Author - admin

ประกาศผลการสอบ BRU English Test (สอบ 24 กุมภาพันธ์ 2564)

รายชื่อผู้ที่ผ่านการทดสอบทางด้านภาษาอังกฤษ โดยใช้ข้อสอบ BRU English Test

รายชื่อผู้สอบผ่านภาษาอังกฤษ-24-02-64

ขอยกเลิกการจัดสอบ TOEIC รอบวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564

เรียน ผู้สมัครสอบ TOEIC ทุกท่าน

         ตามที่ท่านได้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการสอบ TOEIC กับ สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รอบวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30-12.00 น. ตามความละเอียดแจ้งแล้วนั้น บัดนี้ สำนักงานต่างประเทศขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การจัดสอบในรอบดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่มีการแพร่ระบาด ทางศูนย์สอบจึงขออนุญาตเลื่อนการสอนเป็น รอบวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 ทั้งนี้หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมการสอบในวันเสาร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2564 ได้ ท่านสามารถขอรับเงินค่าธรรมเนียมการสอบคืน โดยสามารถส่งสลิบการโอนเงิน และแจ้งชื่อของท่านพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขบัญชีที่จะให้โอนเงินคืน ได้ที่ ID-Line 0833621413 หรือ โทร. 094-5429140
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
นางสาวกรรณิการ์ กกไธสง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัดสำนักงานต่างประเทศ

งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานต่างประเทศ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครโครงการทุนพระราชทาน

วันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานต่างประเทศ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครโครงการทุนพระราชทาน ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในปีการศึกษานี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดรับนักศึกษาจำนวน ๒ สาขาวิชา คือ ๑. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ๒. วิชาเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีนักศึกษาชาวกัมพูชาสนใจสมัครเข้าร่วมการสอบแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น ๓๗ คน และผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ จำนวน ๖ คน รายชื่อดังต่อไปนี้
๑. Miss Tort Chanphea
๒. Miss Sou Sovattey
๓. Miss Lout Punha
๔. Mr. Eang Limkang
๕. Mr. Phat Sothan
๖. Mr. Seng Kimsean
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ อาจารย์รสมน พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ อาจารย์จันทร์สุดา บุญตรี หัวหน้างานธุรการ อาจารย์พรภวิษย์ ชะนวนชัย หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ และนายวันชนะ หาคำบุตร นักวิเทศสัมพันธ์ เป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์และคัดเลือกนักศึกษาในครั้งนี้

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Cocktail Night Light (วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563)

สำนักงานต่างประเทศได้จัดโครงการ BRU English Speech Competition 2020

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-17.00 น. สำนักงานต่างประเทศได้จัดโครงการ BRU English Speech Competition 2020 เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศในการเป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 9 คน จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผลการแข่งขัน BRU English Speech Competition 2020​ คือ​

รางวัล 🥇ชนะเลิศ ได้แก่
-นางสาวชนิสร สุวรรณเขตร์ ชั้นปีที่ 2 สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
รางวัล 🥈รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
-นางสาวสุกัญญา ดวงศรี ชั้นปีที่ 2 สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
รางวัล 🥉รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
-นางสาวนริศรา มีมุข ชั้นปีที่ 2 สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
รางวัลชมเชย 2 รางวัลได้แก่
-นางสาวสุดารัตน์ แจ่มใส ชั้นปีที่ 2 สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
-นางสาวน้ำฝน ครุฑแก้ว ชั้นปีที่ 2 สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

สำนักงานต่างประเทศได้จัดโครงการ Mini Tray Garden

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17.00 น.-20.00 น. สำนักงานต่างประเทศได้จัดโครงการยกระดับและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กิจกรรมศุกร์ (สุข) หรรษากับภาษาอังกฤษ : Mini Tray Garden เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านการทำกิจกรรมจัดสวนถาด ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศในการเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดย อาจารย์ ดร.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตรให้ความอนุเคราะห์ในการเป็นวิทยากรตลอดการอบรม เสรฌจสิ้นกิจกรรมนักศึกษาได้รับความรู้และความสนุกสนานผ่านการจัดสวนถาด ได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และฝึกนำเสนอสวนถาดเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งช่วยพัฒนาทักษะของนักศึกษาเป็นอย่างมาก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน BRU English Speech Competition 2020

ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันสามารถตรวจสอบรายชื่อและเกณฑ์ในการแข่งขัน

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ค่ะ

1. วิธีการแข่งขัน
     1.1 ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษา
     1.2 ผู้เข้าแข่งขันต้องส่งสำเนาบทพูดของตนเอง จำนวน 5 ชุด ให้กรรมการในวันแข่งขัน
    1.3 ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันดูบทพูด และไม่อนุญาตให้ใช้สื่อประกอบการพูดทุกชนิด
2. เกณฑ์การแข่งขัน
     การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รอบ ดังนี้
2.1 รอบคัดเลือก การพูดที่มีการเตรียมตัว (Prepared Speech)
        1) ผู้เข้าแข่งขันจับสลากลำดับการแข่งขันในวันรายงานตัว
        2) ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนกล่าวสุนทรพจน์ ประมาณ 5 – 8 นาที ตามหัวข้อที่ตนเองเลือก  1 หัวข้อ
ดังต่อไปนี้
– How does new normal change people’s way of life?
– What does humankind learn from COVID-19?
– Child abuse in school – does it matter in Thailand?
– Should students speak out for their rights in school?
      3) ผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรก (หรือมีคะแนนสูงสุดเท่ากัน) จะผ่านเข้าไปแข่งขัน
ในรอบชิงชนะเลิศ
2.2 รอบชิงชนะเลิศ การพูดแบบฉับพลัน (Impromptu Speech)
      1) ผู้เข้าแข่งขันจับสลากลำดับการแข่งขัน
      2) ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะกล่าวสุนทรพจน์ ประมาณ 3 – 5 นาที ตามหัวข้อที่จับฉลากได้
3. เกณฑ์การให้คะแนน (ทั้งสองรอบ)
      3.1 Introduction: Self-introduction, Leading-in, Coherence, Ending (15 คะแนน)
      3.2 Content: Relatedness to the Theme, Language Usage, Comprehensibility,
      Sequence, Conclusion (40 คะแนน)
      3.3 Voice Usage: Pronunciation, Accent, Cluster, Final Sound (25 คะแนน)
      3.4 Appearance: Body Language, Eye Contact, Personality (15 คะแนน)
      3.5 Time Management: Appropriateness (5 คะแนน)
4. เกณฑ์การตัดสิน
    4.1 รางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,200 บาท
    4.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 800 บาท
   4.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 500 บาท
    * หมายเหตุ ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร*

รายชื่อผู้สมัครเข้าแข่งขัน Speech.docx

รายชื่อผู้สมัครเข้าแข่งขัน Speech

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ TOEIC รอบ 26 ธันวาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันการฟังภาษาอังกฤษ (BRU English Listening competition 2020 )

สำนักงานต่างประเทศ ได้จัดโครงการ BRU English Writing Competition 2020 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ศูนย์ภาษา งานพัฒนาภาษา สำนักงานต่างประเทศ ได้จัดโครงการ BRU English Writing Competition 2020 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อให้ผู้แข่งขันได้พัฒนาและเพิ่มศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษผ่านการเขียนภาษาอังกฤษ ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมลักษณะงาม ชั้น 2 อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมการทดสอบ ทั้งสิ้น 30 คน ประกอบไปด้วย นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 17 คน คณะครุศาสตร์ จำนวน 9 คน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 2 คน คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 คน คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 คน