Author - admin

ประกาศผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (สอบ 15 กุมภาพันธ์ 2563)

ผลคะแนนสอบนักเรียน-แยกตามห้อง สามารถ Download ผลคะแนนผู้เข้าสอบทุกท่านได้ที่นี่นะคะ คะแนนจะแยกตามห้องที่เข้าสอบค่ะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทางภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับประถมศึกษา (สอบ 15 กุมภาพันธ์ 2563)

                     สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอแจ้งรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ดังเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้  ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อทุกท่านมาสอบในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารราชภัฏคอมเพลกซ์  (อาคาร 23) ชั้น 3- 5 คณะกรรมการดูแลกำกับการสอบได้แบ่งห้องสอบออกเป็น 16 ห้อง ห้องละ 35 ที่นั่ง โดยจะเริ่มสอบในเวลา 09.00-11.00 น. ผู้ที่เข้าห้องสอบช้าเกิน 15 นาที ถือว่าหมดสิทธิ์สอบ ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่หน้าเว็บสำนักงานต่างประเทศ www.oire.bru.ac.th  ขอความกรุณานำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียน  และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการสอบมาเข้าห้องสอบให้ครบถ้วน

                       สำนักงานต่างประเทศจะประกาศผลการสอบในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการทดสอบ 3 อันดับแรกมารายงานตัวเพื่อรับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ณ สำนักงานต่างประเทศ ชั้น 3 อาคารนวัตปัญญา (อาคาร 17)  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 044-611221 ต่อ 7906

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบได้ที่นี่นะคะ

เลขที่นั่งสอบ-ห้องสอบ

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.1-6)

               ขอเชิญเข้าร่วมการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.1-6)

สอบวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 09.00-11.00 น.
ณ อาคารอเนกคุณาคาร ชั้น 3-4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คำชี้แจง 1. ให้ผู้สมัครทุกท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง (รับสมัครทางออนไลน์เท่านั้น)
2. เมื่อผู้สมัครกรอกข้อมูลครบถ้วนให้ดำเนินการโอนเงินค่าสมัครผ่านทางบัญชี

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ชื่อบัญชี นางสาวญาดา รามฤทธิ์

เลขที่บัญชี 427-127-1384

และ สามารถแจ้งการโอนได้ที่ E-mail : Kannika.hs@gmail.com หรือ

สามารถชำระค่าสมัครได้ที่ สำนักงานต่างประเทศ ชั้น 3 อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3. หมดเขตรับสมัคร 7 กุมภาพันธ์ 2563
4. สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ที่ www.oire.bru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563เป็นต้นไป
5. สอบวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-11.00 น. ณ อาคารอเนกคุณาคาร ชั้น 3-4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
6. ผู้สมัครสอบต้องนำบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนมาด้วยในวันสอบ
10. ประกาศผลสอบ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ www.oire.bru.ac.th
11. ผู้ที่ได้คะแนนสูงที่สุด 3 อันดับแรกจะได้รับถ้วยรางวัล ใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล โดยมหาวิทยาลัยจะแจ้งวัน-เวลา และสถานที่ในการรับมอบภายหลัง ส่วนผู้ที่มีผลการสอบในระดับ 70 % ขึ้นไปจะได้รับใบประกาศนิยบัตรในวันเดียวกันด้วย ทั้งนี้ผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบประกาศนีบัตรเข้าร่วมการทดสอบ และใบประกาศนียบัตรสำหรับครูผู้สอน สามารถ Download ได้ที่ www.oire.bru.ac.th
ผู้ประสานงานโครงการ : อาจารย์ญาดา รามฤทธิ์ โทร. 091-831-9566
                                         นางสาวกรรณิการ์ กกไธสง โทร. 094-542-9140

สมัครสอบได้ที่นี่ https://forms.gle/ynfKASg5br56uDy78

 

สำนักงานต่างประเทศพร้อมด้วยนักศึกษาทุนพระราชทานเข้าพบรักษาราชการแทนอธิการบดี เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2563

