ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน 29-30 พ.ค. 2561

สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์  ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย อาจารย์รสมน  พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ อาจารย์รุ่งนภา  เมินดี รองผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ อาจารย์ญาดา  รามฤทธิ์ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์พัลลภา เลิศเจริญวนิช หัวหน้าศูนย์ภาษา และนายสิปปนนท์ ตั้งชูกุล นักวิชาการศึกษา ได้จัดทำโครงการอบรมภาษาอังกฤษใน ชีวิตประจำวัน สำหรับคณาจารย์ บุคลากรและบุคคลที่สนใจ โดยสำนักงานต่างประเทศได้เชิญอาจารย์เจ้าของภาษาอังกฤษ  Aj.Sally เป็นวิทยากรในการอบรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา มีความรู้และเข้าใจอันดีต่อภาษาและวัฒนธรรมในการใช้ภาษาอังกฤษ ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าของภาษา ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องลักษณะงาม อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กิจกรรมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการแปลเอกสารเชิงวิชาการ 29-30 พ.ค. 2561

สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์  ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย อาจารย์รสมน  พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ อาจารย์รุ่งนภา  เมินดี รองผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ อาจารย์ญาดา  รามฤทธิ์ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์และนางสาวกรรณิการ์  กกไธสง นักวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแปลและล่ามสำหรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคคลที่สนใจ โดยสำนักงานต่างประเทศได้เชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลภาษาอังกฤษ-ไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธามาศ  คชรัตน์ และ อาจารย์ ดร.สุรชัย  ปิยานุกูล เป็นวิทยากรในการอบรม โดยโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแปลและล่ามมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เทคนิคการแปลภาษาอังกฤษ-ไทย และ ไทย-อังกฤษ โดยจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องลักษณะงาม อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การอบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนแผนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (Lesson Plan)

สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์  ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย อาจารย์รสมน  พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ  อาจารย์รุ่งนภา  เมินดี รองผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ อาจารย์ญาดา  รามฤทธิ์ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ได้จัดทำโครงการอบรมการเขียนแผนการสอนโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เขียนแผนการสอนและสามารถปฏิบัติการสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ ซึ่งโครงการนี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระชนมพรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กิจกรรมการเข้าพบอธิการบดีก่อนเดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ ประเทศจีนและเวียดนาม

วันที่ 24 พ.ค. 2561 สำนักงานต่างประเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์  ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย อาจารย์รสมน  พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศและคณาจารย์ นำนักศึกษาเข้าพบและรับฟังโอวาทจากท่านรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ก่อนเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  สำนักงานต่างประเทศขอขอบพระคุณท่านรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มา ณ โอกาสนี้

กิจกรรมการอบรมเพื่อการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อรองรับการเป็นเจ้าบ้านที่ดี (Ask Me) 19-22 พ.ค. 61

สำนักงานต่างประเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์  ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย อาจารย์รสมน  พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ อาจารย์รุ่งนภา  เมินดี รองผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ อาจารย์ภูริษา  วัชเรนทร์วงศ์ หัวหน้างานพัฒนาภาษา และ อาจารย์พัลลภา เลิศเจริญวนิช หัวหน้าศูนย์ภาษา ได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเป็นเจ้าบ้านที่ดี” (Ask Me Project) สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจและนักศึกษาจากสาขาวิชาอื่นๆ ที่ประสงค์เข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและ 2) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมีความพร้อมในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 19-22 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง อาคารนวัตปัญญา และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ มาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับนักศึกษา  สำนักงานต่างประเทศขอขอบพระคุณรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้บริหารและคณาจารย์ในแต่ละคณะที่ได้กรุณาให้ความร่วมมือและประสานงานในการอบรมในเดือนมีนาคมซึ่งทำให้ โครงการสำเร็จลุล่วงด้วยดี

กิจกรรมการอบรมภาษาเขมรเบื้องต้น 21-22 พค 2561

สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์  ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย อาจารย์รสมน  พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ อาจารย์รุ่งนภา  เมินดี รองผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ และอาจารย์ญาดา  รามฤทธิ์ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาเขมรเบื้องต้น โดยสำนักงานต่างประเทศได้เชิญอาจารย์เจ้าของภาษาเขมร อาจารย์ฤทธี นี เป็นวิทยากรในการอบรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาเขมร โดยได้จัดโครงการนี้ขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องลักษณะงาม อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน อบรมการแปลและล่าม

สำนักงานต่างประเทศ ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างยิ่ง

         ผู้ดำเนินโครงการขอแจ้ง สถานที่และกำหนดการอบรม พร้อมทั้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ ดังเอกสารที่แนบมานี้ค่ะ
หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถประสาน
         นางสาวกรรณิการ์ กกไธสง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
         สังกัดสำนักงานต่างประเทศ โทร 094-5429140
         หรือ 044-611221 ต่อ 7906

สามารถ Download กำหนดการและรายชื่อได้ที่นี่ค่ะ

1. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 โครงการ

2. กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงวิชาการ

สำนักงานต่างประเทศจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน ปีการศึกษา 2560

ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถลงทะเบียนออนไลน์

ผ่านลิ้งนี้ได้เลยนะคะ
http://gg.gg/a4jx8
*****มีเกียรติบัตรมอบให้ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่านค่ะ******

กำหนดการอบรมทั้ง 3 โครงการสามารถ Download ได้ที่นี่ค่ะ

กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 โครงการ

สำนักงานต่างประเทศจัดพิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดีกับบุคลากรที่เข้าร่วมการอบรมภาษาอังกฤษ และภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน

สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์  ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย อาจารย์รสมน  พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ อาจารย์ภูริษา  วัชเรนทร์วงศ์ หัวหน้างานพัฒนาภาษา และอาจารย์สิทธิศักดิ์  พงผือฮี หัวหน้าศูนย์การแปลและล่ามได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน ภายใต้โครงการส่งเสริมการเข้าสู่การเป็นนานาชาติ รุ่นที่ ๓ สำหรับบุคลากร โดยสำนักงานต่างประเทศได้เชิญอาจารย์เจ้าของภาษาเวียดนาม Miss Vo Thi Trang เป็นวิทยากรในการอบรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม มีความรู้และเข้าใจอันดีต่อภาษาและวัฒนธรรมเวียดนามผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าของภาษา ระหว่างวันที่ ๑-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องลักษณะงาม อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

และสำนักงานต่างประเทศจัดพิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดีกับบุคลากรที่เข้าร่วมการอบรมภาษาอังกฤษ และภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน ในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมลักษณะงาม ชั้น 2 อาคารนวัตปัญญา โดยมี ผศ.ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศเป็นผู้มอบเกีบรติบัตรเพื่อแสดงความยินดีกับบุคลากรทุกท่านก่อนเดินทางไปเพิ่มวิสัยทัศน์ ณ ต่างประเทศ
ปล.บุคลากรทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการสามารถ Download ภาพถ่ายเพิ่มเติมได้ที่ http://gg.gg/a4l3p