History

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ສຳນັັກງານຕ່າງປະເທດ ມະຫາວິທະຍາໄລຣາຊະພັດບຸຣີຣັມຍ໌ ເປັນໜ່ວຍງານທີ່ຈັດຕັ້ງຂື້ນເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ ສະໜັບສະໜຸນນະໂຍບາຍມະຫາວິທະຍາໄລ ເພື່ອສ້າງເຄືອຂ່າຍຄວາມຮ່ວມມືທັງໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອປະຊາສຳພັນ ແລະ ເພື່ອສົ່ງເສີມຊື່ສຽງມະຫາວິທະຍາໄລໃຫ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກທັງໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ມີການບໍລິ ຫານງານ ໂດຍ ອາຈານ ສະມົນ ພານດວົງແກ້ວ ຜູ້ອຳນວຍການສຳນັກງານການຕ່າງປະເທດເຊິ່ງກຳກັບດູແລໂດຍ ຜູ້ຊ່ວຍສາດສະດາຈານ ປອ. ນະວະມິນ ປຣະຊານັນທ໌ ຮອງອະທິການຝ່າຍກິດຈະການຕ່າງປະເທດ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຣາຊະພັດບຸຣີຣັມຍ໌.