Author - admin

โครงการอบรบเชิงปฏิบัติการการแปลเอกสารเชิงวิชาการ

เมื่อวันที่ 27-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการแปลเอกสารเชิงวิชาการขึ้น ณ ห้องประชุมลักษณะงาม ชั้น 2 อาคารนวัตปัญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนธ์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการเป็นวิทยากรตลอดการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการแปลภาษาให้กับ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดย โครงการได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 45 ท่าน

ตลอดระยะเวลา 2 วันของการอบรม ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้น และยังสนับสุนให้มีการจัดอบรมอีกในครั้งต่อไป

การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการสอน (Lesson Plan) เป็นภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม พ.ศ.2560 สำนักงานต่างประเทศได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการสอน (Lesson Plan) เป็นภาษาอังกฤษ ขึ้น ณ ห้องประชุมลักษณะงาม ชั้น 2 อาคาร นวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ดดยมีวัตุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพและความมั่นใจให้กับคณาจารย์ในการสอนเป็นภาษาอังกฤษ การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ พรพิมล ศุขะวาที อาจารย์สังกัด คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการเป็นวิทยากรตลอดการอบรมทั้ง 2 วัน การอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างมาก โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 24 ท่าน ซึ่งเป็นคณาจารย์ที่จะเดินทางไปเพิ่มวิสัยทัศน์การเรียนรู้ยังประเทศมาเลเซียในลำดับต่อไป

โครงการอบรมการใช้โปรแกรม English Discovery

เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดการอบรมการใช้โปรแกรม English Discovery ณ ห้องประชุมลักษณะงาม ชั้น 2 อาคารนวัตปัญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และห้องประชุมวิชชาอัตศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุนทร ปัดทุม  ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค และคุณสุริยัน ธรรมวิเศษ  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเทคนิคในการเป็นวิทยากรตลอดการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษและการใช้งานโปรแกรมให้กับ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดย โครงการได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 2,500 ท่าน

ตลอดระยะเวลา 2 วันของการอบรม ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้น และยังสนับสุนให้มีการจัดอบรมอีกในครั้งต่อไป

โครงการอบรบเชิงปฏิบัติการการแปลแบบล่าม

เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการแปลแบบล่ามขึ้น ณ ห้องประชุมลักษณะงาม ชั้น 2 อาคารนวัตปัญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ธีรวิทย์ ภิญโญณัฐกานต์ในการเป็นวิทยากรตลอดการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการแปลภาษาให้กับ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดย โครงการได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 40 ท่าน

ตลอดระยะเวลา 2 วันของการอบรม ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้น และยังสนับสุนให้มีการจัดอบรมอีกในครั้งต่อไป

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมการแปลและแจ้งกำหนดการ

รายชื่อผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมการแปลแบบล่าม

วันที่ 20-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมลักษณะงาม ชั้น 2 อาคาร 17

1 ผศ.ดร.นฤมล สมคุณา
2 นางสาวพิมพ์พิศา จันทร์ทะวงค์
3 อาจารย์ทยิดา พลยิ่ง
4 อาจารย์ศุภกิจ ภูวงศ์
5 อาจารย์จินตนา วัชรโพธิกร
6 นายภูดิศ อุ่นไธสง
7 อาจารย์นงนุช หอมเนียม
8 อาจารย์สุภาพร ณ รังษี
9 นางสาวศิลป์ศุภาศรณ์ นามวงศ์
10 นางสาวนภกชกร อัครพงศ์ทองมี
11 อาจารย์ศศิมาภรณ์ วงศ์ทิมารัตน์
12 อาจารย์เฉลิมเกียรติ เย็นเพ็ชร
13 อาจารย์ศิริพร โคตรวินนท์
14 อาจารย์เทพอัปสร แสนสุข
15 นางลำพวน ฤทธิ์แก้ว
16 นางสาวรุ่งทิพย์ นามทวีชัยกุล
17 นายภูมิราช โล้เจริญรัตน์
18 นางภากรณ์ เมอะประโคน
19 นางสุวภัทร โพธิ์คำ
20 นางปฏิญญา เนตรประโคน
21 อาจารย์วงจันทร์ พูลเพิ่ม
22 นางสาวศิริลักษณ์ เจริญรัมย์
23 อาจารย์วริษฐา รัตนวโรภาส
24 อาจารย์พุทธชาด ลิ้มศิริเรืองไร

