ไม่มีหมวดหมู่

สำนักงานต่างประเทศได้มีการจัดสอบภาษาอังกฤษ ( BRU English Test)

     เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:30 ณ อาคารนวัตปัญญา อาคาร 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สำนักงานต่างประเทศได้จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ( BRU English Test ) เพื่อทดสอบความสามารถของ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีผู้สนใจเข้ารับการทดสอบทั้งสิ้น 39 คน 

สำนักงานต่างประเทศนำเสนอผลงานเพื่อรับการตรวจประเมิน ปีการศึกษา 2562

              สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และอาจารย์รสมน พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 และนำเสนอผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้คณะกรรมการได้ทราบผลการปฏิบัติงาน ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในครั้งนี้มีผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น รักษาราชการแทนอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา และรองอธิการบดีทุกฝ่าย ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน คณบดี หัวหน้าสำนักงานทุกฝ่ายบุคลากรของแต่ละคณะ สำนัก/สถาบัน และบุคลากรสำนักมาตรฐานประกันคุณภาพ

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2564

Japanese Government (MEXT) Scholarship 2021

กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศญี่ปุ่น(MEXT) มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนไทย เพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2564 ดังนี้

สำหรับทุนนักศึกษาวิจัย (Research Students) จะประกาศรับสมัครในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563


สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้สมัครชาวไทยเป็นประจำทุกปี เพื่อรับทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่นไปศึกษาที่สถาบันการศึกษาญี่ปุ่น โดยมีทุนทั้งหมด 7 ประเภท ดังต่อไปนี้  

 

1.ทุนนักศึกษาปริญญาตรี (Undergraduate Students)

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย คัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น เป็นประจำทุกปี ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปี สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และจบการศึกษาในเดือนมีนาคม ของปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา ระยะเวลารับทุนการศึกษา 5 ปี หรือ 7 ปี ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี) รับสมัครประมาณต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน ของปีถัดไป

 

2. ทุนนักศึกษาวิจัย (Research Students)

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย คัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาในระดับนักศึกษาวิจัย ที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นเป็นประจำทุกปี ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัย ในปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา ระยะเวลารับทุนการศึกษา 2 ปี หรือ 1 ปี 6 เดือน (รวมเรียนภาษาญี่ปุ่น 6 เดือน) กรณีที่ผู้รับทุนได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ทุนการศึกษาจะขยายเวลาจนจบหลักสูตรตามมาตราฐานที่กำหนดไว้ รับสมัครประมาณต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน หรือ ตุลาคม ของปีถัดไป
  

3. ทุนญี่ปุ่นศึกษา (Japanese Studies Students)

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยคัดเลือกนักศึกษาไทยเพื่อไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ภาษาญี่ปุ่น ศึกษาวัฒนธรรมและสภาพสังคมญี่ปุ่น เป็นประจำทุกปี ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 หรือ 3 และศึกษาภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเอกในระดับปริญญาตรี ระยะเวลารับทุนการศึกษา 1 ปีการศึกษา รับสมัครปลายเดือนมกราคมของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีเดียวกัน

   

4. ทุนฝึกอบรมวิชาชีพครู (Teacher Training Students)

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการไทย คัดเลือกครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อไปฝึกอบรมด้านการศึกษาที่มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น เป็นประจำทุกปี ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ในวิชาชีพมาไม่น้อยกว่า 5 ปี และสอนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือสอนในสถาบันพัฒนาอาชีพครู ระยะเวลารับทุนการศึกษา 1 ปี 6 เดือน (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 6 เดือน) รับสมัครปลายเดือนมกราคมของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีเดียวกัน

 

5. ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค (College of Technology Students)

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการไทย คัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคที่ญี่ปุ่นเป็นประจำทุกปี ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปี เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.ชั้นปี 3 และจะจบการศึกษาในเดือนมีนาคมของปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา ระยะเวลารับทุนการศึกษา 4 ปี (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี) รับสมัครโดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการไทย ประมาณต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน ของปีถัดไป

 

6. ทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ (Specialized Training College Students)

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการไทย คัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาในสถาบันอาชีวะศึกษาที่ญี่ปุ่นเป็นประจำทุกปี  ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปี เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.ชั้นปี 3 และจะจบการศึกษาในเดือนมีนาคมของปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา ระยะเวลารับทุนการศึกษา 3 ปี (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี) รับสมัครโดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการไทย ประมาณต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน ของปีถัดไป

 

7. ทุนนักศึกษาประเภท Young Leaders’ Program (YLP)

