ไม่มีหมวดหมู่

ขอยกเลิกการจัดสอบ TOEIC รอบวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564

เรียน ผู้สมัครสอบ TOEIC ทุกท่าน

         ตามที่ท่านได้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการสอบ TOEIC กับ สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รอบวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30-12.00 น. ตามความละเอียดแจ้งแล้วนั้น บัดนี้ สำนักงานต่างประเทศขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การจัดสอบในรอบดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่มีการแพร่ระบาด ทางศูนย์สอบจึงขออนุญาตเลื่อนการสอนเป็น รอบวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 ทั้งนี้หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมการสอบในวันเสาร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2564 ได้ ท่านสามารถขอรับเงินค่าธรรมเนียมการสอบคืน โดยสามารถส่งสลิบการโอนเงิน และแจ้งชื่อของท่านพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขบัญชีที่จะให้โอนเงินคืน ได้ที่ ID-Line 0833621413 หรือ โทร. 094-5429140
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
นางสาวกรรณิการ์ กกไธสง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัดสำนักงานต่างประเทศ

งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานต่างประเทศ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครโครงการทุนพระราชทาน

วันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานต่างประเทศ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครโครงการทุนพระราชทาน ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในปีการศึกษานี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดรับนักศึกษาจำนวน ๒ สาขาวิชา คือ ๑. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ๒. วิชาเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีนักศึกษาชาวกัมพูชาสนใจสมัครเข้าร่วมการสอบแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น ๓๗ คน และผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ จำนวน ๖ คน รายชื่อดังต่อไปนี้
๑. Miss Tort Chanphea
๒. Miss Sou Sovattey
๓. Miss Lout Punha
๔. Mr. Eang Limkang
๕. Mr. Phat Sothan
๖. Mr. Seng Kimsean
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ อาจารย์รสมน พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ อาจารย์จันทร์สุดา บุญตรี หัวหน้างานธุรการ อาจารย์พรภวิษย์ ชะนวนชัย หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ และนายวันชนะ หาคำบุตร นักวิเทศสัมพันธ์ เป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์และคัดเลือกนักศึกษาในครั้งนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน BRU English Speech Competition 2020

ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันสามารถตรวจสอบรายชื่อและเกณฑ์ในการแข่งขัน

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ค่ะ

1. วิธีการแข่งขัน
     1.1 ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษา
     1.2 ผู้เข้าแข่งขันต้องส่งสำเนาบทพูดของตนเอง จำนวน 5 ชุด ให้กรรมการในวันแข่งขัน
    1.3 ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันดูบทพูด และไม่อนุญาตให้ใช้สื่อประกอบการพูดทุกชนิด
2. เกณฑ์การแข่งขัน
     การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รอบ ดังนี้
2.1 รอบคัดเลือก การพูดที่มีการเตรียมตัว (Prepared Speech)
        1) ผู้เข้าแข่งขันจับสลากลำดับการแข่งขันในวันรายงานตัว
        2) ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนกล่าวสุนทรพจน์ ประมาณ 5 – 8 นาที ตามหัวข้อที่ตนเองเลือก  1 หัวข้อ
ดังต่อไปนี้
– How does new normal change people’s way of life?
– What does humankind learn from COVID-19?
– Child abuse in school – does it matter in Thailand?
– Should students speak out for their rights in school?
      3) ผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรก (หรือมีคะแนนสูงสุดเท่ากัน) จะผ่านเข้าไปแข่งขัน
ในรอบชิงชนะเลิศ
2.2 รอบชิงชนะเลิศ การพูดแบบฉับพลัน (Impromptu Speech)
      1) ผู้เข้าแข่งขันจับสลากลำดับการแข่งขัน
      2) ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะกล่าวสุนทรพจน์ ประมาณ 3 – 5 นาที ตามหัวข้อที่จับฉลากได้
3. เกณฑ์การให้คะแนน (ทั้งสองรอบ)
      3.1 Introduction: Self-introduction, Leading-in, Coherence, Ending (15 คะแนน)
      3.2 Content: Relatedness to the Theme, Language Usage, Comprehensibility,
      Sequence, Conclusion (40 คะแนน)
      3.3 Voice Usage: Pronunciation, Accent, Cluster, Final Sound (25 คะแนน)
      3.4 Appearance: Body Language, Eye Contact, Personality (15 คะแนน)
      3.5 Time Management: Appropriateness (5 คะแนน)
4. เกณฑ์การตัดสิน
    4.1 รางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,200 บาท
    4.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 800 บาท
   4.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 500 บาท
    * หมายเหตุ ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร*

