ข่าวประชาสัมพันธ์

การลงนามความร่วมมือ MoU กับมหาวิทยาลัย Mandalay University of Distance Education

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา และ Prof.Dr. Ni Ni Hlaing จาก มหาวิทยาลัย Mandalay University of Distance Education ได้เป็นตัวแทนจากทั้ง 2 มหาวิทยาลัยในการลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อช่วยเหลือ และสนับสนุนกันทางด้านการศึกษา การวิจัย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ บุคลากรที่จะช่วยส่งเสริมให้แต่ละมหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็ง พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ความเป็นนานชาติในระดับสากล โดย เมื่อเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผู้แทนจากทั้งสองมหาวิทยาลัยได้พบปะและพูดคุย เพื่อแลกเปลี่ยนด้านการทำงาน ตลอดจน การแก้ปัญหาในการบริหารจัดการ และเข้าสู่พิธีลงนามความร่วมมือซึ่งบริหารจัดการโดยสำนักงานต่างประเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย อาจารย์รสมน พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนัักงานต่างประเทศ และหัวหน้างานของสำนักงานต่างประเทศทุกฝ่าย และนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องรวม 20 คน ในการเป็นสักขีพยานในการลงนามในครั้งนี้ด้วย

คณาจารย์ มรภ.บร.เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 สำนักงานต่างประเทศได้นำคณาจารย์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรม ณ Universiti Putra Malaysia ประเทศมาเลเซีย จำนวน 14 ท่าน คณาจารย์จะได้เข้าร่วมโครงการเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 14-27 กรกฎาคม พ.ศง 2561 เพื่อเข้าร่วมการอบรมและนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการสอนเป็นภาษาอังกฤษในในชั้นเรียน นอกจากนี้ทุกท่านจะได้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในประเทศมาเลเซียอีกด้วย การเดินทางครั้งนี้ สำนักงานต่างประเทศได้มอบหมายให้ อาจารย์จินตนา วัชรโพธิกร และ อาจารย์วริษฐา รัตนวโรภาส เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการ

คณาจารย์ มรภ.บร เข้าพบอธิการบดีก่อนเดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ

สำนักงานต่างประเทศ นำโดย ผศ.ดร.นวมินทร์  ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย อ.รสมน  พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ  อ. วริษฐา  รัตนวโรภาส อ. จินตนา  วัชรโพธิกร ผู้ดูแลอาจารย์ Pioneer3 นำคณาจารย์ทั้ง 13 ท่าน เข้าพบและรับฟังโอวาท จาก รศ. มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 10 กรกฏาคม 2561 ก่อนเดินทางไปมาเลเซีย ในโครงการส่งเสริมการเข้าสู่การเป็นนานาชาติ ที่ Universiti  Putra Malaysia ( UPM ) ประเทศมาเลเซีย  .

สำนักงานต่างประเทศจัดอบรมการเขียนข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ

สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  นำโดย อ. รสมน  พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ      อ. วริษฐา รัตนวโรภาส  อ.จินตนา  วัชรโพธิกร ผู้ดูแลอาจารย์ Pioneer รุ่น 3 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ (How to Write the Test in English) ในวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องลักษณะงาม  อาคารนวัตปัญญา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร. นวมินทร์  ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ Pioneer3 และ อาจารย์Pioneer 1-2 ที่สนใจเข้าร่วมอบรม ได้เข้าใจหลักการเขียนข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ และออกข้อสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนข้อสอบ ดร. เสาวรจ เรืองไพศาล และ อ. วงจันทร์  พูลเพิ่ม

สำนักงานต่างประเทศ จัดอบรมการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน

สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน                     ( Classroom English Expressions) โดย ผศ. ดร. นวมินทร์  ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องลักษณะงาม  อาคารนวัตปัญญา ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ. สุธามาศ  คชรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ  เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาอาจารย์ Pioneer รุ่น 1- 3 ในการใช้ภาษาอังกฤษ  และเพื่อเตรียมตัวสำหรับการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน

โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทกรมการปกครองต่อประชาคมอาเซียน ช่วงที่ 2 (DOPA’s Master Plan on ASEAN Community Phase 2)

คณะวิทยากรจากสำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรอบรมแก่บุคลากรปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ในโครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทกรมการปกครองต่อประชาคมอาเซียน ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม เดอ ศิตา ปริ้นเซส บุรีรัมย์ ซึ่งจัดขึ้นโดยที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจากที่ทำการปกครองจากหลายอำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 34 คน โดยผู้เข้าอบรมมีความสนใจ และให้ความร่วมมือในการอบรมเป็นอย่างดี

Personnel from International Office, Buriram Rajabhat University led by Assistant Professor Dr. Nawamin Prachanant, Vice President of International Affairs, were invited to be a guest speaker for DOPA’s Master Plan on ASEAN Community Phase 2 Project. This project was arranged by Department of Provincial Administration during June 13-15, 2018 at De Sita Princess Hotel, Buriram. There were 34 participants from different districts in Buriram who actively participated in this project.

บุคลากร มรภ.บร. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ต่างประเทศ

เมื่อวันทืี่ 17-23 มิถุนายน พ.ศ. 2561 สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้นำบุคลา่กรเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม ณ Hue University-University of Foreign Languages  ประเทศเวียดนาม และ วิทยาลัยครูสะหวันนะเขต ประเทศลาว  ตลอดระยะเวลา 1 สัปดาห์บุคลากรทุกท่านได้แลกเปลี่ยน และร่วมพบปะกับบุคลากรในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทำให้ได้รับความรู้ และแนวทางในการพัฒนาการทำงานของตนเอง นอกจากนี้บุคลากรยังได้เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ อาทิเช่น สุสานกษัตริย์ไคดิง พระราชวังไดนอย  วัดจั่วเทียนมู่ ซึ่งเป็นโบราณสถานที่สำคัญของประเทศเวียดนาม

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์กร อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือกับนานาชาติให้มีความเข็มแข็ง และแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และในปีต่อๆ ไป โครงการนี้จะยังคงดำเนินไปแต่จะเคลื่อนไปที่ใดนั้นขอให้บุคลากรที่สนใจได้ติดตามกันต่อไป

บุคลากร มรภ.บร เข้าพบอธิการบดีก่อนเดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 สำนักงานต่างประเทศได้นำบุคลากร จำนวน 8 คนเข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ก่อนเดินทางไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 17-23 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โดยคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้จะร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนในด้านการทำงานกับบุคลากรและทีมผู้บริหารจาก Hue-University , University of Foreign Languages และจะเดินทางไปเยี่ยมชมวิทยาลัยครูสะหวันนะเขต เพื่อศึกษาระบบการทำงาน และร่วมพูดคุยกับคณะครูของวิทยาลัยก่อนเดินทางกลับมหาวิทยาลัย นับว่าเป็นโครงการที่ดีที่สำนักงานต่างประเทศได้จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ให้กับบุคลากรในครั้งนี้

สำนักงานต่างประเทศจัดค่ายนิทรรศอาเซียน 19-20 พ.ค. 2561

สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์  ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย อาจารย์รสมน  พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ อาจารย์พรภวิษย์  ชะนวนชัย หัวหน้างานศูนย์อาเซียน และอาจารย์ชลทิชาลินี  แก่นสนท์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจได้จัดทำโครงการโครงการค่ายนิทรรศอาเซียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองม่วง โรงเรียนบ้านโคกก่อง และโรงเรียนบ้านสระกอไทร ต.นิคม อ.สตึก โดยสำนักงานต่างประเทศได้เตรียมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจประกอบกับความสนุกสนานให้กับนักเรียน โดยจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วง อ. สตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้รับความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้จำนวน 200 คน และนักเรียนมีความสุขและสนุกสนานในการเข้าร่วมเป็นอย่างมาก

ขอเชิญสมัครสอบ TOEIC

ศูนย์ภาษา งานพัฒนาภาษา

สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 รับสมัครสอบ

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2561

 

วันสอบ: วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561                         – นักศึกษา ม.ราชภัฏบุรีรัมย์      1,000 บาท

เวลา: 09.00-12.00 น.                                                – บุคลากร ม.ราชภัฏบุรีรัมย์   1,400 บาท

สถานที่สอบ: ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 22                 – บุคคลภายนอก               1,800 บาท

 

 

สมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ภาษา สำนักงานต่างประเทศ ชั้น 3 อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผู้สนในสามารถ Download แบบฟอร์มการสมัครได้ที่นี่

TOEIC Application Form