ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบ BRU English Test (สอบ 24 กุมภาพันธ์ 2564)

รายชื่อผู้ที่ผ่านการทดสอบทางด้านภาษาอังกฤษ โดยใช้ข้อสอบ BRU English Test

รายชื่อผู้สอบผ่านภาษาอังกฤษ-24-02-64

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Cocktail Night Light (วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563)

สำนักงานต่างประเทศได้จัดโครงการ BRU English Speech Competition 2020

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-17.00 น. สำนักงานต่างประเทศได้จัดโครงการ BRU English Speech Competition 2020 เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศในการเป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 9 คน จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผลการแข่งขัน BRU English Speech Competition 2020​ คือ​

รางวัล 🥇ชนะเลิศ ได้แก่
-นางสาวชนิสร สุวรรณเขตร์ ชั้นปีที่ 2 สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
รางวัล 🥈รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
-นางสาวสุกัญญา ดวงศรี ชั้นปีที่ 2 สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
รางวัล 🥉รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
-นางสาวนริศรา มีมุข ชั้นปีที่ 2 สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
รางวัลชมเชย 2 รางวัลได้แก่
-นางสาวสุดารัตน์ แจ่มใส ชั้นปีที่ 2 สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
-นางสาวน้ำฝน ครุฑแก้ว ชั้นปีที่ 2 สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

สำนักงานต่างประเทศได้จัดโครงการ Mini Tray Garden

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17.00 น.-20.00 น. สำนักงานต่างประเทศได้จัดโครงการยกระดับและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กิจกรรมศุกร์ (สุข) หรรษากับภาษาอังกฤษ : Mini Tray Garden เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านการทำกิจกรรมจัดสวนถาด ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศในการเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดย อาจารย์ ดร.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตรให้ความอนุเคราะห์ในการเป็นวิทยากรตลอดการอบรม เสรฌจสิ้นกิจกรรมนักศึกษาได้รับความรู้และความสนุกสนานผ่านการจัดสวนถาด ได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และฝึกนำเสนอสวนถาดเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งช่วยพัฒนาทักษะของนักศึกษาเป็นอย่างมาก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ TOEIC รอบ 26 ธันวาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันการฟังภาษาอังกฤษ (BRU English Listening competition 2020 )

สำนักงานต่างประเทศ ได้จัดโครงการ BRU English Writing Competition 2020 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ศูนย์ภาษา งานพัฒนาภาษา สำนักงานต่างประเทศ ได้จัดโครงการ BRU English Writing Competition 2020 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อให้ผู้แข่งขันได้พัฒนาและเพิ่มศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษผ่านการเขียนภาษาอังกฤษ ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมลักษณะงาม ชั้น 2 อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมการทดสอบ ทั้งสิ้น 30 คน ประกอบไปด้วย นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 17 คน คณะครุศาสตร์ จำนวน 9 คน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 2 คน คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 คน คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 คน

สำนักงาน​ต่างประเทศ​จัดการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับ​นักศึกษา​คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์

วันเสาร์ที่​ 28 พฤศจิกายน​ 2563​ เวลา ​08.30-17.00 น. สำนักงาน​ต่างประเทศ​จัดการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับ​นักศึกษา​คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์​ (BRU​ English​ Test​) ณ​ ห้องปฏิบัติการ​คอม​พิวเตอร์​ชั้น​ 1 อาคารนวัต​ปัญญา​ในการสอบครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการสอบทั้งสิ้น​ จำนวน 741 คน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ BRU English Test (27 พ.ย.63)

รายชื่อผู้สมัครสอบ BRU English Test รอบ 27 พ.ย.2563

 

สำนักงานต่างประเทศดำเนินโครงการยกระดับและพัฒนาทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 4-5

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-17.00 น. สำนักงานต่างประเทศนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ อาจารย์รสมน พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ อาจารย์จันทร์สุดา บุญตรี หัวหน้างานธุรการสำนักงานต่างประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานต่างประเทศ ได้ดำเนินโครงการยกระดับและพัฒนาทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 4-5 สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและกระตุ้นให้นักศึกษามีความสนใจและกระตือรือร้นในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง ทั้งนี้มีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 246 คน โดยการดำเนินโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์นรินทร์ เจตธำรงอาจารย์คณะวิทยาการจัดการในการเป็นวิทยากรบรรยายตลอดการอบรม