รายชื่อผู้สมัครเข้าแข่งขัน Speech.docx

รายชื่อผู้สมัครเข้าแข่งขัน Speech

ศูนย์ภาษา งานพัฒนาภาษา สำนักงานต่างประเทศ ได้จัดการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (BRU English Test)

ศูนย์ภาษา งานพัฒนาภาษา สำนักงานต่างประเทศ ได้จัดการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (BRU English Test) ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา 17205 และ 17206 ชั้น 2 อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีผู้เข้าร่วมการทดสอบ ทั้งสิ้น 33 คน ประกอบไปด้วย อาจารย์ จำนวน 6 คน จากคณะครุศาสตร์ จำนวน 3 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 คน คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 คน และคณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 คน มีนักศึกษาเข้าสอบ จำนวน 27 คน จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 20 คน คณะครุศาสตร์ จำนวน 4 คน และคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 3 คน

สำนักงานต่างประเทศ ได้ดำเนินโครงการพัฒนายุวทูต (BRU Young Ambassador)

วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานต่างประเทศ ได้ดำเนินโครงการพัฒนายุวทูต (BRU Young Ambassador): กิจกรรมที่ ๑ ความเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และการสื่อสารวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมลักษณะงาม ชั้น ๒ อาคารนวัตปัญญา เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และเป็นทูตสันถวไมตรีในการรับรองอาคันตุกะชาวต่างประเทศที่มาติดต่อราชการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และจังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศเป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีนักศึกษาให้ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการทั้งหมด ๕๐ คน จาก ๕ คณะ (ครุศาสตร์ มนุษย์ฯ วิทยาศาสตร์ วิทยาการจัดการ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) โดยการดำเนินโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และอาจารย์ญาดา รามฤทธิ์ หัวหน้างานพัฒนาภาษาในการเป็นวิทยากรบรรยายตลอดการอบรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน English Reading Competition
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เวลา 13.00 -15.30 น.
ณ ห้องประชุมลักษณะงาม ชั้น 2 อาคารนวัตปัญญา
ขอให้นักศึกษาทุกคนมารายงานตัวเข้าสอบเวลา 12.30-13.00 น. โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรนักศึกษามาสอบด้วย
ทั้งนี้อุปกรณ์ในการสอบคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้จัดเตรียมไว้ให้แล้ว

สำนักงานต่างประเทศจัดการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (BRU English Test) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

      วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานต่างประเทศนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ปรชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ อาจารย์รสมน พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ อาจารย์ญาดา รามฤทธิ์ หัวหน้างานพัฒนาภาษา พร้อมทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานต่างประเทศได้ดำเนินโครงการจัดการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (BRU English Test) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีโรงเรียนสนใจส่งนักเรียนเข้าร่วมการสอบทั้งสิ้น จำนวน 21 โรงเรียน มีนักเรียนเข้าร่วมการสอบจำนวน 96 คน และครูผู้ประสานงาน จำนวน 32 คน ผลการแข่งขันปรากฏว่า ผู้ที่ได้รับ
🌟รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน คือ นายเกษม ตินตะบุระ จากโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ด้วยคะแนน 72 คะแนน จากข้อสอบ 80 ข้อ
🌟รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ นายแมททิว ธีระธร บุลล็อค โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ได้คะแนน 69 คะแนน
🌟รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 มีจำนวน 2 คนคือ นายศิรสิทธิ์ ชวัลวิทย์โชติกุล โรงเรียนนางรองและ นางสาวธมลวรรณ กลางสวัสดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ ด้วยผลคะแนน 67 คะแนน
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันเสนอแนะให้มีการจัดโครงการเช่นนี้ในปีต่อๆไป เพราะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนเป็นอย่างมาก