Author - admin

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับการสัมภาษณ์ ในการเข้าร่วมโครงการเพิ่มวิสัยทัศน์และการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ ณ Qiannan Normal University for Nationalities & Shangrao Normal University ประเทศจีน

รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับการสัมภาษณ์

ในการเข้าร่วมโครงการเพิ่มวิสัยทัศน์และการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ

Qiannan Normal University for Nationalities & Shangrao Normal University ประเทศจีน

คณะวิทยาศาสตร์ (4 คน)

ที่ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา ชั้นปี
1 นางสาวศศิวิมล สุวรรณพันธ์ ชีววิทยา 3
2 นางสาววสุนันท์ พลเยี่ยม ชีววิทยา 3
3 นายบุญเพิ่ม ปรากฏรัตน์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
4 นายอธิปไตย สยามประโคน เทคโนโลยีสารสนเทศ 2

คณะวิทยาการจัดการ (3 คน)

 

ที่ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา ชั้นปี
1 นางสาวปรารถนา มงคล การท่องเที่ยวและการโรงแรม 3
2 นายปุณณวิท เลไธสง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2
3 นางสาวสุลิม เซีย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (2 คน)

 

ที่ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา ชั้นปี
1 นายธีรพล วิลาส เทคโนโลยีการก่อสร้าง 3
2 นางสาวพัชราพร จานเขื่อง เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 1

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (8 คน)

 

ที่ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา ชั้นปี
1 นายธวัชชัย คะเรรัมย์  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
2 นางสาวนิตยา พรมประโคน ภาษาไทย 3
3 นางสาวชณิตชากรณ์ วงศ์วัฒนโสภณ รัฐประศาสนศาสตร์ 3
4 นางสาวกัญญา เปนะนาม ภาษาอังกฤษ 2
5 นายภูดิศ อุ่นไธสง ภาษาอังกฤษ 3
6 นางสาวพรธีรา การเกษ ภาษาอังกฤษ 3
7 นายธีระ วิชายงค์ ภาษาอังกฤษ 3
8 นางสาวณัฐวดี นาชีวา ภาษาอังกฤษ 3

 

 

 

คณะครุศาสตร์ (9 คน)

 

ที่ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา ชั้นปี
1 นางสาวระพีพัฒน์ วงษ์ภักดี สังคมศึกษา 2
2 นางสาวปุณยาพร บุญคล้อย ภาษาไทย 3
3 นางสาวอารียา พวงศรี ภาษาอังกฤษ 3
4 นางสาวดาราวดี อินทร์ชุ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 3
5 นางสาววิไลวรรณ จันทรบุตร การศึกษาปฐมวัย 1
6 นายสมศักดิ์ พะวร ภาษาไทย 3
7 นางสาวอภิญญา ยิ่งนอก ภาษาอังกฤษ 3
8 นางสาวปภาวรินทร์ สุมาลุ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 3
9 นางสาวสุธิดา คำพระ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 3

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร (4 คน)

 

ที่ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา ชั้นปี
1 Mr.Rongrith San สัตวศาสตร์ 2
2 นางสาววันวิสา เรืองรัมย์ ประมง 2
3 นางสาววรัญญา อาจบุราย เกษตรศาสตร์ 2
4 นายอนุพงศ์ เปลี่ยนไธสง สัตวศาสตร์ 2

 

 

 

 

ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 อาคาร 15

ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป (ลงทะเบียนเวลา 14.30 – 15.00 น.)

สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

2 พฤษภาคม 2560

โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน

              เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน  พ.ศ. 2560 กองพัฒนาภาษา สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ได้จัดอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และเพิ่มศักยภาพในการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันให้กับนักศึกษา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 30 คน เป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-4 จากคณะครุศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษาที่ผ่านการอบรมทุกท่านจะได้เข้าสู่รอบการสัมภาษณ์โดยจะได้รับการสัมภาษณ์จากคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปเพิ่มวิสัยทัศน์การเรียนรู้ ณ ประเทศจีน เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ณ มหาวิทยาลัย Qiannan Normal University for Nationalities และ มหาวิทยาลัย Shangrao Normal University โดยจะมีการคัดเลือกผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ตามเกณฑ์การคัดเลือกที่คณะกรรมการดำเนินโครงการได้กำหนดไว้

โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

            เมื่อวันที่ 3-24 เมษายน พ.ศ. 2560 กองพัฒนาภาษา สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ได้จัดอบรมภาษาและวัฒนธรรมอังกฤษ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และเพิ่มศักยภพาในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันให้กับนักศึกษา ซึ่งโครงการนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากโดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 80 คน เป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-4 จากคณะครุศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษาที่ผ่านการอบรมทุกท่านจะได้เข้าร่วมการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีนในลำดับต่อไป เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปเพิ่มวิสัยทัศน์การเรียนรู้ ณ ประเทศจีน เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ณ มหาวิทยาลัย Qiannan Normal University for Nationalities และ มหาวิทยาลัย Shangrao Normal University โดยจะคัดผู้ที่ผ่านการอบรมและเข้าสู่รอบการสัมภาษณืทั้งสิ้น 30 คน ตามเกณฑ์การคัดเลือกที่คณะกรรมการจัดโครงการได้กำหนดไว้

