ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานต่างประเทศดำเนินโครงการยกระดับและพัฒนาทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 2-3 สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-17.00 น. สำนักงานต่างประเทศนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ อาจารย์รสมน พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ อาจารย์จันทร์สุดา บุญตรี หัวหน้างานธุรการสำนักงานต่างประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานต่างประเทศ ได้ดำเนินโครงการยกระดับและพัฒนาทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 2-3 สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคาร 15 ชั้น 15 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและกระตุ้นให้นักศึกษามีความสนใจและกระตือรือร้นในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง ทั้งนี้มีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 463 คน โดยการดำเนินโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ดุสิต อุทิศสุนทร หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในการเป็นวิทยากรบรรยายตลอดการอบรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน English Reading Competition
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เวลา 13.00 -15.30 น.
ณ ห้องประชุมลักษณะงาม ชั้น 2 อาคารนวัตปัญญา
ขอให้นักศึกษาทุกคนมารายงานตัวเข้าสอบเวลา 12.30-13.00 น. โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรนักศึกษามาสอบด้วย
ทั้งนี้อุปกรณ์ในการสอบคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้จัดเตรียมไว้ให้แล้ว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ TOEIC รอบ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

สำนักงานต่างประเทศจัดการประกวดร้องเพลงสากล​ BRU​ English​ Singing Contest​ 2020

เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม​ พ.ศ.2563​ เวลา 13.00 น​ ณ ​ห้องประชุม​ศิวาลัย สำนักงานต่างประเทศนำโดย อาจารย์รสมน​ ​พานดวงแก้ว​ ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ ได้ดำเนินโครงการ ประกวดร้องเพลงสากล​ BRU​ English​ Singing Contest​ 2020 โดยในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.นวมินทร์​ ประชานันท์​ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ กิจกรรมในครั้งนี้มีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน 25 คน​ ประกอบด้วยนักศึกษาคณะครุศาสตร์จำนวน 12​ คน​ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จำนวน​ 8 คน คณะวิทยาการจัดการจำนวน​ 3 คน​ และคณะพยาบาลศาสตร์จำนวน 1 คน นอกจากนี้ยังมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประกวด จำนวน 40 คน ประกอบด้วยคณาจารย์​ บุคลากร และนักศึกษาจากหลากหลายคณะ การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร. เสาวรัตน์​ ทศศะ อาจารย์เอกชัย​ ธีรภัคศิริ​ อาจารย์กษมา​ ศิริมุกดากุลอาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์ เป็นกรรมการในการตัดสินการแข่งขัน ผลการแข่งขันปรากฏว่า นายกฤษณชัย​ มูลติปฐม​ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ​ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ที่ชนะเลิศการแข่งขัน​ ผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่​1 คือ​นายพิทยาธร​ หาญคำภา​ นักศึกษาคณะครุศาสตร์​ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ​ ผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ​นายณัฐสิทธิ์​ ปุลันรัมย์​ นักศึกษาคณะครุศาสตร์สาขาวิชาดนตรีศึกษา​ กิจกรรมในครั้งนี้ทำให้นักศึกษาที่เข้าร่วมได้พัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษผ่านการร้องเพลงและได้เรียนรู้คำศัพท์และวิธีการออกเสียงคำศัพท์ที่ถูกต้องผ่านบทเพลง ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ของนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

สำนักงานต่างประเทศจัดการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (BRU English Test) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

      วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานต่างประเทศนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ปรชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ อาจารย์รสมน พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ อาจารย์ญาดา รามฤทธิ์ หัวหน้างานพัฒนาภาษา พร้อมทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานต่างประเทศได้ดำเนินโครงการจัดการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (BRU English Test) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีโรงเรียนสนใจส่งนักเรียนเข้าร่วมการสอบทั้งสิ้น จำนวน 21 โรงเรียน มีนักเรียนเข้าร่วมการสอบจำนวน 96 คน และครูผู้ประสานงาน จำนวน 32 คน ผลการแข่งขันปรากฏว่า ผู้ที่ได้รับ
🌟รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน คือ นายเกษม ตินตะบุระ จากโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ด้วยคะแนน 72 คะแนน จากข้อสอบ 80 ข้อ
🌟รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ นายแมททิว ธีระธร บุลล็อค โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ได้คะแนน 69 คะแนน
🌟รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 มีจำนวน 2 คนคือ นายศิรสิทธิ์ ชวัลวิทย์โชติกุล โรงเรียนนางรองและ นางสาวธมลวรรณ กลางสวัสดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ ด้วยผลคะแนน 67 คะแนน
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันเสนอแนะให้มีการจัดโครงการเช่นนี้ในปีต่อๆไป เพราะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนเป็นอย่างมาก

สำนักงานต่างประเทศขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสมัครสอบภาษาอังกฤษ

หนังสือเชิญโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสามารถ Download ได้ที่นี่นะคะ

หนังสือเชิญสมัครสอบภาษาอังกฤษระดับมัธยม17-10-2563

หนังสือเชิญสมัครสอบภาษาอังกฤษระดับมัธยม17-10-2563

ขอเลื่อนการสอบ TOEIC รอบที่ 1 (29 สิงหาคม 2563)

            ตามที่ศูนย์ภาษา งานพัฒนาภาษา สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ประกาศรับสมัครการสอบ TOEIC โดยจัดการสอบทั้งสิ้นจำนวน 4 รอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
รอบที่ 1/2563 สอบวันเสาร์ที่ 29 ส.ค. 2563 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 14 สิงหาคม 2563
รอบที่ 2/2563 สอบวันเสาร์ที่ 31 ต.ค. 2563 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 16 ตุลาคม 2563
รอบที่ 3/2563 สอบวันเสาร์ที่ 26 ธ.ค. 2563 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 11 ธันวาคม 2563
รอบที่ 4/2563 สอบวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตามความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
           ศูนย์ภาษา ขอแจ้งให้ผู้สมัครสอบในรอบที่ 1 ทุกท่านทราบว่า ทางศูนย์สอบขอยกเลิกการจัดสอบในรอบที่ 1 ด้วยมีเหตุขัดข้องบางประการ ทั้งนี้ท่านสามารถเลื่อนวันสอบเป็นรอบที่ 2-4 ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/10NJsqEZElbneLfBAlOhOVhpItVK8HZmfvRaBPVhuI48/edit  โดยสามารถแนบสลิบการชำระเงินเดิมได้ โดยไม่ต้องชำระค่าสมัครสอบเพิ่มเติม ทั้งนี้หากท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมการสอบในรอบอื่นๆได้ ท่านสามารถส่งหมายเลขบัญชีธนาคารเพื่อให้ทางผู้จัดสอบโอนเงินค่าสมัครคืนได้ ทั้งนี้หากท่านไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมการสอบในรอบอื่นๆแทนรอบที่ 1 ทางศูนย์สอบจะขอนำชื่อของท่านเข้าร่วมการสอบในรอบที่ 2 วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ อาคาร 22 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ด้วยความเคารพ
นางสาวกรรณิการ์ กกไธสง
ผู้ประสานงานการสอบ TOEIC
โทร 094-5429140