ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานต่างประเทศ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้คะแนนสอบหลังการอบรม โดยใช้โปรแกรม English Discoveries Onlineสูงสุด

เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานต่างประเทศ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้คะแนนสอบหลังการอบรม โดยใช้โปรแกรม English Discoveries Onlineสูงสุด โดยรองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบเกียรติบัตร โดยนักศึกษาที่ได้รับรางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่

1. นายศรัณย์ สกอตตา คบ.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทางการศึกษา สอบได้ในระดับ Advanced 2

2. นางสาวนริศรา มีมุข คบ.ภาษาอังกฤษ สอบได้ในระดับ Advanced 1

3. นายธนโชติ แสนตื้อ คบ.คณิตศาสตร์ สอบได้ในระดับ Advanced 1

4. นายพงศกร สุขประทีบศิลป์ คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป สอบได้ในระดับ Advanced 1 และ

5. นางสาวจิราพร เณรธรณี คบ.ภาษาอังกฤษ ได้เข้าใช้งานโปรแกรมสูงสุด จำนวน 37.44 ชั่วโมง และได้ผลคะแนนเพิ่มขึ้นจาก Basic 3 เป็น Intermediate 3

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมภาษาต่างประเทศ (จีน ญี่ปุ่น และสเปน)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมภาษาต่างประเทศ

ผู้เข้าอบรมทุกท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อดังเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ผู้สมัครเข้ารับการอบรมสามารถ Download ใบขออนุญาตเข้ารับการอบรมและใบตอบรับเข้าร่วมการอบรมและนำไปประกอบการทำเรื่องเดินทางมาราชการได้ โดยขอให้ผู้เข้าอบรมนำเอกสารใบตอบรับมาในวันอบรมด้วย เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายค่าอาหารและค่าที่พักที่ทางโครงการได้จัดเตรียมให้ โดยหากประสงค์จะเข้าพักในโรงแรมที่ผู้จัดโครงการจัดเตรียมสามารถระบุในใบตอบรับและส่งในวันมาอบรมที่เจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ

<<<<<เอกสารสำหรับ Download    >>>>>>

รายชื่อผู้เข้าอบรม 3 ภาษา

หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมและหนังสือตอบรับ

กำหนดการอบรม 3 ภาษา

สำนักงานต่างประเทศรับสมัครผู้เข้าอบรมภาษาต่างประเทศ (จีน ญี่ปุ่น สเปน)

ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม เพื่อรองรับการแข่งขัน Moto GP 2018-2020

ระหว่างวันที่ 2-25 สิงหาคม 2562

ณ ห้องประชุมพิมานทอง โรงแรมพนมพิมาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คำอธิบาย การอบรมภาษาต่างประเทศ แบ่งออกเป็น 3 ภาษา ประกอบด้วย 

ภาษาจีน อบรมระหว่างวันที่  2-4 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

ภาษาญี่ปุ่น อบรมระหว่างวันที่  16-18 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ภาษาสเปน อบรมระหว่างวันที่  23-25 สิงหาคม พ.ศ. 2562

 • ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกอบรมได้มากกว่า 1  ภาษา (ภาษาละ 60 คน) หมดเขตรับสมัคร 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

  รับสมัครออนไลน์เท่านั้น โดยสามารถลงชื่อสมัครได้ที่

  https://docs.google.com/document/d/1iA7-fwpQSwLcXk-lKuB5GUNtYpL1LksCSE-FUPL-DbU/edit?usp=sharing หรือลิ้งนี้

 • https://docs.google.com/document/d/1SfByKErvOsnmPlCNeTcnYLUjroGZYIB6mHBBQLW0vNE/edit

 • โครงการอบรมจะจัดหาที่พักและดูแลค่าใช้จ่ายเรื่องที่พักและอาหารทุกมื้อให้ผู้เข้าอบรม

 • (ไม่มีค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงให้ผู้เข้าอบรมสามารถเบิกจากต้นสังกัดได้เลย)

  • ผู้ประสานงาน  อาจารย์จันทร์สุดา บุญตรี โทร. 088-594 0968

  • นางสาวกรรณิการ์ กกไธสง โทร. 094-5429140

 

สำนักงานต่างประเทศ ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก มรภ.สกลนคร

เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานต่างประเทศ ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.ดร. นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และ ผศ.ดร. นฤมล สมคุณา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของทั้ง 2 หน่วยงานได้ให้การต้อนรับคณะ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จาก  บัณฑิตวิทยาลัย และงานศึกษาฝึกอบรมทางภาษาและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านบัณฑิตศึกษา และงานด้านการพัฒนาภาษา  สำนักงานต่างประเทศ โดยในครั้งนี้คณะศึกษาดูงานมีจำนวนทั้งสิ้น 20 คน  นำโดย ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ศรีพระจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายภาษาและวิเทศสัมพันธ์  รศ.ดร.หาญชัย  อัมภาพล ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คณะศึกษาดูงานได้ให้ความสนใจงานทั้ง 2 ด้าน เนื่องจากเป็นงานที่ถือเป็นภารกิจสำคัญของหน่วยงาน นอกจากนี้ยังมีผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษาอีกด้วย ทั้ง 2 หน่วยงานได้ใช้เวลาในช่วงเช้าเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กรที่ตนเองได้สังกัดอยู่  ณ ห้องประชุมชั้น 9 บัณฑิตวิทยาลัย การเดินทางมาศึกษาดูงานในครั้งนี้นอกจากจะทำให้หน่วยงานได้ประสานความสัมพันธ์อันดีแล้ว ยังส่งผลดีต่อองค์กรเป็นอย่างยิ่งที่จะได้จับมือกันพัฒนายิ่งขึ้นในด้านการปฏิบัติงาน และการประกันคุณภาพทางการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ต้อนรับเครือข่ายด้านการศึกษาจากมหาวิทยาลัยครูซ่างเหรา ประเทศจีน

                    เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย ผศ.ดร.วันทนีย์ นามสวัสดิ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัตรา รักการศิลป์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ อาจารย์ ดร. โกวิท วัชรินทรางกูร และอาจารย์ ดร.พิสมัย ประชานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.นฤมล สมคุณา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดร.เชาวลิต สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์รสมน พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ อาจารย์รุ่งนภา เมินดี รองผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ และคณาจารย์พร้อมเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานต่างประเทศ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Shangrao Normal University ประเทศจีนที่ได้เดินทางมาพบปะและแลกเปลี่ยนรู้ทางด้านวิชาการและการทำวิจัย โดยทั้งสองมหาวิทยาลัยได้พูดคุยถึงประเด็นการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และบุคลากร ตลอดจนการทำความร่วมมือทางด้านการทำวิจัย ซึ่งเป็นงานที่สำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพในระดับสากล บรรยากาศในการต้อนรับคณะผู้บริหารจากประเทศจีนในครั้งนี้เต็มไปด้วยความอบอุ่น อบอวลไปด้วยมิตรภาพอันดีระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัย นอกจากนี้คณะผู้บริหารจากจีนจะได้เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดบุรีรัมย์ อาทิเช่น อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และสนามช้างอารีน่า ก่อนเดินทางกลับประเทศในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 อีกด้วย

Assoc. Prof. Malinee Chutopama, Acting President of Buriram Rajabhat University, together with BRU administrators; Asst. Prof. Dr. Wantanee Namsawad, Advisor to President, Asst. Prof. Dr. Supattra Rakkarnsin, Vice President for Academic Affairs and Educational Quality Assurance, Asst. Prof. Dr. Nawamin  Prachanant, Vice President for International Affairs, Dr. Kowit Watcharintrangkul and Dr. Pitsamai Prachanant, Assistant to the President, Asst. Prof. Dr. Akkarapon Nuemaihom, Faculty Dean of Humanities and Social Sciences, Asst. Prof. Dr. Supapon  Chuenchoojit, Faculty Dean of Science, Asst. Prof. Dr. Naruemon  Somkuna, Graduate Dean, Dr. Chaowalit Simsuay, Director of Research and Development Institute, Ajarn Rosesamon Panduangkaew, Director of International Office, Ajarn Rungnapa Moendee, Associate Director of International Office, lecturers and staff had a warmly welcome the delegates from Shangrao Normal University on 19th June 2019 at 09.30 a.m. Both universities had a great time to share all academic collaborations and research doing, and to talk about lecturers and staff exchanges. These activities were the core values to drive through internationalization with high quality. The atmosphere of welcoming was full of gladness and well-related between two universities. Besides, the delegates enjoyed sightseeing tour within Buriram tourist attractions such as Phanomrung Historical Park, and Chang Arena Stadium before they were going to departure on 20th June 2019.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ TOEIC วันที่ 22 มิถุนายน 2562

 

