Duties and Responsibilities

ບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່

ວຽກງານດ້ານທຶນການສຶກສາ ແລະ ການບໍລິຫານທົ່ວໄປ Scholarship & Administrations

 • ທຶນພາຍນອກ ເຊັ່ນ GMS, UMAP ແລະ ທຶນການສຶກສາອື່ນໆ
 • ການບໍລິຫານວຽກງານທົ່ວໄປ
 • ສາລະບັນ, ວັດສະດຸ, ແລະ ການເງິນ.
 • ວຽກງານຕ້ອນຮັບ ແລະ ງານພິທີການ.
 • ວຽກງານປະກັນຄຸນນະພາບ
 • ວຽກງານປະຊາສຳພັນ
 • ວຽກງານປະເມີນໂຄງການ
 • ວຽກງານວີຊ້າ ແລະ ໜັງສືເດີນທາງຊາວໄທ ແລະ ຊາວຕ່າງປະເທດ
 • ວຽກງານເລຂານຸການ.

ໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກຳ

 • ໂຄງການພັດທະນາຄຸນນະພາບບຸກຄະລາກອນສຳນັກງານ
 • ໂຄງການບໍລິຫານ ແລະ ຈັດການສຳນັກງານວິເທດສຳພັນ

ວຽກງານອາຊ້ຽນສຶກສາ ASEAN Studies

 • ສູນຂໍ້ມູນອາຊ້ຽນ
 • ການຈັດນິເທດສະການອາຊ້ຽນ
 • ການຈັດການສຳມະນາທາງວິຊາການ
 • ການເຜີຍແຜ່ ແລະ ແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳອາຊ້ຽນ
 • ການຈັດໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກຳເພື່ອສ້າງຄວາມຕື່ນຕົວຮູ້ສູ່ອາຊ້ຽນ
 • ການຝຶກອົບຮົມດ້ານອາຊ້ຽນ
 • ການໃຫ້ບໍລິການທາງວິຊາການແກ່ຊຸມຊົນ

ໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກຳ

 • ໂຄງການປະຊາສຳພັນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ເອກະລັກຂອງມະຫາວິທະຍາໄລສູ່ປະຊາຄົມອາຊ້ຽນ
  • ໂຄງການຈົດໝາຍຂ່າວອາຊ້ຽນ
  • ໂຄງການແຜ່ນພັບ ແລະ ໜັງສືແນະນຳມະຫາວິທະຍາໄລ
  • ໂຄງການສະໝຸດໂນ້ຕ ແລະ ແຜ່ນພັບສຳນັກງານ
 • ໂຄງການກິດຈະກຳຈັດສະແດງເພື່ອປະຊາສຳພັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (Road Show)
 • ໂຄງການກິດຈະກຳອາຊ້ຽນສັນຈອນ (Monthly ASEAN Activities)
 • ໂຄງການພັດທະນາຫ້ອງອາຊ້ຽນ
 • ໂຄງການກິດຈະກຳວັນອາຊ້ຽນ

ວຽກງານນັກສຶກສາ ແລະ ບຸກຄະລາກອນນານາຊາດ International Students and Staff

 • ວີຊ້າຂອງນັກສຶກສາ
 • ວີຊ້າ ແລະ ໃບອະນຸຍາດທຳງານ (Work Permit) ຂອງບຸກຄະລາກອນ
 • ການທຳງານລະຫວ່າງຮຽນຂອງນັກສຶກສາ
 • ໜ່ວຍງານກວດສອບຄຸນນະວຸດຂອງນັກສຶກສາ
 • ໜ່ວຍງານກວດສອບຄຸນນະວຸດຂອງບຸກຄະລາກອນ

ໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກຳ

 • ໂຄງການຕໍ່ວິຊ້າ ແລະ ລາຍງານຕົວນັກສຶກສາທຶນຊາວກຳປູເຈຍ
 • ໂຄງການຕໍ່ໃບອະນຸຍາດ (Work Permit) ແລະ ວີຊ້າ (Visa) ໃຫ້ອາຈານຊາວຕ່າງປະເທດ
 • ໂຄງການທຳງານລະຫວ່າງຮຽນ ແລະ ສະຫວັດດີການສຳລັບນັກສຶກສາທຶນຊາວກຳປູເຈຍ

