ไม่มีหมวดหมู่

สำนักงานต่างประเทศพร้อมด้วยนักศึกษาทุนพระราชทานเข้าพบรักษาราชการแทนอธิการบดี เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2563

                  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17.30 น. สำนักงานต่างประเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ  และอาจารย์รสมน พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานต่างประเทศ และนักศึกษาทุนพระราชทานชาวกัมพูชา ได้นำกระเช้าของขวัญปีใหม่มอบให้กับรองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมทั้งได้กล่าวสวัสดีปีใหม่ 2563 และขอพรจากท่านให้การปฏิบัติงานในปีใหม่และปีต่อๆไปนั้นประสบความสำเร็จยิ่งๆ ขึ้นไป ทั้งนี้รักษาราชการแทนอธิการบดีได้มอบของที่ระลึกให้กับคณาจารย์และนักศึกษาทุกท่านที่เข้าพบเพื่อแสดงความขอบคุณและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย

สำนักงานต่างประเทศร่วมพิธีสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานต่างประเทศโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยอาจารย์รสมน พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานต่างประเทศ ได้เข้าร่วมพิธีสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสุชาติ เมืองแก้ว เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย  และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีการแต่งตั้งนายกสภา จำนวน 1 ท่าน และคณะกรรมการสภา ทั้งสิ้น จำนวน 9 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ในพิธีการได้มีการถวายพระพรชัยมงคลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมถึงการอ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์อีกด้วย

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มรภ.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

                   เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในฐานะรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โดยวัตถุประสงค์ในการเข้าประชุมเพื่อปรึกษาหารือความคืบหน้าและแนวทางการดำเนินโครงการของคณะกรรมการฯ อาทิเช่น การรายงานความคืบหน้าโครงการประจำปี 2562-2563 โครงการหลักสูตรร่วมสำหรับการหมุนเวียนนักศึกษาต่างชาติ การลงนามความร่วมมือคณะกรรมการอุดมศึกษาของฟิลิปปินส์ แผนการจัดงานสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การจัดการเรียนการสอน และการนำเสนอสื่อ E-learning

สำนักงานต่างประเทศ คัดเลือกนักเรียนกัมพูชา เพื่อรับทุนพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา 2563

คัดเลือกนักเรียนกัมพูชา ทุนพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา 2563

ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.ดร. นวมินทร์ ประชานันท์ ได้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจการสอบคัดเลือกนักเรียนกัมพูชา ทุนพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2562 ณ ITC กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยทูลเกล้าถวายทุนพระราชทานฯ ปีนี้ จำนวน 2 ทุน ได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 

HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Scholarship

For Cambodian Students, Academic Year 2020

                      On behalf of Buriram Rajabhat University, led by Asst. Prof. Dr. Nawamin Prachanant officially went to select Cambodian Students for HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Scholarship in Academic Year 2020 during 5th – 9th December 2019 at Institute of Technology of Cambodia in Phnom Penh. This year, there were two fields provided: Business English Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, and Animal Science Program, Faculty of Agricultural Technology.

 

 

 

 

 

สำนักงานต่างประเทศจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกข้อสอบและการเขียนข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ

                  เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร. นวมินทร์​ ประชา​นันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกข้อสอบและการเขียนข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคคลทั่วไปซึ่งจัดโดย สำนักงานต่างประเทศ​ มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​บุรีรัมย์​ ณ ห้องประชุมลักษณะงาม อาคารนวัตปัญญา ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประกาศิต สิทธิ์​ธิติกุล อาจารย์​ประจำศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการเป็นวิทยากรอบรมและให้ความรู้ด้านการออกข้อสอบกับผู้เข้าอบรม ผลจากการอบรมจะทำให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านพัฒนา​ศักยภาพของตนเองมากขึ้นทางด้านการออกข้อสอบและมหาวิทยาลัย​จะได้มีข้อสอบมาตรฐาน​เพื่อใช้ในการวัดระดับ ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา บุคลากรและอาจารย์อีกด้วย

  ธำ

ศูนย์ภาษา งานพัฒนาภาษา สำนักงานต่างประเทศ จัดสอบ Test of English for International Communication

          ศูนย์ภาษา งานพัฒนาภาษา สำนักงานต่างประเทศ  ได้จัดสอบ Test of English for International Communication หรือ TOEIC ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมทานตะวัน อาคาร 12 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีผู้เข้าให้ความสนใจสมัครสอบทั้ง นักเรียนนักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก รวมทั้งสิ้น 63 คน

สำนักงานต่างประเทศนำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Shangrao Normal University ประเทศจีนไปทัศนศึกษา

             วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานต่างประเทศ นำโดย อาจารย์รสมน พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ พร้อมด้วยนางสาวกรรณิการ์ กกไธสง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Shangrao Normal University ประเทศจีน จำนวน 10 คนไปทัศนศึกษายังสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ วนอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง เขากระโดง สนามช้างอารีน่า และตลาดไนท์เซาะกราว เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย โดยนักศึกษาดังกล่าวได้เดินทางมาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 2-11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็นระยะเวลา 10 วัน