ข้อตกลงในการเข้าสอบ TOEIC

1 ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง และ บัตรประจำตัวนักศึกษาฉบับจริงมาในวันสอบ
2 ผู้สอบทุกท่านจะต้องรายงานตัวหน้าห้องสอบก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที เพื่อทำการลงทะเบียน
3 เมื่อเข้าห้องสอบให้นั่งตามที่นั่งซึ่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดสอบกำหนดให้เท่านั้น
4 ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์สื่อสาร รวมทั้งอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น
เช่น โทรศัพท์มือถือ นาฬิกาข้อมือทุกประเภท กุญแจรถระบบอิเลคทรอนิกส์ thumb drive เครื่องเล่น MP3
5 ไม่อนุญาตให้นำสิ่งของที่นำมาติดตัวเข้าห้องสอบเช่น กระเป๋าถือ เอกสาร ทรัพย์สินมีค่าต่างๆ
6 ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าเจ้าหน้าที่จะแจ้งว่ากระบวนการสอบเสร็จสิ้น
7 ในวันสอบให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ
8 หากหลักฐานตามข้อ  1 ไม่ครบจะไม่สามารถเข้าสอบและรับผลสอบได้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์ภาษา  สำนักงานต่างประเทศ อาคารนวัตปัญญา ชั้น 3 โทร. 044-611221 ต่อ 7905
อาจารย์พัลลภา เสิศเจริญวนิช   โทร.081-3900300
นายสิปปนนท์ ตั้งชูกุล            โทร.088-9942519

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ได้รับเชิญเป็นองค์ปาฐก ในงาน The 2nd International Seminar on Language, Education and Interdisciplinary Research ณ ประเทศอินโดนีเซีย

                        ผศ.ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ได้รับเชิญเป็นองค์ปาฐก ในงาน The 2nd International Seminar on Language, Education and Interdisciplinary Research ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2562 ในหัวข้อ “English for Tourism: From Needs Analysis to Course Development” ณ Pattimura University, Ambon City, Maluku Province ประเทศอินโดนีเซีย

                        Asst.Prof. Dr. Nawamin Prachanant, Vice President for International Affairs, was invited as the Keynote Speaker to present his research work entitled “English for Tourism: From Needs Analysis to Course Development” at The 2nd International Seminar on Language, Education and Interdisciplinary Research” on 14-16 June 2019, Pattimura University, Ambon City, Maluku Province, Indonesia

มรภ.บุรีรัมย์ลงนามความร่วมมือ กับ Pattimura University ประเทศอินโดนีเซีย

               วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 ผศ.ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กับ Pattimura University ประเทศอินโดนีเซีย โดยในการลงนามครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก Dr.Muspida, Vice Rector for Planning, Cooperation and Information System ให้การต้อนรับและเป็นตัวแทนในการลงนามในครั้งนี้

ตารางสอบ สอบ Exit Exam โปรแกรม English Discoveries Online สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ตารางสอบ สอบ Exit Exam โปรแกรม English Discoveries Online

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

            รุ่นที่ 1 (คณะครุศาสตร์, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

            สอบวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562

            รุ่นที่ 2 (คณะวิทยาการจัดการ, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีการเกษตร, พยาบาลศาสตร์)

             สอบวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562

สำนักงานต่างประเทศ ต้อนรับอาคันตุกะจาก University of Foreign Languages, Hue University ประเทศเวียดนาม

                      เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และอาจารย์รสมน พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมต้อนรับอาคันตุกะจาก University of Foreign Languages, Hue University ประเทศเวียดนาม ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ 6 ท่าน และนักศึกษา 29 คน วัตถุประสงค์ของการเดินทางมาเยือนในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทั้งของไทยและเวียดนาม รวมถึงการสนับสนุนสื่อและอุปกรณ์ให้กับศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมทั้งของเวียดนามและไทย และการสอนภาษาเวียดนามขั้นพื้นฐานให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

                         On the 9th June 2019, Asst. Prof. Dr. Nawamin Prachanant, Vice President for International Affairs and Ajarn Rossamon Panduangkaew, Director of International Office, Buriram Rajabhat University, together with lecturers and students warmly welcomed delegates from University of Foreign Languages, Hue University, Vietnam.  The visiting delegates were 6 administrators and lecturers, and a group of 29 students. The purposes of this visit were to promote both Thai and Vietnamese language and culture, and to support the Center for Vietnamese Language and Culture at Buriram Rajabhat University. The activities carried out at BRU included Vietnamese and Thai cultural performances, and basic Vietnamese lesson. These certainly helped strengthen the cooperation between the two universities.