CONTACT US

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ສຳນັກງານຕ່າງປະເທດ ມະຫາວິທະຍາໄລຣາຊະພັດບຸຣີຣັມຍ໌

ທີ່ຢູ່ 439 ຖະໜົນຈິຣະ ບ້ານໃນເມືອງ ອຳເພີເມືອງ ຈັງຫວັດບຸຣີຣັມຍ໌

ຊັ້ນ 2-4 ອາຄານ ນະວັດຕະປັນຍາ

ໂທ: 044-611221 ໂທລະສານ: 044-612858