โครงการอบรม TOEIC สำหรับนักศึกษา และคณาจารย์มหาวิทยาลับราชภัฏบุรีรัมย์

         เมื่อระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  กองพัฒนาภาษา สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดการอบรม TOEIC สำหรับนักศึกษา ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษ และสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ จำนวน 200 คน รวมทั้งคณาจารย์ใหม่ และคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการสอนสู่ความเป็นนานาชาติ จำนวน 50 คน ทั้งนี้ เพื่อยกระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา และคณาจารย์ให้เทียบเท่าระดับสากล การจัดการอบรมแบ่งออกเป็นทั้งสิ้น 9 ห้อง เป็นห้องอบรมสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 จำนวน 7 ห้อง และ คณาจารย์ 2 ห้อง โดยได้รับความกรุณาจากวิทยากรที่เชี่ยวชาญในการทำข้อสอบ TOEIC ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ การจัดการเรียนการสอนประกอบด้วยการสอบ Pre-test และ Post-test  ตลอดจนการทดสอบย่อยระหว่างเรียน โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติกับข้อสอบจริง เมื่อการอบรมเสร็จสิ้นผู้เข้าร่วมโครงการจะเข้าสอบ TOEIC โดยใช้ข้อสอบจริง โดยได้รับความกรุณาจากศูนย์สอบ TOEIC ในการเดินทางมาจัดสอบให้ ทำให้โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้กำหนดไว้

 

โครงการอบรมภาษาและเพิ่มวิสัยทัศน์เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศสำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2559 ณ ประเทศจีน

             

              สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่สนใจไปร่วมแลกเปลี่ยนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ณ Qiannan Normal University for Nationalities ประเทศจีน ในระหว่างวันที่ 29 พ.ค. – 9 มิ.ย. 2560

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถ Download แบบฟอร์มการสมัคร ได้ที่ แบบตอบรับ-Qiannan (1) หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานต่างประเทศ ชั้น 4 อาคาร 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โทร.044-611221 ต่อ 7905

การลงนาม (MoU-MoA) งาน RUNNIRAC 2016

การดำเนินงานติดตามความร่วมมือและพัฒนาความร่วมมือ (MoU-MoA) ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ
1.University of Winnipeg Canada
2.Kathmandu University
3.Nepal Akdeniz
4.UniversityInstitute of Advanced Studied in English (IASE)
5. National Pingtung University (NPTU)
6. Niagara University
7.Hue University of Foreign Languages
8. Shangrao Normal University

การอบรมโครงการพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นนานาชาติ รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานอบรมโครงการพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นนานาชาติ รุ่นที่ 2
โดยในครั้งนี้มีคณาจารย์สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 29 คน โดยเป็นคณาจารย์ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะและสาขาวิชาว่าเป็นผู้ที่มีความพร้อม และมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และเป็นผู้ที่เหมาะสมในการที่จะถ่ายทอดบทเรียน เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองเพื่อก้าวเป็นส่วนหนึ่งในประชาคมอาเซียนด้วยความภาคภูมิใจ โครงการดังกล่าวได้มุ่งเน้นในการพัฒนาอาจารย์ให้สามารถสอนเป็นภาษษอังกฤษได้ และจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

ASEAN Festival 2017

ASEAN Festival 2017 (เทศกาลอาหารและการพัฒนาภาษาอาเซียน)

             กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ ศูนย์อาเซียนศึกษา สำนักงานต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม ASEAN Festival 2017 ขึ้น เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา ระหว่างประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศกัมพูชา จีน ลาว เวียดนาม ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนานและสร้างเสริมทักษะที่ดีและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาทางด้านภาษาเป็นอย่างยิ่ง หลังจากการเปิดกิจกรรม สำนักงานต่างประเทศได้จัดการอบรมภาษาอาเซียนเบื้องต้น อย่างต่อเนื่อง โดย

สัปดาห์ที่ 1  จัดอบรมภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม

สัปดาห์ที่ 2  จัดอบรมภาษาและวัฒนธรรมลาว

สัปดาห์ที่ 3  จัดอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน

สัปดาห์ที่ 4  จัดอบรมภาษาและวัฒนธรรมเขมร

ผู้สนใจสามารถลงชื่อสมัครและเข้ารับการอบรม ได้ที่ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานต่างประเทศ

อาคาร 17 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ASEAN Festival 2017ASEAN Festival 2017

 

Warmly Welcome The Delegates From The U.S. Embassy

             It is a great opportunity once again for Buriram Rajabhat University to warmly welcome the delegates from the U.S. Embassy on 23rd March 2016. Office of International Relations is honorably hosted in taking care of the guest speakers at Chalerm Phrakiat Maha Vajiralongkorn’s 50 Anniversary Building, Graduated Meeting Hall, 9th Floor. Mr. Saul Mercado, Public Diplomacy Officer, with Ms. Supiengpith B. Phornroekngam, Director of Information Resource Center, and Ms. Preeyawan Sakornyen, Cultural Affairs Specialist on Education from the US Embassy, kindly delivers a speech on “Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) Professional Fellows Program”. There were students and teachers from Social Development Program attended the meeting for being a member of YSEALI     to actively participate in a professional work environment to develop professional capacities and leadership in the future.

Basic Malay Language for Cultural Exchange in Malaysia

           After finishing a training workshop on “Basic English for Entering ASEAN Community during the 3rd – 26th of February 2016 at Laksana-ngam Hall, 2nd floor, Nawattapanya Building by the Office of International Relations, Buriram Rajabhat University, there were 24 students passed the selection for a week field trip in Malaysia. These students then attended a two-day workshop on basic Malay language, which was held on 5th – 6th March 2016. The workshop was presided over by Associate Professor Malinee Jutopama. They were also interviewed by the administrators of Buriram Rajabhat University for intercultural exchange in UPM, Malaysia on 15th – 21st May 2016.