ข่าวประชาสัมพันธ์

International Office, Buriram Rajabhat University has conducted the Project ‘English Grammar and Vocabulary for Teachers’ and Project ‘English Language for Everyday Life for Staff’

International Office, Buriram Rajabhat University has conducted the Project ‘English Grammar and Vocabulary for Teachers’ and Project ‘English Language for Everyday Life for Staff’ during 3-10 April 2018 at Nawattapanya Building, Buriram Rajabhat University.
At the beginning, the vice president Asst.Prof.Dr. Nawamin Prachanant delivered a speech to remark the opening ceremony before the activity of the project began. This project invited Dr.Surachai Piyanukool and Dr.Saowaroj Ruangpaisarn to be teachers for ‘English Grammar and Vocabulary for Teachers’, and Aj.Henry Meisters and Aj.Waridtha Ratthanawaropas to be teachers for ‘English Language for Everyday Life.’ Thank you very much all teachers and staff for your participation in this project.
Tuesday 3 April 2018

สำนักงานต่างประเทศส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม Dspace

เมื่อวันที่ 13-16 มีนาคม พ.ศ. 2561 สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Open Source : Dspace เพื่อเรียนรู้กลวิธีในการอัพโหลดงานวิจัย ภาพกิจกรรมและเอกสารเชิงวิชาการที่เป็นประโยชน์ผ่านทาง Website โดยการอบรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ อาคารเครื่องมือ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลังสำเร็จการอบรมบุคลากรได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บรรณสาร และ ศูนย์ไทยศึกษานิทัศน์ซึ่งได้จัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยแบบจำลองไว้ให้ได้เรียนรู้ ทำให้บุคลากรได้รับความรู้เพื่อนำมาพัฒนาการทำงานด้านอาเซียนได้เป็นอย่างดี

สำนักงานต่างประเทศ ได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเป็นเจ้าบ้านที่ดี” (Ask Me Project) ระหว่างเดือนมกราคม-สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ให้จังหวัดบุรีรัมย์เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแหล่งอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก

สำนักงานต่างประเทศจึงได้นำนโยบายดังกล่าวมาพัฒนาบุคลากรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยมีหน้าที่จัดอบรมทักษะด้านการท่องเที่ยวให้กับนักศึกษาที่เกี่ยวข้องทั้ง 9 สาขาวิชา คือ พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ฯ สาธารณสุขชุมชน การสื่อสารมวลชน การท่องเที่ยวและการโรงแรม ภาษาอังกฤษ (คบ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)  และภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) รวมทั้งหมด 13 รุ่น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1. เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
 2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมีความพร้อมในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

สำหรับการอบรมในเดือนมีนาคมนี้เป็นการอบรมสำหรับนักศึกษาสาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน การสื่อสารมวลชน การท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาละ 200 คน

สำนักงานต่างประเทศและผู้เข้าร่วมโครงการ Boot Camp เข้าร่วมการทัศนศึกษา สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2561 สำนักงานต่างประเทศได้จัดทัศนศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดบุรีรัมย์ ให้กับ ผู้เข้าร่วมโครงการ Boot Camp ซึ่งเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ จำนวน 40 คน  นำโดยอาจารย์พัชรนี จันทเดช ผู้จัดการศูนย์การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค โดยได้เดินทางไปทัศนศึกษา และเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ วนอุทยานเขากระโดง และสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม คือ สนามช้าง อารีนา เป็นการเดินทางไปทัศนศึกษาที่เต็มอิ่มด้วยความรู้ และความเพลิดเพลินใจ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบประวัติความเป็นมาของเมืองบุรีรัมย์ อีกทั้งยังได้สัมผัสอารยธรรมขอมโบราณที่เคยรุ่งเรืองในอดีต ทำให้เกิดความรู้สึกประทับใจและดีใจกับคนบุรีรัมย์ที่ได้เป็นเจ้าของโบราณสถานที่ทรงคุณค่านี้ หลังจากทัศนศึกษาและเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆในจังหวัดแล้วคณะเดินทางได้เดินทางกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ

 

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอุตสาหกรรมการบริการ SEA-TVET Students Orientation

