ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานต่างประเทศจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน ปีการศึกษา 2560

ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถลงทะเบียนออนไลน์

ผ่านลิ้งนี้ได้เลยนะคะ
http://gg.gg/a4jx8
*****มีเกียรติบัตรมอบให้ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่านค่ะ******

กำหนดการอบรมทั้ง 3 โครงการสามารถ Download ได้ที่นี่ค่ะ

กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 โครงการ

สำนักงานต่างประเทศจัดพิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดีกับบุคลากรที่เข้าร่วมการอบรมภาษาอังกฤษ และภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน

สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์  ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย อาจารย์รสมน  พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ อาจารย์ภูริษา  วัชเรนทร์วงศ์ หัวหน้างานพัฒนาภาษา และอาจารย์สิทธิศักดิ์  พงผือฮี หัวหน้าศูนย์การแปลและล่ามได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน ภายใต้โครงการส่งเสริมการเข้าสู่การเป็นนานาชาติ รุ่นที่ ๓ สำหรับบุคลากร โดยสำนักงานต่างประเทศได้เชิญอาจารย์เจ้าของภาษาเวียดนาม Miss Vo Thi Trang เป็นวิทยากรในการอบรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม มีความรู้และเข้าใจอันดีต่อภาษาและวัฒนธรรมเวียดนามผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าของภาษา ระหว่างวันที่ ๑-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องลักษณะงาม อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

และสำนักงานต่างประเทศจัดพิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดีกับบุคลากรที่เข้าร่วมการอบรมภาษาอังกฤษ และภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน ในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมลักษณะงาม ชั้น 2 อาคารนวัตปัญญา โดยมี ผศ.ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศเป็นผู้มอบเกีบรติบัตรเพื่อแสดงความยินดีกับบุคลากรทุกท่านก่อนเดินทางไปเพิ่มวิสัยทัศน์ ณ ต่างประเทศ
ปล.บุคลากรทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการสามารถ Download ภาพถ่ายเพิ่มเติมได้ที่ http://gg.gg/a4l3p

สำนักงานต่างประเทศจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม ภายใต้โครงการส่งเสริมการเข้าสู่การเป็นนานาชาติ รุ่นที่ ๓ สำหรับนักศึกษา

สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย อาจารย์รสมน พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ อาจารย์สิทธิศักดิ์ พงผือฮี หัวหน้าศูนย์การแปลและล่าม และนายสิปปนนท์ ตั้งชูกุล นักวิชาการศึกษา ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาและวัฒนธรรมเวียดนามในชีวิตประจำวัน ภายใต้โครงการส่งเสริมการเข้าสู่การเป็นนานาชาติ รุ่นที่ ๓ สำหรับนักศึกษา โดยสำนักงานต่างประเทศได้เชิญอาจารย์เจ้าของภาษาเวียดนาม Miss Vo Thi Trang เป็นวิทยากรในการอบรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม มีความรู้และเข้าใจอันดีต่อภาษาและวัฒนธรรมเวียดนามผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าของภาษา ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องลักษณะงาม อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สำนักงานต่างประเทศจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาและวัฒนธรรมจีนภายใต้โครงการส่งเสริมการเข้าสู่การเป็นนานาชาติ รุ่นที่ ๓ สำหรับนักศึกษา

สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย อาจารย์รสมน พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ อาจารย์จันทร์สุดา บุญตรี หัวหน้างานธุรการ สำนักงานต่างประเทศ นางสาวกรรณิการ์ กกไธสง นักวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน ภายใต้โครงการส่งเสริมการเข้าสู่การเป็นนานาชาติ รุ่นที่ ๓ สำหรับนักศึกษา โดยสำนักงานต่างประเทศได้เชิญอาจารย์เจ้าของภาษาจีน Mr. Shu Li เป็นวิทยากรในการอบรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน มีความรู้และเข้าใจอันดีต่อภาษาและวัฒนธรรมจีนผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าของภาษา ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องเจริญพันธุวงศ์ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สำนักงานต่างประเทศจัดประชุมเตรียมกิจกรรมความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเหว้

สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ดำเนินการจัดประชุม “การประชุมเพื่อพบปะพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเหว้” ขึ้นในวันเสาร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยสำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.นฤมล สมคุณา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์รสมน พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ ภูวงศ์ หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์จันทร์สุดา บุญตรี หัวหน้างานธุรการสำนักงานต่างประเทศ และคณาจารย์ ร่วมประชุมกับ Dr. Bao Kham, Rector Hue University-University of Foreign Languages, Vietnam เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมตามข้อตกลงของบันทึกข้อตกลง MOU ได้แก่ การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรร่วมกัน การแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร และการจัดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม เป็นต้น

สำนักงานต่างประเทศจัดประชุมเตรียมกิจกรรมความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยครูซ่างเหรา

สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดประชุม “การประชุมเพื่อพบปะพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยครูซ่างเหรา” ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยสำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พิสมัย ประชานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.นฤมล สมคุณา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ดร.ธิติ ปัญญาอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาจารย์คคนางค์ ช่อชู ผู้อำนวยการสำนักงานบริการทางวิชาการและคณาจารย์ ร่วมประชุมกับ Mr. Zhu Yinjian นายกสภาและเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์และคณะตัวแทนจากมหาวิทยาลัยครูซ่างเหรา (SRU) สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมตามข้อตกลงของบันทึกข้อตกลง MOU ได้แก่ การเป็นเจ้าภาพร่วมในการประชุมทางวิชาการประจำปี การทำหลักสูตรร่วม (Dual Degree) ของทั้งสองมหาวิทยาลัย การส่งนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรจาก SRU เรียนที่ มรภ. บุรีรัมย์ การเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ SRU และการเปิดสถาบันข่งจื้อ ณ มรภ. บุรีรัมย์ เป็นต้น