25           อาจารย์ภวิษย์หาญ พะนุมรัมย์

 

รายชื่อผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมการแปลเอกสารเชิงวิชาการ

วันที่ 27-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมลักษณะงาม ชั้น 2 อาคาร 17

1 อาจารย์ทยิดา พลยิ่ง
2 นางสาวมนัญพัชร์ เมตต์กรุณ์จิต
3 อาจารย์ศุภกิจ ภูวงศ์
4 อาจารย์จินตนา วัชรโพธิกร
5 อาจารย์นงนุช หอมเนียม
6 อาจารย์สุภาพร ณ รังษี
7 อาจารย์รังสิมา สว่างทัพ
8 นางสาวศิลป์ศุภาศรณ์ นามวงศ์
9 นางสาวนภกชกร อัครพงศ์ทองมี
10 อาจารย์ศศิมาภรณ์ วงศ์ทิมารัตน์
11 อาจารย์ ดร. ณปภัช วรรณตรง
12 อาจารย์บัวลอย จันผกา
13 อาจารย์อัญญา มธุรเมธา
14 อาจารย์เทพอัปสร แสนสุข
15 อาจารย์สักตรัตน์ รอดอารี
16 อาจารย์เสกสิทธิ์ ดวงคำ
17 อาจารย์ ดร.ภัทรนันท์ ทวดอาจ
18 อาจารย์เอกชัย ธีรภัคสิริ
19 อาจารย์ชายุดา จันทะปิดตา
20 อาจารย์สุดารัตน์ ปีนะภา
21 อาจารย์วริษฐา รัตนวโรภาส
22 อาจารย์ธิติ ปัญญาอินทร์
23 ผศ.เกษสุดา บูรณพันศักดิ์
24 อาจารย์คำจันทร์ ร่มเย็น
25 อาจารย์ณัฐวัฒน์ โฆษิตพิพัฒน์
26 อาจารย์เฉลิมพล อะทารส
27 ดร.สาธิต จอกใดการอด
28 ผศ.ดร.นฤมล สมคุณา
29 นางสาวพิมพ์พิศา จันทร์ทะวงค์
30 นางลำพวน ฤทธิ์แก้ว
31 นางสาวรุ่งทิพย์ นามทวีชัยกุล
32 นายภูมิราช โล้เจริญรัตน์
33 อาจารย์วงจันทร์ พูลเพิ่ม

34            อาจารย์พุทธชาด ลิ้มศิริเรืองไร

35             อาจารย์ภวิษย์หาญ พะนุมรัมย์

36             อาจารย์ธิดารัตน์ คีมกระโทก

กำหนดการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแปลแบบล่าม

ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2560

ณ ห้องลักษณะงาม ชั้น 2 อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

————————————————–

 

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560

08.00-08.30 น.            ลงทะเบียน

08.30-9.00   น.            พิธีเปิดโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

09.00-12.00 น.            เทคนิคการแปลแบบล่าม

โดย อาจารย์ ดร.ธีรวิทย์ ภิญโญณัฐกานต์

12.00 -13.00 น.              พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-17.30  น.               เทคนิคการแปลแบบล่าม (ต่อ)

โดย อาจารย์ ดร.ธีรวิทย์ ภิญโญณัฐกานต์

 

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560

08.00 -08.30 น.      ลงทะเบียน

08.30 -10.30 น.       ฝึกปฏิบัติการแปลแบบล่าม

โดย อาจารย์ ดร.ธีรวิทย์ ภิญโญณัฐกานต์

12.00 -13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-17.00  น.       ฝึกปฏิบัติการแปลแบบล่าม (ต่อ)

โดย อาจารย์ ดร.ธีรวิทย์ ภิญโญณัฐกานต์

17.00-17.30 น.      การตอบข้อซักถาม

17.30 น.                   พิธีปิด

 

หมายเหตุ

เวลา 10.30-10.45 น.       พักรับประทานอาหารว่างช่วงเช้า

เวลา 15.00-15.15 น.         พักรับประทานอาหารว่างช่วงบ่าย

 

 

 

 

 

กำหนดการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแปลเอกสารเชิงวิชาการ

ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2560

ณ ห้องลักษณะงาม ชั้น 2 อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

———————————————

 