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 สำนักงานต่างประเทศ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการ SEA-TVET Internship Exchange Program เพื่อเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอุตสาหกรรมบริการ จำนวน 2 คน คือ Mr. Darryll Benedict Bataan และ Miss Mary Ruby Sawit สาขาวิชาการบริหารจัดการโรงแรม จากมหาวิทยาลัย Pangasinan State University ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมี ผศ.ดร. สุพัตรา  รักการศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ผศ.ดร. นวมินทร์  ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ได้สรุปตารางกิจกรรมการฝึกประสบการณ์เป็นเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 22 มกราคม – 18 กุมภาพันธ์ 2561 และนายโชคชัย  วิเศษศรี ผู้อำนวยการฝ่ายอาคารและสถานที่ ได้ชี้แจงแนวทางและระเบียบในการปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงแรมพนมพิมาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอุตสาหกรรมการบริการ SEA-TVET under SEAMEO PROJECTS

สำนักงานต่างประเทศร่วมมือกับองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) ดำเนินโครงการ       SEA-TVET (Southeast Asia Technical and Vocational Education) ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพที่มีมติร่วมกันให้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว เพื่อนำร่องในการขับเคลื่อนและพัฒนาร่วมกันระหว่างสถาบันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้  งานพัฒนาภาษา สำนักงานต่างประเทศ ได้เล็งเห็นความสำคัญและสนับสนุนโครงการดังกล่าว จึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ และคณะวิทยาการจัดการ ได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการต่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้

 1. เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะวิชาชีพ
 2. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ
 3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาเพิ่มวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้น

โดยทำการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่ทาง SEAMEO กำหนด การคัดเลือกกระทำโดยการทดสอบวัดทักษะทางภาษาอังกฤษ การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ และการสัมภาษณ์ออนไลน์กับ SEAMEO ซึ่งมีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 3 คน และนักศึกษาดังกล่าวจะต้องออกฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ ณ ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 22 มกราคม – 18 กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเป็นเจ้าบ้านที่ดี Ask Me Project for BRU Students

สำนักงานต่างประเทศ ได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเป็นเจ้าบ้านที่ดี” (Ask Me Project) ระหว่างเดือนมกราคม-สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ให้จังหวัดบุรีรัมย์เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแหล่งอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก    สำนักงานต่างประเทศจึงได้นำนโยบายดังกล่าวมาพัฒนาบุคลากรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยมีหน้าที่จัดอบรมทักษะด้านการท่องเที่ยวให้กับนักศึกษาที่เกี่ยวข้องทั้ง 9 สาขาวิชา คือ พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ฯ สาธารณสุขชุมชน การสื่อสารมวลชน การท่องเที่ยวและการโรงแรม ภาษาอังกฤษ (คบ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)  และภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) รวมทั้งหมด 13 รุ่น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1. เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
 2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมีความพร้อมในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

Children’s Day กิจกรรมงานวันเด็ก

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 สำนักงานต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็ก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ระบายสี ล้วงไห ตักไข่ปลา บิงโก และเก้าอี้ดนตรี เป็นที่สนุกสนาน พร้อมด้วยของรางวัลมากมายมาแจกให้กับเด็กที่มาร่วมงาน ซึ่งเด็กๆ สามารถเลือกเข้าซุ้มต่างๆ เพื่อเล่นเกมส์และรับของรางวัลจากคณะต่างๆ ทั้ง 6 คณะ นอกจากนี้ ยังมีโรงทานให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับประทานอาหารได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ปฐมนิเทศโครงการส่งเสริมการเข้าสู่การเป็นนานาชาติ รุ่นที่ 3 สำหรับนักศึกษา Orientation for Students Pioneer 3

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 สำนักงานต่างประเทศ ได้ดำเนินการปฐมนิเทศโครงการส่งเสริมการเข้าสู่การเป็นนานาชาติ รุ่นที่ 3 สำหรับนักศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 26 คน จาก 6 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในการนี้ รศ. มาลิณี จุโฑปะมา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษาเพื่อให้การดำเนินงานครั้งนี้ประสบผลสำเร็จด้วยดี กิจกรรมสำหรับนักศึกษา Pioneer รุ่นที่ 3 ประกอบด้วย

 • อบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและการใช้โปรแกรม English Discoveries Onlines 108 ชั่วโมง
 • อบรมเชิงปฏิบัติการภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 15 ชั่วโมง
 • อบรมเชิงปฏิบัติการภาษาเวียดนาม/ลาวในชีวิตประจำวัน 15 ชั่วโมง
 • เพิ่มวิสัยทัศน์และเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ Shangrao Normal University
 • เพิ่มวิสัยทัศน์และเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม/ลาว ณ Hue University of Foreign Languages/Savannakhet Teacher Training College