อาจารย์จันทร์สุดา บุญตรี โทร. 088-594 0968

  • นางสาวกรรณิการ์ กกไธสง โทร. 094-5429140