ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ภาษา งานพัฒนาภาษา สำนักงานต่างประเทศ ได้จัดการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (BRU English Test)

ศูนย์ภาษา งานพัฒนาภาษา สำนักงานต่างประเทศ ได้จัดการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (BRU English Test) ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา 17205 และ 17206 ชั้น 2 อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีผู้เข้าร่วมการทดสอบ ทั้งสิ้น 33 คน ประกอบไปด้วย อาจารย์ จำนวน 6 คน จากคณะครุศาสตร์ จำนวน 3 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 คน คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 คน และคณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 คน มีนักศึกษาเข้าสอบ จำนวน 27 คน จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 20 คน คณะครุศาสตร์ จำนวน 4 คน และคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 3 คน

สำนักงาน​ต่างประเทศ​จัดการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับ​นักศึกษา​คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์

วันเสาร์ที่​ 28 พฤศจิกายน​ 2563​ เวลา ​08.30-17.00 น. สำนักงาน​ต่างประเทศ​จัดการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับ​นักศึกษา​คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์​ (BRU​ English​ Test​) ณ​ ห้องปฏิบัติการ​คอม​พิวเตอร์​ชั้น​ 1 อาคารนวัต​ปัญญา​ในการสอบครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการสอบทั้งสิ้น​ จำนวน 741 คน

สำนักงานต่างประเทศ ได้ดำเนินโครงการพัฒนายุวทูต (BRU Young Ambassador)

วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานต่างประเทศ ได้ดำเนินโครงการพัฒนายุวทูต (BRU Young Ambassador): กิจกรรมที่ ๑ ความเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และการสื่อสารวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมลักษณะงาม ชั้น ๒ อาคารนวัตปัญญา เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และเป็นทูตสันถวไมตรีในการรับรองอาคันตุกะชาวต่างประเทศที่มาติดต่อราชการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และจังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศเป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีนักศึกษาให้ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการทั้งหมด ๕๐ คน จาก ๕ คณะ (ครุศาสตร์ มนุษย์ฯ วิทยาศาสตร์ วิทยาการจัดการ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) โดยการดำเนินโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และอาจารย์ญาดา รามฤทธิ์ หัวหน้างานพัฒนาภาษาในการเป็นวิทยากรบรรยายตลอดการอบรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ BRU English Test (27 พ.ย.63)

รายชื่อผู้สมัครสอบ BRU English Test รอบ 27 พ.ย.2563

 

สำนักงานต่างประเทศดำเนินโครงการยกระดับและพัฒนาทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 4-5

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-17.00 น. สำนักงานต่างประเทศนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ อาจารย์รสมน พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ อาจารย์จันทร์สุดา บุญตรี หัวหน้างานธุรการสำนักงานต่างประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานต่างประเทศ ได้ดำเนินโครงการยกระดับและพัฒนาทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 4-5 สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและกระตุ้นให้นักศึกษามีความสนใจและกระตือรือร้นในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง ทั้งนี้มีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 246 คน โดยการดำเนินโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์นรินทร์ เจตธำรงอาจารย์คณะวิทยาการจัดการในการเป็นวิทยากรบรรยายตลอดการอบรม

สำนักงาน​ต่างประเทศ​จัดการทดสอบความสามาถทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับ​นักศึกษา​คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโ

วันเสา​ร์ที่​ 14-15​ พฤศจิกายน​ 2563​ เวลา​08.30-17.00​ น.สำนักงาน​ต่างประเทศ​จัดการทดสอบความสามาถทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับ​นักศึกษา​คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์​(BRU​ English​ Test​) ณ​ ห้องปฏิบัติการ​คอม​พิวเตอร์​ชั้น​ 1 และห้องหงส์พันธ์ ชั้น 2 อาคารนวัต​ปัญญา​ในการสอบครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการสอบทั้งสิ้น​ จำนวน 960 คน โดยแบ่งเป็นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 418 คน  และวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 542 คน

สำนักงานต่างประเทศจัดโครงการแข่งขันทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ (English Reading Competition 2020)

            วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-15.30 น. ศูนย์ภาษา งานพัฒนาภาษา สำนักงานต่างประเทศได้ดำเนินโครงการแข่งขันทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ (English Reading Competition 2020 ) ณ ห้องประชุมลักษณะงาม อาคารนวัตปัญญา ในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศในการเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจในการเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 42 คน จาก 5 คณะ (ครุศาสตร์ มนุษย์ฯ วิทยาศาสตร์ วิทยาการจัดการ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) ผลการแข่งขันปรากฏว่า
ชนะเลิศ ได้แก่ นายปัญญวัฒน์ ทิพย์อักษร ชั่นปีที 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายสุขคุณ โอ๊ก ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวพรรณวสา ศิริพงษ์ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สำนักงานต่างประเทศดำเนินโครงการยกระดับและพัฒนาทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 2-3 สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-17.00 น. สำนักงานต่างประเทศนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ อาจารย์รสมน พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ อาจารย์จันทร์สุดา บุญตรี หัวหน้างานธุรการสำนักงานต่างประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานต่างประเทศ ได้ดำเนินโครงการยกระดับและพัฒนาทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 2-3 สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคาร 15 ชั้น 15 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและกระตุ้นให้นักศึกษามีความสนใจและกระตือรือร้นในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง ทั้งนี้มีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 463 คน โดยการดำเนินโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ดุสิต อุทิศสุนทร หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในการเป็นวิทยากรบรรยายตลอดการอบรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน English Reading Competition
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เวลา 13.00 -15.30 น.
ณ ห้องประชุมลักษณะงาม ชั้น 2 อาคารนวัตปัญญา
ขอให้นักศึกษาทุกคนมารายงานตัวเข้าสอบเวลา 12.30-13.00 น. โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรนักศึกษามาสอบด้วย
ทั้งนี้อุปกรณ์ในการสอบคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้จัดเตรียมไว้ให้แล้ว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ TOEIC รอบ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563