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย คัดเลือกข้าราชการสามัญ หรือผู้ทำงานในสังกัดหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชานั้น และเป็นผู้ซึ่งจะมีบทบาทในการเป็นผู้นำในการพัฒนาประเทศไทย ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ที่มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ระยะเวลารับทุนการศึกษา 1 ปี ทุนแบ่งออกเป็น 5 สาขาวิชาคือ 1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 3. สาขาวิชานิติศาสตร์ 4. สาขาวิชาการบริหารทางแพทยศาสตร์ 5. สาขาวิชาการปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์การทำงานในองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐบาลมามากกว่า 3-5 ปี (คุณสมบัติแตกต่างไปตามสาขาที่สมัคร) ทั้งนี้ผู้สมัครต้องได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานรัฐ หรือองค์กรที่สังกัดเท่านั้น ทุนเริ่มรับสมัครประมาณเดือนกันยายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีถัดไป

 

*กรุณาตรวจสอบเงื่อนไข และรายละเอียดของทุนแต่ละประเภทก่อนสมัคร

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษา

Study in Japan

http://www.studyinjapan.go.jp/en/

ทุนที่กำลังเปิดรับสมัคร ในประเทศไทย

http://www.jeic-bangkok.org/

ทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติในประเทศญี่ปุ่น

http://www.jasso.go.jp/study_j/scholarships_e.html

อ้างอิง https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/jis_study.html?fbclid=IwAR2CCuxR4o1zsUuudhjeWG-rMH1ERP3WjLzz-iXbC0YWdO7hXx84neZioq4

 

 

 

สำนักงานต่างประเทศขอเชิญชวนสมัครสอบภาษาอังกฤษ (ฺBRU English Test)

         สำนักงานต่างประเทศขอเชิญชวนสมัครสอบภาษาอังกฤษ โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (BRU English Test) สำหรับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย รับเพียงรอบละ 40 ท่านเท่านั้น สนใจสมัครได้ที่ https://forms.gle/hczRE1jLRRHxzeeT6
หรือสามารถสแกน QR code สมัครได้เลยค่ะ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ สำนักงานต่างประเทศ ชั้น 3 อาคารนวัตปัญญา โทร. 044-611221 ต่อ7905-6

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฉางโจว ประเทศจีน

เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินพิธีการลงนามทำความร่วมมือ (MoU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และมหาวิทยาลัยฉางโจว ประเทศจีน พิธีการลงนามในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา รักการศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สมคุณา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์รสมน พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ อาจารย์พรภวิษย์ ชะนวนชัย หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานต่างประเทศ  ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือระหว่าง ๒ มหาวิทยาลัย โดยบันทึกความร่วมมือฉบับนี้ได้มุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร ตลอดจนการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร เพื่อให้มหาวิทยาลัยทั้งสองได้สนับสนุน ช่วยเหลือและประสานความร่วมมือให้เกิดผลอันดีทางด้านวิชาการอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนอีกด้วย

การประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ (ESP) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ข้อสรุปการประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ (ESP)

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมลักษณะงาม ชั้น 2 อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จากการประชุมมีข้อสรุปดังต่อไปนี้

 1. อาจารย์ที่สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ (ESP) จะต้องส่งเอกสารที่จำเป็นให้ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • เอกสารที่ต้องส่งก่อนเปิดภาคเรียน 1 สัปดาห์ (ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 1 ก.ค. 2563)
   • มคอ.3 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
   • แผนบริหารการสอน (Course Syllabus) (ฉบับภาษาอังกฤษ)
   • ตารางสอน พร้อมลงลายมือชื่อสำเนาถูกต้อง

1.2 เอกสารที่ต้องส่งก่อนการจัดสอบ 2 สัปดาห์

1.2.1   ข้อสอบกลางภาค (ฉบับภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 7 ส.ค. 2563

1.2.2   ข้อสอบปลายภาค (ฉบับภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 7 ต.ค. 2563

1.3 เอกสารที่ต้องส่งหลังจากสอบปลายภาคเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน

1.3.1    มคอ.5 (ฉบับภาษาอังกฤษ) ระหว่างวันที่ 1 – 30 พ.ย. 2563

 1. การให้นักศึกษาใช้โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์โดยโปรแกรม English Discoveries Online (EDO) อาจารย์จะแจ้งความประสงค์มาทาง ศูนย์ภาษา ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563
 2. สำหรับอาจารย์ที่ยังมีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ อาจารย์สามารถเข้ามาติดต่อขอสอบได้ที่ ศูนย์ภาษา งานพัฒนาภาษา สำนักงานต่างประเทศ ถ้าอาจารย์ยังสอบไม่ผ่านสามารถติดต่อขอสอบครั้งต่อไปได้ โดยต้องมีระยะห่างของการสอบแต่ละครั้ง 15 วัน
 3. ทางศูนย์ภาษา งานพัฒนาภาษา สำนักงานต่างประเทศ ได้กำหนดวันสอบ BRU English Test สำหรับอาจารย์และนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
รอบ วันสอบ เวลา ห้องสอบ วันรับสมัครสอบ
1 29 ก.ค. 63 13.30 – 15.00 น. 17205 – 17206 1-24 ก.ค. 63
2 19 ส.ค. 63 13.30 – 15.00 น. 17205 – 17206 3-14 ส.ค. 63
3 30 ก.ย. 63 13.30 – 15.00 น. 17205 – 17206 1-25 ก.ย. 63
4 14 ต.ค. 63 13.30 – 15.00 น. 17205 – 17206 1-10 ต.ค. 63

