ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานต่างประเทศจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวกีฬาและวัฒนธรรมเพื่อรองรับการแข่งขัน Moto GP 2018-2020 รุ่นที่4

                   วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานต่างประเทศได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวกีฬาและวัฒนธรรมเพื่อรองรับการแข่งขัน Moto GP 2018-2020 รุ่นที่4 สำหรับนักศึกษาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 1-2 ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น 120 คน การจัดการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน นับว่าเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์กับนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทางภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับประถมศึกษา

                           สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอแจ้งรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ดังเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้  ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อทุกท่านมาสอบในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารราชภัฏคอมเพลกซ์  (อาคาร 23) ชั้น 4 และ 5 คณะกรรมการดูแลกำกับการสอบได้แบ่งห้องสอบออกเป็น  10 ห้อง ห้องละ 40 ที่นั่ง โดยจะเริ่มสอบในเวลา 10.30-12.00 น. ผู้ที่เข้าห้องสอบช้าเกิน 15 นาที ถือว่าหมดสิทธิ์สอบ ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่หน้าเว็บสำนักงานต่างประเทศ www.oire.bru.ac.th  ขอความกรุณานำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียน  และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการสอบมาเข้าห้องสอบให้ครบถ้วน

                          สำนักงานต่างประเทศจะประกาศผลการสอบในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการทดสอบ 3 อันดับแรกมารายงานตัวเพื่อรับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ณ สำนักงานต่างประเทศ ชั้น 3 อาคารนวัตปัญญา (อาคาร 17)  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 044-611221 ต่อ 7906

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ลำดับเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ

สำนักงานต่างประเทศได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวกีฬาและวัฒนธรรมเพื่อรองรับการแข่งขัน Moto GP 2018-2020 รุ่นที่ 3

                     วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานต่างประเทศได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวกีฬาและวัฒนธรรมเพื่อรองรับการแข่งขัน Moto GP 2018-2020 รุ่นที่ 3สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น 140 คน การจัดการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน นับว่าเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์กับนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

สำนักงานต่างประเทศจัดอบรมการใช้คู่มือ BRU English Test

เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดอบรมการใช้คู่มือ  BRU English Test ให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์  จำนวน 450 คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในก่อนการสอบเพื่อวัดผลความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการเป็นประธานกล่าวเปิดงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาครูคืนถิ่นทุกคน สำหรับวิทยากรในการอบรมนั้น อาจารย์รสมน พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรในครั้งนี้

 

สำนักงานต่างประเทศสวัสดีปีใหม่ 2562 ผู้บริหาร มรภ.บร.

วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 สำนักงานต่างประเทศนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ได้นำกระเช้าของขวัญปีใหม่มอบให้กับรองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา รักการศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมทั้งได้กล่าวสวัสดีปีใหม่ 2562 และขอพรจากผู้บริหารทั้งสองท่านให้การปฏิบัติงานในปีใหม่และปีต่อๆไปนั้นประสบความสำเร็จยิ่งๆ ขึ้นไป

ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลทั่วไปสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแปลเอกสารเชิงวิชาการ

ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลทั่วไปสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแปลเอกสารเชิงวิชาการ

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562

ณ สำนักงานต่างประเทศ ชั้น 3 อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หรือโทร 044-611221 ต่อ 7905-6

ผู้ประสานงาน ผศ.สิทธิศักดิ์ พงผือฮี หัวหน้า่ศูนย์การแปลและล่าม โทร. 061-7780909

วันที่อบรม : วันที่ 19-20 มกราคม พ.ศ. 2562

ณ ห้องประชุมลักษณะงาม ชั้น 2 อาคารนวัตปัญญา

ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาสมัครเข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ

สามารถสมัครสอบและโอนเงินชำระค่าสมัครสอบ ได้ที่

>>>>>>>>>>>>>>>>https://goo.gl/forms/TAJQrHUUKccayQBs1

หรือ Download แบบฟอร์มการสมัครได้ที่

>>>>>>> ใบสมัครเข้าร่วมการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ

ติดต่อผู้ประสานงาน นางสาวกรรณิการ์ กกไธสง

โทร. 0945429140

เลขที่บัญชีสำหรับโอนเงินค่าสมัคร

พรอมเพย์ 1319900106569

ชื่อบัญชี นางสาวกรรณิการ์ กกไธสง

สำนักงานต่างประเทศ ชั้น 3 อาคาร 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โทร 044-611221 ต่อ 7906

ขอเชิญบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกท่าน สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ความเป็นนานาชาติ สำหรับบุคลากร รุ่นที่ 4

ลงชื่อสมัครเข้าร่วมโครงการออนไลน์ได้ที่

http://gg.gg/cmbcf

หรือสมัครด้วนตนเองได้ที่

สำนักงานต่างประเทศ ชั้น 3 อาคาร นวัตปัญญา โทร 7906

ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาและเดินทางไปเพิมวิสัยทัศน์ ณ ต่างประเทศ

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทุกท่านที่สนใจ

อบรมภาษาและเดินทางไปเพิมวิสัยทัศน์ ณ ต่างประเทศ
ลงชื่อสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ – 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561
กำหนดการอบรมและกำหนดการเดินทางไปต่างประเทศสามารถดูได้จากกำหนดการด้านล่างนี้นะคะ
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานต่างประเทศ ชั้น 3 อาคาร 17
หรือสมัครผ่านลิ้งนี้ได้เลยนะคะ http://gg.gg/cit98