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560

08.00-08.30 น.           ลงทะเบียน

08.30-9.00   น.            พิธีเปิดโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

09.00-12.00 น.            หลักการและเทคนิคการแปลเอกสารเชิงวิชาการ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์  เนื้อไม้หอม

12.00 -13.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-17.30  น.                หลักการและเทคนิคการแปลเอกสารเชิงวิชาการ (ต่อ)

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์  เนื้อไม้หอม

 

 

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560

08.00 -08.30 น.       ลงทะเบียน

08.30 -10.30 น.       ฝึกปฏิบัติการแปลเอกสารเชิงวิชาการ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์  เนื้อไม้หอม

12.00 -13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-17.00  น.       ฝึกปฏิบัติการแปลเอกสารเชิงวิชาการ (ต่อ)

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์  เนื้อไม้หอม

17.00-17.30 น.       การตอบข้อซักถาม

17.30 น.                   พิธีปิด

 

หมายเหตุ

เวลา 10.30-10.45 น.       พักรับประทานอาหารว่างช่วงเช้า

เวลา 15.00-15.15 น.       พักรับประทานอาหารว่างช่วงบ่าย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสัมภาษณ์นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเขา้ร่วมโครงการเพิ่มวิสัยทัศน์การเรียนรู้ ณ ประเทศจีน

                เมื่อวันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 สำนักงานต่างประเทศได้จัดการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถ และมีความพร้อมในการเดินทางไปร่วมโครงการเพิ่มวิสัยทัศน์การเรียนรู้ ณ ประเทศจีน โดยผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ จะได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเรียนภาษาจีนคอร์สระยะสั้นเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่ระดับสากล โดยนักศึกษาทั้ง 30 คนจะเดินทางไป ณ มหาวิทยาลัย Qiannan Normal University for Nationalities และ มหาวิทยาลัย  Shangrao Normal University ประเทศจีนในช่วงเดือนมิถุนายน และเข้าพัก ณ หอพักที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมไว้ให้เป็นเวลา 2 สัปดาห์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับการสัมภาษณ์ ในการเข้าร่วมโครงการเพิ่มวิสัยทัศน์และการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ ณ Qiannan Normal University for Nationalities & Shangrao Normal University ประเทศจีน

รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับการสัมภาษณ์

ในการเข้าร่วมโครงการเพิ่มวิสัยทัศน์และการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ

Qiannan Normal University for Nationalities & Shangrao Normal University ประเทศจีน

คณะวิทยาศาสตร์ (4 คน)

ที่ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา ชั้นปี
1 นางสาวศศิวิมล สุวรรณพันธ์ ชีววิทยา 3
2 นางสาววสุนันท์ พลเยี่ยม ชีววิทยา 3
3 นายบุญเพิ่ม ปรากฏรัตน์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
4 นายอธิปไตย สยามประโคน เทคโนโลยีสารสนเทศ 2

คณะวิทยาการจัดการ (3 คน)

 

ที่ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา ชั้นปี
1 นางสาวปรารถนา มงคล การท่องเที่ยวและการโรงแรม 3
2 นายปุณณวิท เลไธสง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2
3 นางสาวสุลิม เซีย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (2 คน)

 

ที่ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา ชั้นปี
1 นายธีรพล วิลาส เทคโนโลยีการก่อสร้าง 3
2 นางสาวพัชราพร จานเขื่อง เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 1

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (8 คน)

 

ที่ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา ชั้นปี
1 นายธวัชชัย คะเรรัมย์  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
2 นางสาวนิตยา พรมประโคน ภาษาไทย 3
3 นางสาวชณิตชากรณ์ วงศ์วัฒนโสภณ รัฐประศาสนศาสตร์ 3
4 นางสาวกัญญา เปนะนาม ภาษาอังกฤษ 2
5 นายภูดิศ อุ่นไธสง ภาษาอังกฤษ 3
6 นางสาวพรธีรา การเกษ ภาษาอังกฤษ 3
7 นายธีระ วิชายงค์ ภาษาอังกฤษ 3
8 นางสาวณัฐวดี นาชีวา ภาษาอังกฤษ 3

 

 

 

คณะครุศาสตร์ (9 คน)

 

