Author - admin

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทพสตรี ประจำปี 2564 (IACE2021)

ข้อมูลการสมัครเข้าร่วมโครงการโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทพสตรี ประจำปี 2564 (IACE2021)

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่นะคะ

 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ (IACE2021)

เจ้าหน้าที่สำนักงานต่างประเทศได้รับรางวัลการประกวดเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ได้จัดให้มีการประกวดเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อรองรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 17  พฤษภาคม  2564 นั้น  บัดนี้คณะกรรมการได้จัดทำผลการประกวดเว็บไซต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการประกวดดังต่อไปนี้

หน่วยงานระดับสาขา

อันดับที่ 1 – 2

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล  3,000 บาท
  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์
 • รองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้รับเงินรางวัล  3,000 บาท
  สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  คณะครุศาสตร์

รางวัลสำหรับ Personal Website (คณาจารย์)

อันดับที่ 1 – 3

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล  3,000 บาท
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพีพรรณ  พงษ์อินทร์วงศ์ (คณะวิทยาการจัดการ)
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1    ได้รับเงินรางวัล  2,000 บาท
  อาจารย์พุทธชาด   ลิ้มศิริเรืองไร (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
 • รองชนะเลิศ อันดับ 2    ได้รับเงินรางวัล  1,000 บาท
  อาจารย์ชนิตา  บุตรรัตนะ (คณะครุศาสตร์)

 

รางวัลสำหรับ Personal Website (บุคลากรมหาวิทยาลัย)

อันดับที่ 1 – 3

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล  3,000 บาท
  นางสาวนาฏนลิน  บุญโชติวิวัฒน์ (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1    ได้รับเงินรางวัล  2,000 บาท
  นางสาวพรพรรณ  แสงแก้ว (คณะวิทยาการจัดการ)
 • รองชนะเลิศ อันดับ 2    ได้รับเงินรางวัล  1,000 บาท
  นางกรรณิการ์  ภาพันธ์ (สำนักงานต่างประเทศ)

สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านการแปลและล่าม

วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2564 สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านการแปลและล่าม หัวข้อ การแปลบทคัดย่อสำหรับงานวิชาการและงานวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในการเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ทั้งนี้ สำนักงานต่างประเทศ ขอขอบพระคุณท่านวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ประมูลศุข และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิศักดิ์ พงผือฮี ที่ให้ความอนุเคราะห์ให้ความรู้และแนวทางในการแปลเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ ในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 42 คน

สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มอบจักรยานให้กับนักศึกษาทุนพระราชทานชาวกัมพูชา

             วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ 2564 สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย อาจารย์รสมน พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ ได้มอบจักรยานให้กับนักศึกษาทุนพระราชทานชาวกัมพูชาจำนวน 2 คัน เพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน ขณะศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ชั้นปีที่ 1 รหัส 64 ประจำปีการศึกษา 2564 เข้ารับการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อสอบ BRU English Test (Post-Test)

                          ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ชั้นปีที่ 1 รหัส 64 ประจำปีการศึกษา 2564 เข้ารับการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อสอบ BRU English Test (Post-Test)(สอบระบบออนไลน์) ระหว่างวันที่ 19-27 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น. โดยให้เข้าสอบตามคณะดังกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้นักศึกษาสามารถศึกษาวิธีการเข้าสอบได้ที่ http://oire.bru.ac.th/bru-english-test-2563/

หมายเหตุ ระบบจะเข้าสอบได้ตามวัน-เวลาสอบตามตารางเท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 044-611221 ต่อ 7906

สำนักงานต่างประเทศ ชั้น 3 อาคารนวัตปัญญา ค่ะ

มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​บุรีรัมย์​ทำความร่วมมือกับศูนย์​แลกเปลี่ยน​ด้านวัฒนธรรม​เส้นทางสายไหมซินยู ปักกิ่ง สาธารณ​รัฐ​ประชาชน​จีน

วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน​ 2564 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​บุรีรัมย์​นำโดย รองศาสตราจารย์​มาลิณี จุโฑปะมาได้เป็นประธา​นในพิธี​ลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​บุรีรัมย์​ และศูนย์​แลกเปลี่ยน​ด้านวัฒนธรรม​เส้นทางสายไหมซินยู ปักกิ่ง สาธารณ​รัฐ​ประชาชน​จีน ซึ่งการดำเนินพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ รับผิดชอบโดย บัณฑิตวิทยาลัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.นฤมล สมคุณา และสำนักงานต่างประเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ​ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ ทั้งนี้สองสถาบันมีข้อตกลงร่วมกันในการแลกเปลี่ยน​นักศึกษา อาจารย์​ บุคลากร​ นักวิจัย ตลอดจนข้อมูลทางด้านวิชาการ เพื่อช่วยเหลือและเป็นเครือข่ายที่ดีทางด้านการศึกษาในลำดับต่อไป

ประกาศผลการสอบ BRU English Test สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาสอบรอบพิเศษ (ชั้นปีที่ 2-5)

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดผลคะแนนได้ที่นี่

resulte-all-ครุศาสตร์

resulte-all-พยาบาลศาสตร์

resulte-all-มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

resulte-all-วิทยาการจัดการ

resulte-all-วิทยาศาสตร์

resulte-all-เทคโนโลยีการเกษตร

resulte-all-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

resulte-all-รอบสอบวันที่-23-25

 

หมายเหตุ นักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 สาขาวิชาทั่วไป ต้องมีผลคะแนนระหว่าง 25-80 คะแนนจึงจะถือว่าผ่านการทดสอบ

สำหรับสาขาวิชาภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 1-2 ต้องได้คะแนน ระหว่าง 39-80 คะแนนจึงจะถือว่าผ่านการทดสอบ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 3-5 ต้องได้คะแนน ระหว่าง 59-80 คะแนนจึงจะถือว่าผ่านการทดสอบ