                  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17.30 น. สำนักงานต่างประเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ  และอาจารย์รสมน พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานต่างประเทศ และนักศึกษาทุนพระราชทานชาวกัมพูชา ได้นำกระเช้าของขวัญปีใหม่มอบให้กับรองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมทั้งได้กล่าวสวัสดีปีใหม่ 2563 และขอพรจากท่านให้การปฏิบัติงานในปีใหม่และปีต่อๆไปนั้นประสบความสำเร็จยิ่งๆ ขึ้นไป ทั้งนี้รักษาราชการแทนอธิการบดีได้มอบของที่ระลึกให้กับคณาจารย์และนักศึกษาทุกท่านที่เข้าพบเพื่อแสดงความขอบคุณและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย

สำนักงานต่างประเทศร่วมพิธีสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานต่างประเทศโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยอาจารย์รสมน พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานต่างประเทศ ได้เข้าร่วมพิธีสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสุชาติ เมืองแก้ว เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย  และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีการแต่งตั้งนายกสภา จำนวน 1 ท่าน และคณะกรรมการสภา ทั้งสิ้น จำนวน 9 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ในพิธีการได้มีการถวายพระพรชัยมงคลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมถึงการอ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์อีกด้วย

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มรภ.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

                   เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในฐานะรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โดยวัตถุประสงค์ในการเข้าประชุมเพื่อปรึกษาหารือความคืบหน้าและแนวทางการดำเนินโครงการของคณะกรรมการฯ อาทิเช่น การรายงานความคืบหน้าโครงการประจำปี 2562-2563 โครงการหลักสูตรร่วมสำหรับการหมุนเวียนนักศึกษาต่างชาติ การลงนามความร่วมมือคณะกรรมการอุดมศึกษาของฟิลิปปินส์ แผนการจัดงานสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การจัดการเรียนการสอน และการนำเสนอสื่อ E-learning

สำนักงานต่างประเทศ คัดเลือกนักเรียนกัมพูชา เพื่อรับทุนพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา 2563

คัดเลือกนักเรียนกัมพูชา ทุนพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา 2563

ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.ดร. นวมินทร์ ประชานันท์ ได้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจการสอบคัดเลือกนักเรียนกัมพูชา ทุนพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2562 ณ ITC กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยทูลเกล้าถวายทุนพระราชทานฯ ปีนี้ จำนวน 2 ทุน ได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 

HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Scholarship

For Cambodian Students, Academic Year 2020

                      On behalf of Buriram Rajabhat University, led by Asst. Prof. Dr. Nawamin Prachanant officially went to select Cambodian Students for HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Scholarship in Academic Year 2020 during 5th – 9th December 2019 at Institute of Technology of Cambodia in Phnom Penh. This year, there were two fields provided: Business English Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, and Animal Science Program, Faculty of Agricultural Technology.

 

 

 

 

 

สำนักงานต่างประเทศจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกข้อสอบและการเขียนข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ

                  เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร. นวมินทร์​ ประชา​นันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกข้อสอบและการเขียนข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคคลทั่วไปซึ่งจัดโดย สำนักงานต่างประเทศ​ มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​บุรีรัมย์​ ณ ห้องประชุมลักษณะงาม อาคารนวัตปัญญา ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประกาศิต สิทธิ์​ธิติกุล อาจารย์​ประจำศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการเป็นวิทยากรอบรมและให้ความรู้ด้านการออกข้อสอบกับผู้เข้าอบรม ผลจากการอบรมจะทำให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านพัฒนา​ศักยภาพของตนเองมากขึ้นทางด้านการออกข้อสอบและมหาวิทยาลัย​จะได้มีข้อสอบมาตรฐาน​เพื่อใช้ในการวัดระดับ ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา บุคลากรและอาจารย์อีกด้วย

  ธำ

ศูนย์ภาษา งานพัฒนาภาษา สำนักงานต่างประเทศ จัดสอบ Test of English for International Communication

          ศูนย์ภาษา งานพัฒนาภาษา สำนักงานต่างประเทศ  ได้จัดสอบ Test of English for International Communication หรือ TOEIC ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมทานตะวัน อาคาร 12 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีผู้เข้าให้ความสนใจสมัครสอบทั้ง นักเรียนนักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก รวมทั้งสิ้น 63 คน