ที่ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา ชั้นปี
1 นางสาวระพีพัฒน์ วงษ์ภักดี สังคมศึกษา 2
2 นางสาวปุณยาพร บุญคล้อย ภาษาไทย 3
3 นางสาวอารียา พวงศรี ภาษาอังกฤษ 3
4 นางสาวดาราวดี อินทร์ชุ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 3
5 นางสาววิไลวรรณ จันทรบุตร การศึกษาปฐมวัย 1
6 นายสมศักดิ์ พะวร ภาษาไทย 3
7 นางสาวอภิญญา ยิ่งนอก ภาษาอังกฤษ 3
8 นางสาวปภาวรินทร์ สุมาลุ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 3
9 นางสาวสุธิดา คำพระ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 3

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร (4 คน)

 

ที่ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา ชั้นปี
1 Mr.Rongrith San สัตวศาสตร์ 2
2 นางสาววันวิสา เรืองรัมย์ ประมง 2
3 นางสาววรัญญา อาจบุราย เกษตรศาสตร์ 2
4 นายอนุพงศ์ เปลี่ยนไธสง สัตวศาสตร์ 2

 

 

 

 

ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 อาคาร 15

ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป (ลงทะเบียนเวลา 14.30 – 15.00 น.)

สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

2 พฤษภาคม 2560

โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน

              เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน  พ.ศ. 2560 กองพัฒนาภาษา สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ได้จัดอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และเพิ่มศักยภาพในการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันให้กับนักศึกษา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 30 คน เป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-4 จากคณะครุศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษาที่ผ่านการอบรมทุกท่านจะได้เข้าสู่รอบการสัมภาษณ์โดยจะได้รับการสัมภาษณ์จากคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปเพิ่มวิสัยทัศน์การเรียนรู้ ณ ประเทศจีน เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ณ มหาวิทยาลัย Qiannan Normal University for Nationalities และ มหาวิทยาลัย Shangrao Normal University โดยจะมีการคัดเลือกผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ตามเกณฑ์การคัดเลือกที่คณะกรรมการดำเนินโครงการได้กำหนดไว้

โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

            เมื่อวันที่ 3-24 เมษายน พ.ศ. 2560 กองพัฒนาภาษา สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ได้จัดอบรมภาษาและวัฒนธรรมอังกฤษ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และเพิ่มศักยภพาในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันให้กับนักศึกษา ซึ่งโครงการนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากโดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 80 คน เป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-4 จากคณะครุศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษาที่ผ่านการอบรมทุกท่านจะได้เข้าร่วมการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีนในลำดับต่อไป เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปเพิ่มวิสัยทัศน์การเรียนรู้ ณ ประเทศจีน เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ณ มหาวิทยาลัย Qiannan Normal University for Nationalities และ มหาวิทยาลัย Shangrao Normal University โดยจะคัดผู้ที่ผ่านการอบรมและเข้าสู่รอบการสัมภาษณืทั้งสิ้น 30 คน ตามเกณฑ์การคัดเลือกที่คณะกรรมการจัดโครงการได้กำหนดไว้

โครงการอบรม TOEIC สำหรับนักศึกษา และคณาจารย์มหาวิทยาลับราชภัฏบุรีรัมย์

         เมื่อระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  กองพัฒนาภาษา สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดการอบรม TOEIC สำหรับนักศึกษา ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษ และสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ จำนวน 200 คน รวมทั้งคณาจารย์ใหม่ และคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการสอนสู่ความเป็นนานาชาติ จำนวน 50 คน ทั้งนี้ เพื่อยกระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา และคณาจารย์ให้เทียบเท่าระดับสากล การจัดการอบรมแบ่งออกเป็นทั้งสิ้น 9 ห้อง เป็นห้องอบรมสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 จำนวน 7 ห้อง และ คณาจารย์ 2 ห้อง โดยได้รับความกรุณาจากวิทยากรที่เชี่ยวชาญในการทำข้อสอบ TOEIC ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ การจัดการเรียนการสอนประกอบด้วยการสอบ Pre-test และ Post-test  ตลอดจนการทดสอบย่อยระหว่างเรียน โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติกับข้อสอบจริง เมื่อการอบรมเสร็จสิ้นผู้เข้าร่วมโครงการจะเข้าสอบ TOEIC โดยใช้ข้อสอบจริง โดยได้รับความกรุณาจากศูนย์สอบ TOEIC ในการเดินทางมาจัดสอบให้ ทำให้โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้กำหนดไว้