ไม่มีหมวดหมู่

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทพสตรี ประจำปี 2564 (IACE2021)

ข้อมูลการสมัครเข้าร่วมโครงการโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทพสตรี ประจำปี 2564 (IACE2021)

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่นะคะ

 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ (IACE2021)

เจ้าหน้าที่สำนักงานต่างประเทศได้รับรางวัลการประกวดเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ได้จัดให้มีการประกวดเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อรองรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 17  พฤษภาคม  2564 นั้น  บัดนี้คณะกรรมการได้จัดทำผลการประกวดเว็บไซต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการประกวดดังต่อไปนี้

หน่วยงานระดับสาขา

อันดับที่ 1 – 2

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล  3,000 บาท
  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์
 • รองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้รับเงินรางวัล  3,000 บาท
  สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  คณะครุศาสตร์

รางวัลสำหรับ Personal Website (คณาจารย์)

อันดับที่ 1 – 3

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล  3,000 บาท
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพีพรรณ  พงษ์อินทร์วงศ์ (คณะวิทยาการจัดการ)
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1    ได้รับเงินรางวัล  2,000 บาท
  อาจารย์พุทธชาด   ลิ้มศิริเรืองไร (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
 • รองชนะเลิศ อันดับ 2    ได้รับเงินรางวัล  1,000 บาท
  อาจารย์ชนิตา  บุตรรัตนะ (คณะครุศาสตร์)

 

รางวัลสำหรับ Personal Website (บุคลากรมหาวิทยาลัย)

อันดับที่ 1 – 3

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล  3,000 บาท
  นางสาวนาฏนลิน  บุญโชติวิวัฒน์ (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1    ได้รับเงินรางวัล  2,000 บาท
  นางสาวพรพรรณ  แสงแก้ว (คณะวิทยาการจัดการ)
 • รองชนะเลิศ อันดับ 2    ได้รับเงินรางวัล  1,000 บาท
  นางกรรณิการ์  ภาพันธ์ (สำนักงานต่างประเทศ)

สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านการแปลและล่าม

วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2564 สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านการแปลและล่าม หัวข้อ การแปลบทคัดย่อสำหรับงานวิชาการและงานวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในการเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ทั้งนี้ สำนักงานต่างประเทศ ขอขอบพระคุณท่านวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ประมูลศุข และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิศักดิ์ พงผือฮี ที่ให้ความอนุเคราะห์ให้ความรู้และแนวทางในการแปลเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ ในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 42 คน

สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มอบจักรยานให้กับนักศึกษาทุนพระราชทานชาวกัมพูชา

             วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ 2564 สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย อาจารย์รสมน พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ ได้มอบจักรยานให้กับนักศึกษาทุนพระราชทานชาวกัมพูชาจำนวน 2 คัน เพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน ขณะศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้

มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​บุรีรัมย์​ทำความร่วมมือกับศูนย์​แลกเปลี่ยน​ด้านวัฒนธรรม​เส้นทางสายไหมซินยู ปักกิ่ง สาธารณ​รัฐ​ประชาชน​จีน

วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน​ 2564 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​บุรีรัมย์​นำโดย รองศาสตราจารย์​มาลิณี จุโฑปะมาได้เป็นประธา​นในพิธี​ลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​บุรีรัมย์​ และศูนย์​แลกเปลี่ยน​ด้านวัฒนธรรม​เส้นทางสายไหมซินยู ปักกิ่ง สาธารณ​รัฐ​ประชาชน​จีน ซึ่งการดำเนินพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ รับผิดชอบโดย บัณฑิตวิทยาลัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.นฤมล สมคุณา และสำนักงานต่างประเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ​ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ ทั้งนี้สองสถาบันมีข้อตกลงร่วมกันในการแลกเปลี่ยน​นักศึกษา อาจารย์​ บุคลากร​ นักวิจัย ตลอดจนข้อมูลทางด้านวิชาการ เพื่อช่วยเหลือและเป็นเครือข่ายที่ดีทางด้านการศึกษาในลำดับต่อไป

ขั้นตอนการเข้าเรียนบทเรียนออนไลน์ BRU English Test (เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์)

ขอยกเลิกการจัดสอบ TOEIC รอบวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564

เรียน ผู้สมัครสอบ TOEIC ทุกท่าน

         ตามที่ท่านได้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการสอบ TOEIC กับ สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รอบวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30-12.00 น. ตามความละเอียดแจ้งแล้วนั้น บัดนี้ สำนักงานต่างประเทศขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การจัดสอบในรอบดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่มีการแพร่ระบาด ทางศูนย์สอบจึงขออนุญาตเลื่อนการสอนเป็น รอบวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 ทั้งนี้หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมการสอบในวันเสาร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2564 ได้ ท่านสามารถขอรับเงินค่าธรรมเนียมการสอบคืน โดยสามารถส่งสลิบการโอนเงิน และแจ้งชื่อของท่านพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขบัญชีที่จะให้โอนเงินคืน ได้ที่ ID-Line 0833621413 หรือ โทร. 094-5429140
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
นางสาวกรรณิการ์ กกไธสง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัดสำนักงานต่างประเทศ

งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานต่างประเทศ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครโครงการทุนพระราชทาน

วันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานต่างประเทศ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครโครงการทุนพระราชทาน ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในปีการศึกษานี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดรับนักศึกษาจำนวน ๒ สาขาวิชา คือ ๑. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ๒. วิชาเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีนักศึกษาชาวกัมพูชาสนใจสมัครเข้าร่วมการสอบแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น ๓๗ คน และผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ จำนวน ๖ คน รายชื่อดังต่อไปนี้
๑. Miss Tort Chanphea
๒. Miss Sou Sovattey
๓. Miss Lout Punha
๔. Mr. Eang Limkang
๕. Mr. Phat Sothan
๖. Mr. Seng Kimsean
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ อาจารย์รสมน พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ อาจารย์จันทร์สุดา บุญตรี หัวหน้างานธุรการ อาจารย์พรภวิษย์ ชะนวนชัย หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ และนายวันชนะ หาคำบุตร นักวิเทศสัมพันธ์ เป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์และคัดเลือกนักศึกษาในครั้งนี้