ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานต่างประเทศจัดสอบ BRU English Test

วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ศูนย์ภาษา งานพัฒนาภาษา สำนักงานต่างประเทศ ได้จัดสอบ BRU English Test เพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของอาจารย์ และบุคลากร ในการสอบครั้งนี้ได้รับความสนใจและมีผู้เข้าร่วมสอบถึง 62 คน โดยผลการสอบนั้นจะประกาศให้ผู้เข้าสอบทุกท่านได้ทราบใน วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561นี้ ผู้เข้าสอบสามารถติดต่อรับผลคะแนนได้ที่ สำนักงานต่างประเทศ ชั้น 3 อาคาร 17

สำนักงานต่างประเทศ จัดสอบ Test of English for International Communication (TOEIC)

ศูนย์ภาษา งานพัฒนาภาษา สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินงานจัดสอบ Test of English for International Communication (TOEIC) เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคาร 22 ชั้น 2 โดย มีนักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกเข้าสอบ รวมทั้งหมด 47 คน ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการสอบสามารถติดต่อขอสมัครสอบครั้งต่อไปได้ที่ ศูนย์ภาษา สำนักงานต่างประเทศ ชั้น 3 อาคาร 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หรือตืดต่อที่ คุณสิปปนนท์ ตั้งชูกุล โทร. 080-333-2885

สำนักงานต่างประเทศจัดประชุมอาจารย์ชาวต่างชาติและอาจารย์ผู้ดูแล ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานต่างประเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ ได้จัดประชุมคณาจารย์ชาวต่างชาติพร้อมทั้งอาจารย์ผู้ดูแลอาจารย์ชาวต่างชาติทุกท่าน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี และแจ้งกฏระเบียบต่างๆให้ทุกท่านได้รับทราบ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการทำงาน ณ ห้องประชุมลักษณะงาม อาคาร 1 7 ชั้น 2

ทั้งนี้สำนักงานต่างประเทศซึ่งมีหน้าที่หลักในการดูแลการต่ออายุวีซ่า และใบอนุญาตทำงานให้กับอาจารย์ชาวต่างชาตินั้น พบว่าปีการศึกษาที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานบางประการ จึงได้จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านได้ให้ความสนใจและเสนอข้อคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างกระตือรือร้น ทำให้การประชุมครั้งนี้นั้นประสบความสำเร็จดังเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้ สำนักงานต่างประเทศจะนำทุกข้อเสนอแนะมาปรับเพื่อให้การทำงานร่วมกับชาวต่างชาติมีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้เดินทางมาร่วมประชุมเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

สำนักงานต่างประเทศจัดอบรมก่อนสอบ BRU English Test

ศูนย์ภาษา งานพัฒนาภาษา สำนักงานต่างประเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ได้จัดโครงการอบรมและติวข้อสอบ BRU English Test สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9 อาคาร 15 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบจริงในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2561 นี้ โดยโครงการนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก

Boot Camp จัดพิธีเปิดโครงการอบรมรุ่นสุดท้าย

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ผศ.ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรม Boot Camp ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9 อาคาร 15 ซึ่งได้ดำเนินมาถึงรุ่นสุดท้ายแล้ว โดยมีคณะครูอาจารย์จากกลุ่มสาระ วิชาภาษาอังกฤษ จากโรงเรียนทั้งในและนอกจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมโครงการอบรมกันอย่างเนืองแน่น บรรยากาศพิธีเปิดเต็มไปด้วยความอบอุ่น ผู้เข้าร่วมโครงการรู้สึกประทับใจในการต้อนรับและรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เข้าร่วมการอบรมเป็นเวลา 3 สัปดาห์ เพื่อพัฒนาตนเองด้านการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียน

สำนักงานต่างประเทศนำเสนอผลงานเพื่อรับการตรวจประเมิน ปีการศึกษา 2561

สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ ได้เข้าร่วมการต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2561 และนำเสนอผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้คณะกรรมการได้ทราบผลการปฏิบัติงาน ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในครั้งนี้มีผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น รักษาราชการแทนอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา และรองอธิการบดีทุกฝ่าย ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน คณบดี หัวหน้าสำนักงานทุกฝ่ายบุคลากรของแต่ละคณะ สำนัก/สถาบัน และบุคลากรสำนักมาตรฐานประกันคุณภาพ

สำนักงานต่างประเทศจัดสอบ Post Test สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

เมื่อวันที่ 24-26 สิงหาคม พ.ศ. 2561 สำนักงานต่างประเทศได้จัดสอบเพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ขึ้น ผ่านการใช้โปรแกรม English Discoveries Online โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมการสอบ จำนวน 2,249 คน จากทั้ง 6 คณะ โโยในการสอบครั้งนี้อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานต่างประเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และ หัวหน้าศูนย์ภาษา งานพัฒนาภาษา อาจารย์พัลลภา เลิศเจริญวนิช โดยการจัดสอบได้ดำเนินการเป็นที่เรียบรน้อยแล้ว นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการสอบได้ผ่าน Web site ของโปรแกรม EDO หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสิปปนนท ตั้งชูกุล ศูนย์ภาษา สำนักงานต่างประเทศ ชั้น 3  อาคารนวัตปัญญา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เดินหน้าสร้างความร่วมมือ Boot Camp

             เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา และ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผุ้อำนวยการเขต สพม. 32 ได้เป็นตัวแทนจากทั้ง 2 หน่วยงานในการลงนามความร่วมมือ เพื่อช่วยเหลือ และสนับสนุนกันทางด้านการศึกษา การวิจัย ตลอดจนการผลิตครู เพื่อให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในชั้นเรียน โดยการอบรม Boot Camp นั้นได้จัดอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ภายใต้การควบคุมดูแลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดย เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. เป็นต้นไป ผู้แทนจากทั้งสองหน่วยงานได้พบปะและพูดคุย เพื่อแลกเปลี่ยนด้านการทำงาน ตลอดจน การแก้ปัญหาในการบริหารจัดการ และเข้าสู่พิธีลงนามความร่วมมือซึ่งรับผิดชอบโดย สำนักงานต่างประเทศ


สำนักงานต่างประเทศจัดงานเลี้ยงอำลา Farewell Party สำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวเวียดนาม

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 สำนักงานต่างประเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ได้จัดงานเลี้ยงอำลา Farewell Party 2018 สำหรับนักศึกษาจาก Hue University-University of Foreign Languages ประเทศเวียดนาม จำนวน 36 คน หลังจากได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยเป็นเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม-20 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยนักศึกษาทั้งหมดได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างครบถ้วน

สำนักงานต่างประเทศจึงได้จัดงานเลี้ยงอำลาเพื่ออวยพรให้นักศึกษาทุกคนประสบความสุขและสำเร็จการศึกษาอย่างที่มุ่งหวังได้ ในงานเลี้ยงอำลาได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมารักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้เป็นประธานในพิธีกล่าวอำลานักศึกษาพร้อมทั้งให้โอวาทและมอบของที่ระลึกให้กับมหาวิทยาลัย  Hue University-University of Foreign Languages