ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ชั้นปีที่ 1 รหัส 64 ประจำปีการศึกษา 2564 เข้ารับการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อสอบ BRU English Test (Post-Test)

                          ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ชั้นปีที่ 1 รหัส 64 ประจำปีการศึกษา 2564 เข้ารับการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อสอบ BRU English Test (Post-Test)(สอบระบบออนไลน์) ระหว่างวันที่ 19-27 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น. โดยให้เข้าสอบตามคณะดังกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้นักศึกษาสามารถศึกษาวิธีการเข้าสอบได้ที่ http://oire.bru.ac.th/bru-english-test-2563/

หมายเหตุ ระบบจะเข้าสอบได้ตามวัน-เวลาสอบตามตารางเท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 044-611221 ต่อ 7906

สำนักงานต่างประเทศ ชั้น 3 อาคารนวัตปัญญา ค่ะ

ประกาศผลการสอบ BRU English Test สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาสอบรอบพิเศษ (ชั้นปีที่ 2-5)

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดผลคะแนนได้ที่นี่

resulte-all-ครุศาสตร์

resulte-all-พยาบาลศาสตร์

resulte-all-มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

resulte-all-วิทยาการจัดการ

resulte-all-วิทยาศาสตร์

resulte-all-เทคโนโลยีการเกษตร

resulte-all-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

resulte-all-รอบสอบวันที่-23-25

 

หมายเหตุ นักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 สาขาวิชาทั่วไป ต้องมีผลคะแนนระหว่าง 25-80 คะแนนจึงจะถือว่าผ่านการทดสอบ

สำหรับสาขาวิชาภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 1-2 ต้องได้คะแนน ระหว่าง 39-80 คะแนนจึงจะถือว่าผ่านการทดสอบ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 3-5 ต้องได้คะแนน ระหว่าง 59-80 คะแนนจึงจะถือว่าผ่านการทดสอบ

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ชั้นปีที่ 1 รหัส 64 ประจำปีการศึกษา 2564 เข้ารับการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อสอบ BRU English Test (Pre-Test)

           ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ชั้นปีที่ 1 รหัส 64 ประจำปีการศึกษา 2564 เข้ารับการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อสอบ BRU English Test (Pre-Test) ระหว่างวันที่ 19-22 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. โดยให้เข้าสอบตามคณะดังกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้นักศึกษาสามารถศึกษาวิธีการเข้าสอบได้ที่ http://oire.bru.ac.th/bru-english-test-2563/…
หมายเหตุ ระบบจะเข้าสอบได้ตามวัน-เวลาสอบตามตารางเท่านั้น
สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 044-611221 ต่อ 7906
สำนักงานต่างประเทศ ชั้น 3 อาคารนวัตปัญญา ค่ะ

โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนภาษาไทยเบื้องต้น สำหรับนักเรียนทุนพระราชทานชาวกัมพูชา ปีการศึกษา 2563-2564

ประกาศผลการสอบ BRU English Test (สอบ 19-23 เมษายน 2564)

สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอแจ้งผลการสอบ BRU English Test ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-5 ที่เข้ารับการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ นักศึกษาที่มีผลการสอบผ่านเกณฑ์จะต้องได้คะแนน 25 คะแนนขึ้นไปจากข้อสอบทั้งสิ้น 80 ข้อ

**ยกเว้นสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ **ที่มีผลคะแนนการผ่านเกณฑ์ต่างจากสาขาวิชาอื่นๆ คือ

นักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 ผ่านเกณฑ์ที่ 39 คะแนนขึ้นไป

นักศึกษาชั้นปีที่ 3-5 ผ่านเกณฑ์ที่ 59 คะแนนขึ้นไป

ทั้งนี้ หากผลสอบขึ้นว่าอยู่ระหว่างดำเนินการ และไม่ปรากฏคะแนน หมายความว่าการกดส่งข้อสอบไม่สมบูรณ์ อาจเกิดจากหมดเวลาสอบก่อน หรือกดส่งคำตอบไม่ถูกวิธี ให้นักศึกษาเข้าสอบใหม่ในเดือนพฤษภาคม ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2564 โดยสามารถเข้าสอบผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

 

สามารถ Download ดูผลการสอบได้ที่นี่

ผลการสอบภาษาอังกฤษ BRU English Test

ขอเลื่อนการจัดสอบ TOEIC รอบ 24 เมษายน 2564

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ทำให้เจ้าหน้าที่คุมสอบจากศูนย์สอบ TOEIC กรุงเทพมหานครเดินทางมาจัดสอบ ณ พื้นที่ต่างจังหวัดไม่ได้ ศูนย์ภาษา งานพัฒนาภาษา สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงขอเลื่อนการสอบจากวันเสาร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 หรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะดีขึ้น ทั้งนี้ผู้สมัครสอบทุกท่านสามารถขอค่าสมัครสอบคืนได้โดยสามารถแอดไลน์ 0833621413 หรือแจ้งความประสงค์ขอเงินคืนพร้อมแนบบัญชีธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินได้ทาง E-mail : kannika.hs@gmail.com หากประสงค์จะร่วมการสอบรอบต่อไปโดยไม่ขอรับเงินคืนศูนย์สอบจะลงทะเบียนให้ท่านสอบในรอบต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นางกรรณิการ์ ภาพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
โทร. 094-5429140

ขั้นตอนการเข้าสอบ BRU English Test สำหรับนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์

ขั้นตอนการเข้าสอบ BRU English Test
ระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2564 (สอบผ่านระบบออนไลน์ได้ที่บ้านนะคะ)
นักศึกษาต้องเข้าสอบตามตารางสอบเท่านั้นนะคะ
–วันที่ 19 เมษายน 2564–
เวลา 08.00-12.00 น. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63…….) (สอบเฉพาะคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์)​
เวลา 13.00-16.00 น. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร ชั้นปีที่ 2 (สอบเฉพาะคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์)
–วันที่ 20 เมษายน 2564–
เวลา 08.00-12.00 น. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63…….)(สอบเฉพาะคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์)
เวลา 13.00-16.00 น. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 2(สอบเฉพาะคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์)
–วันที่ 21 เมษายน 2564 —
เวลา 08.00-12.00 น. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63…….)(สอบเฉพาะคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์)
เวลา 13.00-16.00 น. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2(สอบเฉพาะคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์)
–วันที่ 22 เมษายน 2564 —
เวลา 08.00-12.00 น. นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63…….)(สอบเฉพาะคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์)
เวลา 13.00-16.00 น. นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 2(สอบเฉพาะคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์)
–วันที่ 23 เมษายน 2564–
เวลา 08.00-12.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทุกคณะ (สอบเฉพาะผู้ที่ยังสอบไม่ผ่านเกณฑ์)
เวลา 13.00-16.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 4-5 ทุกคณะ (สอบเฉพาะผู้ที่ยังสอบไม่ผ่านเกณฑ์)
นักศึกษาสามารถศึกษาวิธีการเข้าสอบได้ที่ http://oire.bru.ac.th/bru-english-test-2563/

ประกาศผลสอบ BRU English Test นักศึกษา มรภ.บุรีรัมย์ ทุกชั้นปี

นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลคะแนนได้ที่นี่
https://drive.google.com/…/12oeCt_baNu…
(ผู้ที่ไม่ผ่านการสอบและต้องสอบรอบ 19-23 เมษายน 2564 รายชื่อจะปรากฏไฮไลท์สีเทาค่ะ)