ວຽກງານຄວາມຮ່ວມມື ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ Co-operation & Public Relations

 • ການຮ່ວມມືທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ (MoU/MoA)
 • ດ້ານການວິໄຈ, ການຮຽນ-ການສອນ, ແລະ ການແລກປ່ຽນນັກສຶກສາ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ.
 • ເພີ່ມວິໄສທັດນັກສຶກສາ ແລະ ບຸກຄະລາກອນໃນຕ່າງປະເທດ
 • ຫຼັກສູດຮ່ວມທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
 • ຝຶກປະສົບການຕ່າງປະເທດ
 • ສະແຫວງຫານັກສຶກສາແລກປ່ຽນ Internship ຈາກຕ່າງປະເທດ
 • ປະຊາສຳພັນ ແລະ ຮັບນັກສຶກສາຕ່າງຊາດ

ໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກຳ

 • ໂຄງການຕິດຕາມ ແລະ ພັດທະນາຄວາມຮ່ວມມືທັງພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
 • ໂຄງການຄັດເລືອກນັກສຶກສາທຶນພຣະຣາຊະທານ ສົມເດັດພຣະເທບ ຣັຕະນະຣາຊະສຸດາໆ

ວຽກງານຝຶກອົບຮົມ ແລະ ທົດສອບ ທັກສະພາສາອາຊ້ຽນ ASEAN Languages Training and Testing

 • ການຈັດການທົດສອບທາງພາສາ
 • ການຝຶກອົບຮົມທັກສະພາສາ ແລະ ວັດທະນະທຳໃຫ້ກັບນັກສຶກສາ
 • ການຝຶກອົບຮົມທັກສະພາສາ ແລະ ວັດທະນະທຳໃຫ້ກັບບຸກຄະລາກອນ
 • ການວິໄຈພາສາ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງປະເທດກຸ່ມອາຊ້ຽນ

ໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກຳ

 • ໂຄງການອົບຮົມພາກປະຕິບັດການທາງພາສາ
 • ໂຄງການເພີ່ມວິໄສທັດ ແລະ ການຮຽນຮູ້ ແລະ ວັດທະນະທຳຕ່າງປະເທດສຳລັບນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາ ໄລຣາຊະພັດບຸຣີຣັມຍ໌
 • ໂຄງການເພີ່ມວິໄສທັດ ແລະ ການຮຽນຮູ້ພາສາ ແລະ ວັດທະນະທຳຕ່າງປະເທດສຳລັບອາຈານມະຫາວິທະ ຍາໄລຣາຊະພັດບຸຣີຣັມຍ໌
 • ໂຄງການແລກປ່ຽນຄູອາຈານ, ບຸກຄະລາກອນ, ນັກວິໄຈ ແລະ ນັກສຶກສາກັບຕ່າງປະເທດໃນອາຊ້ຽນ

ວຽກງານແປ ແລະ ລ່າມ Translation and Interpretation (BRU TIC)

 • ວຽກງານແປເອກະສານທາງຣາຊະການ
 • ງານແປເອກະສານທາງວິຊາການ
 • ການແປເອກະສານ, ໜັງສື, ແລະ ຕຳລາຕ່າງໆ
 • ລ້າມດ້ານການແປ ແລະ ລ່າມໃຫ້ກັບບຸກຄົນ ແລະ ອົງກອນຕ່າງໆ
 • ຝຶກອົບຮົມດ້ານການແປ ແລະ ລ້າມໃຫ້ກັບບຸກຄົນ ແລະ ອົງກອນຕ່າງໆ
 • ເຜີຍແຜ່ກິດຈະກຳ ແລະ ຜົນງານການແປ/ລ້າມ

ໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກຳ

 • ໂຄງການແປຂໍ້ມູນໜ່ວຍງານເປັນພາສາໄທ ແລະ ພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາອາຊ້ຽນ
 • ໂຄງການແປປ້າຍຕ່າງໆ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເປັນພາສາອັງກິດຄູ່ກັບພາສາໄທ