Language Center-lo

           

ສູນພາສາ ເປັນສູນກາງການຮຽນຮູ້ , ການພັດທະນາທັກສະ ແລະ ສັກກາຍະພາບໃນການໃຊ້ພາສາຕ່າງປະເທດ , ບໍລິການວິຊາການ , ສະໜັບສະໜຸນການຮຽນ- ການສອນ , ພັດທະນາບຸກຄາລາກອນທີ່ເປັນຄູ -ອາຈານ , ນັກສຶກສາ , ຊຸມຊົນ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນທາງດ້ານພາສາຕ່າງປະເທດໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ , ບຸກຄະລາກອນ ພາກລັດ ແລະ ເອກກະຊົນ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປເພື່ອສຶກສາແລະ ເນຳໄປໃຊ້ໃນການປະກອບອາຊີບ , ການຕິດຕໍ່ສື່ສານ ແລະ ການປະຕິສຳພັນດ້ານວົດທະນະທຳ


ບົດບາດຂອງສູນພາສາ:

 • ວຽກງານການເຝິກອົບຮົມເພື່ອເພິ່ມທັກສະພາສາອັງກິດໃຫ້ແກ່ຄູອາຈານທີ່ສິດສອນເປັນພາສາອັງກິດ( ໂຄງການພັດທະນາອາຈານສູ່ຄວາມເປັນນນາຊາດ.
 • ວຽກງານນິເທດໃຫ້ແກ່ຄູອາຈານທີ່ສອນເປັນພາສາອັງກິດ (ໂຄງການພັດທະນາຄູ-ອາຈານສູ່ຄວາມເປັນນນາຊາດ).
 • ວຽກງານອອກບົດສອບເສັງລາຍວິຊາທີ່ສອນເປັນພາສາອັງກິດ (ໂຄງການພັດທະນາຄູ-ອາຈານສູ່ຄວາມເປັນນນາຊາດ).
 • ວຽກງານເຝິກອົບຮົມທັກສະພາສາອັງກິດສຳລັບບຸກຄະລາກອນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ບຸກຄະລາກອນພາຍນອກ .
 • ວຽກງານເຝິກອົບຮົມທັກສະພາສາອັງກິດສຳລັບນັກສຶກສາຄູ , ຄະນະສຶກສາສາດ
 • ວຽກງານເຝິກອົບຮົມທັກສະພາສາອັງກິດສຳລັບນັກສຶກສາ
 • ວຽກງານເຝິກອົບຮົມພັດທະນາພາສາອັງກິດອອນລາຍ ( English Discoveries Online).
 • ວຽກງານເຝິກອົບຮົມພັດທະນາທັກສະພາສາອັງກິດ(Tell me More).
 • ວຽກງານຈັດການຮຽນຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງ.
 • ການສ້າງແບບທົດສອບຄວາມສາມາດທາງດ້ານພາສາອັງກິດສຳລັບອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາທົ່ວໄປ.
 • ການສ້າງຄູມືການເຝິກອົບຮົມທັກສະພາສາອັງກິດ
 • ການສ້າງແບບທົດສອບຄວາມສາມາດທາງດ້ານພາສາອັງກິດ