ไม่มีหมวดหมู่

ขอเลื่อนการสอบ TOEIC รอบที่ 1 (29 สิงหาคม 2563)

            ตามที่ศูนย์ภาษา งานพัฒนาภาษา สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ประกาศรับสมัครการสอบ TOEIC โดยจัดการสอบทั้งสิ้นจำนวน 4 รอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
รอบที่ 1/2563 สอบวันเสาร์ที่ 29 ส.ค. 2563 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 14 สิงหาคม 2563
รอบที่ 2/2563 สอบวันเสาร์ที่ 31 ต.ค. 2563 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 16 ตุลาคม 2563
รอบที่ 3/2563 สอบวันเสาร์ที่ 26 ธ.ค. 2563 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 11 ธันวาคม 2563
รอบที่ 4/2563 สอบวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตามความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
           ศูนย์ภาษา ขอแจ้งให้ผู้สมัครสอบในรอบที่ 1 ทุกท่านทราบว่า ทางศูนย์สอบขอยกเลิกการจัดสอบในรอบที่ 1 ด้วยมีเหตุขัดข้องบางประการ ทั้งนี้ท่านสามารถเลื่อนวันสอบเป็นรอบที่ 2-4 ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/10NJsqEZElbneLfBAlOhOVhpItVK8HZmfvRaBPVhuI48/edit  โดยสามารถแนบสลิบการชำระเงินเดิมได้ โดยไม่ต้องชำระค่าสมัครสอบเพิ่มเติม ทั้งนี้หากท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมการสอบในรอบอื่นๆได้ ท่านสามารถส่งหมายเลขบัญชีธนาคารเพื่อให้ทางผู้จัดสอบโอนเงินค่าสมัครคืนได้ ทั้งนี้หากท่านไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมการสอบในรอบอื่นๆแทนรอบที่ 1 ทางศูนย์สอบจะขอนำชื่อของท่านเข้าร่วมการสอบในรอบที่ 2 วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ อาคาร 22 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ด้วยความเคารพ
นางสาวกรรณิการ์ กกไธสง
ผู้ประสานงานการสอบ TOEIC
โทร 094-5429140

สำนักงานต่างประเทศ เข้าร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์​พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

     วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ อาจารย์รสมน พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ และบุคลากร สังกัดสำนักงานต่างประเทศ เข้าร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์​พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยในปีนี้ คุณแม่ของอาจารย์พรภวิษย์ ชะนวนชัย หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ และ นายวันชนะ หาคำบุตร นักวิเทศสัมพันธ์ สังกัด สำนักงานต่างประเทศ ได้รับรางวัลคุณแม่ดีเด่น ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติและมีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งต่อคุณแม่ทั้ง 2 ท่านที่ได้อบรมเลี้ยงดูบุตรทั้ง 2 จนเติบใหญ่และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน จนได้รับการยกย่องให้เป็นคุณแม่ดีเด่นในปีนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ BRU English Test รอบวันที่ 19 สิงหาคม 2563

 

 

 

 

ทั้งนี้หากท่านใดสนใจเข้าร่วมการทดสอบในรอบที่ 3 และรอบที่ 4 สามารถสมัครสำรองที่นั่งสอบได้ที่
สำนักงานต่างประเทศ โทร. 7906 หรือสแกน QR Code สมัครออนไลน์ได้นะคะ ขอบคุณค่ะ

สำนักงานต่างประเทศได้มีการจัดสอบภาษาอังกฤษ ( BRU English Test)

     เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:30 ณ อาคารนวัตปัญญา อาคาร 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สำนักงานต่างประเทศได้จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ( BRU English Test ) เพื่อทดสอบความสามารถของ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีผู้สนใจเข้ารับการทดสอบทั้งสิ้น 39 คน 

สำนักงานต่างประเทศนำเสนอผลงานเพื่อรับการตรวจประเมิน ปีการศึกษา 2562

              สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และอาจารย์รสมน พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 และนำเสนอผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้คณะกรรมการได้ทราบผลการปฏิบัติงาน ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในครั้งนี้มีผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น รักษาราชการแทนอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา และรองอธิการบดีทุกฝ่าย ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน คณบดี หัวหน้าสำนักงานทุกฝ่ายบุคลากรของแต่ละคณะ สำนัก/สถาบัน และบุคลากรสำนักมาตรฐานประกันคุณภาพ

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2564

Japanese Government (MEXT) Scholarship 2021

กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศญี่ปุ่น(MEXT) มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนไทย เพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2564 ดังนี้

สำหรับทุนนักศึกษาวิจัย (Research Students) จะประกาศรับสมัครในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563


สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้สมัครชาวไทยเป็นประจำทุกปี เพื่อรับทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่นไปศึกษาที่สถาบันการศึกษาญี่ปุ่น โดยมีทุนทั้งหมด 7 ประเภท ดังต่อไปนี้  

 

1.ทุนนักศึกษาปริญญาตรี (Undergraduate Students)

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย คัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น เป็นประจำทุกปี ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปี สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และจบการศึกษาในเดือนมีนาคม ของปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา ระยะเวลารับทุนการศึกษา 5 ปี หรือ 7 ปี ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี) รับสมัครประมาณต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน ของปีถัดไป

 

2. ทุนนักศึกษาวิจัย (Research Students)

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย คัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาในระดับนักศึกษาวิจัย ที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นเป็นประจำทุกปี ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัย ในปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา ระยะเวลารับทุนการศึกษา 2 ปี หรือ 1 ปี 6 เดือน (รวมเรียนภาษาญี่ปุ่น 6 เดือน) กรณีที่ผู้รับทุนได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ทุนการศึกษาจะขยายเวลาจนจบหลักสูตรตามมาตราฐานที่กำหนดไว้ รับสมัครประมาณต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน หรือ ตุลาคม ของปีถัดไป
  

3. ทุนญี่ปุ่นศึกษา (Japanese Studies Students)

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยคัดเลือกนักศึกษาไทยเพื่อไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ภาษาญี่ปุ่น ศึกษาวัฒนธรรมและสภาพสังคมญี่ปุ่น เป็นประจำทุกปี ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 หรือ 3 และศึกษาภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเอกในระดับปริญญาตรี ระยะเวลารับทุนการศึกษา 1 ปีการศึกษา รับสมัครปลายเดือนมกราคมของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีเดียวกัน

   

4. ทุนฝึกอบรมวิชาชีพครู (Teacher Training Students)

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการไทย คัดเลือกครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อไปฝึกอบรมด้านการศึกษาที่มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น เป็นประจำทุกปี ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ในวิชาชีพมาไม่น้อยกว่า 5 ปี และสอนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือสอนในสถาบันพัฒนาอาชีพครู ระยะเวลารับทุนการศึกษา 1 ปี 6 เดือน (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 6 เดือน) รับสมัครปลายเดือนมกราคมของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีเดียวกัน

 

5. ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค (College of Technology Students)

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการไทย คัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคที่ญี่ปุ่นเป็นประจำทุกปี ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปี เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.ชั้นปี 3 และจะจบการศึกษาในเดือนมีนาคมของปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา ระยะเวลารับทุนการศึกษา 4 ปี (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี) รับสมัครโดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการไทย ประมาณต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน ของปีถัดไป

 

6. ทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ (Specialized Training College Students)

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการไทย คัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาในสถาบันอาชีวะศึกษาที่ญี่ปุ่นเป็นประจำทุกปี  ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปี เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.ชั้นปี 3 และจะจบการศึกษาในเดือนมีนาคมของปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา ระยะเวลารับทุนการศึกษา 3 ปี (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี) รับสมัครโดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการไทย ประมาณต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน ของปีถัดไป

 

7. ทุนนักศึกษาประเภท Young Leaders’ Program (YLP)

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย คัดเลือกข้าราชการสามัญ หรือผู้ทำงานในสังกัดหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชานั้น และเป็นผู้ซึ่งจะมีบทบาทในการเป็นผู้นำในการพัฒนาประเทศไทย ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ที่มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ระยะเวลารับทุนการศึกษา 1 ปี ทุนแบ่งออกเป็น 5 สาขาวิชาคือ 1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 3. สาขาวิชานิติศาสตร์ 4. สาขาวิชาการบริหารทางแพทยศาสตร์ 5. สาขาวิชาการปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์การทำงานในองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐบาลมามากกว่า 3-5 ปี (คุณสมบัติแตกต่างไปตามสาขาที่สมัคร) ทั้งนี้ผู้สมัครต้องได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานรัฐ หรือองค์กรที่สังกัดเท่านั้น ทุนเริ่มรับสมัครประมาณเดือนกันยายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีถัดไป

 

*กรุณาตรวจสอบเงื่อนไข และรายละเอียดของทุนแต่ละประเภทก่อนสมัคร

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษา

Study in Japan

http://www.studyinjapan.go.jp/en/

ทุนที่กำลังเปิดรับสมัคร ในประเทศไทย

http://www.jeic-bangkok.org/

ทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติในประเทศญี่ปุ่น

http://www.jasso.go.jp/study_j/scholarships_e.html

อ้างอิง https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/jis_study.html?fbclid=IwAR2CCuxR4o1zsUuudhjeWG-rMH1ERP3WjLzz-iXbC0YWdO7hXx84neZioq4