หมายเหตุ : สมัครสอบรอบละไม่เกิน 40 ท่าน

สมัครสอบได้ที่เว็บไซต์สำนักงานต่างประเทศ http://oire.bru.ac.th/

 1. ทางศูนย์ภาษา ได้สร้างกลุ่ม Line สำหรับอาจารย์ที่สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ (ESP) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน

การประชุมอาจารย์ชาวต่างชาติ (Foreign Lecturers’ / Teacher’ Meeting) วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563

การประชุมอาจารย์ชาวต่างชาติ (Foreign Lecturers’ / Teacher’ Meeting)

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563

 1. คุณสมบัติอาจารย์ชาวต่างชาติ
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท
  • มีอายุไม่เกิน 60 ปี
  • มีผลคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็นไปตามประกาศของทางมหาวิทยาลัย
  • ทำงานที่เป็นพันธกิจ/ภารกิจของทางมหาวิทยาลัย อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ งาน
  • มีการพัฒนาตนเองตามภาระหน้าที่ของอาจารย์ประจำหรือตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
  • มีผลประเมินการสอนจากนักศึกษา
  • มีผลประเมินการปฏิบัติงานจากเพื่อนร่วมงาน
 1. คุณสมบัติครูชาวต่างชาติ
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
  • มีใบประกอบวิชาชีพครู / ใบประกาศนียบัตรด้านการสอนภาษาอังกฤษ
  • มีอายุไม่เกิน 60 ปี
  • มีผลคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็นไปตามประกาศของทางมหาวิทยาลัย
  • ทำงานที่เป็นพันธกิจ/ภารกิจของทางมหาวิทยาลัย อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ งาน
  • มีการพัฒนาตนเองตามภาระหน้าที่ของอาจารย์ประจำหรือตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
  • มีผลประเมินการสอนจากผู้ปกครอง / ผู้นิเทศการสอนหลักสูตร GrapeSEED
  • มีผลประเมินการปฏิบัติงานจากเพื่อนร่วมงาน
 1. กำหนดการส่งเอกสารประกอบการจ้าง อาจารย์/ครู ชาวต่างชาติ มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์
  • อาจารย์/ครูชาวต่างชาติ ที่สัญญาจ้างหมดในวันในวันที่ 30 เมษายน 2564 จะต้องส่งเอกสารจ้างภายในวันที่ 20 มีนาคม 2564
  • อาจารย์/ครูชาวต่างชาติ ที่สัญญาจ้างหมดในวันในวันที่ 30 กันยายน 2563 จะต้องส่งเอกสารจ้างภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2563
 1. ตารางสรุปวันสิ้นสุดอายุ Visa / Work-permit ของอาจารย์/ครูชาวต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  • Miss Geraldine Remellite Llesis 30 เมษายน 2564
  • David William Schroko 30 เมษายน 2564
  • Richard Gleed 30 เมษายน 2564
  • Miss Arole B. Ponferrada 30 กันยายน 2563
  • Von M. Bacasmot 30 กันยายน 2563
  • Arlene M. Bacasmot 30 กันยายน 2563
  • David Frank Dittmar 30 กันยายน 2563
  • Robin K.Cupp Kendall 30 กันยายน 2563
  • Maria Doribie E.Gates 30 กันยายน 2563
  • Angelie G. Escuadra 30 กันยายน 2563
  • Rob Andrew George Gall 30 กันยายน 2563
  • Ny Rithy 30 กันยายน 2563
 1. ถามตอบ
  • เจ้าหน้าที่สำนักงานต่างประเทศช่วยแจ้งเตือนยังสาขาวิชาให้ทำเรื่องบันทึกจ้างลูกจ้างชาวต่างชาติเพื่อที่สาขาวิชาจะได้ทำบันทึกจ้างตามเวลาที่กำหนด พร้อมแนบเอกสารจ้างต่างๆด้วย // Ajarn Dave
  • ค่าเทอมปริญญาโทเท่าไหร่ // Ajarn Rob
  • สามารถเซ็นต์สัญญาจ้างฉบับใหม่ก่อน 15 วันนับจากวันที่สัญญาจ้างหมดได้หรือไม่