ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานต่างประเทศจัดค่ายนิทรรศอาเซียน 19-20 พ.ค. 2561

สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์  ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย อาจารย์รสมน  พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ อาจารย์พรภวิษย์  ชะนวนชัย หัวหน้างานศูนย์อาเซียน และอาจารย์ชลทิชาลินี  แก่นสนท์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจได้จัดทำโครงการโครงการค่ายนิทรรศอาเซียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองม่วง โรงเรียนบ้านโคกก่อง และโรงเรียนบ้านสระกอไทร ต.นิคม อ.สตึก โดยสำนักงานต่างประเทศได้เตรียมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจประกอบกับความสนุกสนานให้กับนักเรียน โดยจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วง อ. สตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้รับความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้จำนวน 200 คน และนักเรียนมีความสุขและสนุกสนานในการเข้าร่วมเป็นอย่างมาก

ขอเชิญสมัครสอบ TOEIC

ศูนย์ภาษา งานพัฒนาภาษา

สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 รับสมัครสอบ

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2561

 

วันสอบ: วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561                         – นักศึกษา ม.ราชภัฏบุรีรัมย์      1,000 บาท

เวลา: 09.00-12.00 น.                                                – บุคลากร ม.ราชภัฏบุรีรัมย์   1,400 บาท

สถานที่สอบ: ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 22                 – บุคคลภายนอก               1,800 บาท

 

 

สมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ภาษา สำนักงานต่างประเทศ ชั้น 3 อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผู้สนในสามารถ Download แบบฟอร์มการสมัครได้ที่นี่

TOEIC Application Form

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน 29-30 พ.ค. 2561

สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์  ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย อาจารย์รสมน  พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ อาจารย์รุ่งนภา  เมินดี รองผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ อาจารย์ญาดา  รามฤทธิ์ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์พัลลภา เลิศเจริญวนิช หัวหน้าศูนย์ภาษา และนายสิปปนนท์ ตั้งชูกุล นักวิชาการศึกษา ได้จัดทำโครงการอบรมภาษาอังกฤษใน ชีวิตประจำวัน สำหรับคณาจารย์ บุคลากรและบุคคลที่สนใจ โดยสำนักงานต่างประเทศได้เชิญอาจารย์เจ้าของภาษาอังกฤษ  Aj.Sally เป็นวิทยากรในการอบรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา มีความรู้และเข้าใจอันดีต่อภาษาและวัฒนธรรมในการใช้ภาษาอังกฤษ ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าของภาษา ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องลักษณะงาม อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กิจกรรมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการแปลเอกสารเชิงวิชาการ 29-30 พ.ค. 2561

สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์  ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย อาจารย์รสมน  พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ อาจารย์รุ่งนภา  เมินดี รองผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ อาจารย์ญาดา  รามฤทธิ์ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์และนางสาวกรรณิการ์  กกไธสง นักวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแปลและล่ามสำหรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคคลที่สนใจ โดยสำนักงานต่างประเทศได้เชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลภาษาอังกฤษ-ไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธามาศ  คชรัตน์ และ อาจารย์ ดร.สุรชัย  ปิยานุกูล เป็นวิทยากรในการอบรม โดยโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแปลและล่ามมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เทคนิคการแปลภาษาอังกฤษ-ไทย และ ไทย-อังกฤษ โดยจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องลักษณะงาม อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การอบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนแผนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (Lesson Plan)

สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์  ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย อาจารย์รสมน  พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ  อาจารย์รุ่งนภา  เมินดี รองผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ อาจารย์ญาดา  รามฤทธิ์ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ได้จัดทำโครงการอบรมการเขียนแผนการสอนโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เขียนแผนการสอนและสามารถปฏิบัติการสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ ซึ่งโครงการนี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระชนมพรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กิจกรรมการเข้าพบอธิการบดีก่อนเดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ ประเทศจีนและเวียดนาม

วันที่ 24 พ.ค. 2561 สำนักงานต่างประเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์  ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย อาจารย์รสมน  พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศและคณาจารย์ นำนักศึกษาเข้าพบและรับฟังโอวาทจากท่านรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ก่อนเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  สำนักงานต่างประเทศขอขอบพระคุณท่านรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มา ณ โอกาสนี้

กิจกรรมการอบรมเพื่อการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อรองรับการเป็นเจ้าบ้านที่ดี (Ask Me) 19-22 พ.ค. 61

สำนักงานต่างประเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์  ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย อาจารย์รสมน  พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ อาจารย์รุ่งนภา  เมินดี รองผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ อาจารย์ภูริษา  วัชเรนทร์วงศ์ หัวหน้างานพัฒนาภาษา และ อาจารย์พัลลภา เลิศเจริญวนิช หัวหน้าศูนย์ภาษา ได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเป็นเจ้าบ้านที่ดี” (Ask Me Project) สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจและนักศึกษาจากสาขาวิชาอื่นๆ ที่ประสงค์เข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและ 2) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมีความพร้อมในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 19-22 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง อาคารนวัตปัญญา และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ มาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับนักศึกษา  สำนักงานต่างประเทศขอขอบพระคุณรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้บริหารและคณาจารย์ในแต่ละคณะที่ได้กรุณาให้ความร่วมมือและประสานงานในการอบรมในเดือนมีนาคมซึ่งทำให้ โครงการสำเร็จลุล่วงด้วยดี

กิจกรรมการอบรมภาษาเขมรเบื้องต้น 21-22 พค 2561

สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์  ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย อาจารย์รสมน  พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ อาจารย์รุ่งนภา  เมินดี รองผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ และอาจารย์ญาดา  รามฤทธิ์ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาเขมรเบื้องต้น โดยสำนักงานต่างประเทศได้เชิญอาจารย์เจ้าของภาษาเขมร อาจารย์ฤทธี นี เป็นวิทยากรในการอบรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาเขมร โดยได้จัดโครงการนี้ขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องลักษณะงาม อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน อบรมการแปลและล่าม

สำนักงานต่างประเทศ ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างยิ่ง

         ผู้ดำเนินโครงการขอแจ้ง สถานที่และกำหนดการอบรม พร้อมทั้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ ดังเอกสารที่แนบมานี้ค่ะ
หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถประสาน
         นางสาวกรรณิการ์ กกไธสง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
         สังกัดสำนักงานต่างประเทศ โทร 094-5429140
         หรือ 044-611221 ต่อ 7906

สามารถ Download กำหนดการและรายชื่อได้ที่นี่ค่ะ

1. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 โครงการ

2. กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงวิชาการ