Philosophy/Vision/Mission/Responsibilities

ປັດຊະຍາ

“ສົ່ງເສີມວິຊາການ ປະສານຄວາມຮ່ວມມື

ສ້າງຊື່ສຽງສູ່ອາຊ້ຽນ ແລະ ສາກົນ

Vision

The International Office is an active and efficient unit of supporting and cooperating the university in the international affairs in order to the educational standard and quality of graduates for international acceptance.

ພັນທະກິດ

  • ຮ່ວມກຳນົດ ແລະ ດຳເນີນປະຕິບັດແຜນຍຸດຕະສາດດ້ານຕ່າງປະເທດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຣາດຊະພັດ ບູລີລໍາ.
  • ສ້າງແລະສະແຫວງຫາເຄື່ອຂ່າຍຄວາມຮ່ວມມືກັບໜ່ວຍງານພາກລັດ ແລະ ພາກເອກກະຊົນພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ.
  • ຮັກສາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ພາສາ, ສິນລະປະ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງປະເທດໄທໃຫ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນຕ່າງປະເທດ.
  • ປະຊາສໍາພັນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຜົນງານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລໃນລະດັບນານາຊາດ.

ບົດບາດໜ້າທີ່

  • ຕິດຕໍ່ປະສານງານ ແລະ ສ້າງເຄືອຂ່າຍຄວາມຮ່ວມລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລຣາຊະພັດບຸຣິຣັມຍ໌ກັບໜ່ວຍງານທັງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນທັງໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
  • ປະຊາສຳພັນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ກິດຈະກຳຂອງມະຫາວິທະຍາໄລໃຫ້ກັບແກ່ໜ່ວຍງານ ແລະ ອົງປະກອບຕ່າງໆ ທັງໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
  • ໃຫ້ກັບຂໍ້ສະເໜີແນະນຳ, ຂໍ້ແນະນຳ, ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ ແລະ ບຸກກຄະລາກອນຊາວຕ່າງປະເທດທີ່ປະຕິບັດງານໃນມະຫາວິທະຍາໄລ.
  • ກຳກັບ, ດູແລ, ກວດສອບ, ແລະ ສະເໜີທຶນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ, ອາຈານ, ນັກວິຊາການ ແລະ ນັກວິໄຈ ຈາກຕ່າງປະເທດເພື່ອມາສຶກສາ ແລະ ປະຕິບັດງານໃນມະຫາວິທະຍາໄລຣາຊະພັດບຸຣີຣັມຍ໌
  • ເປັນສູນກາງໃນການໃຫ້ຂໍ້ຂ່າວສານ, ຂໍ້ສະເໜີແນະນຳ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຕ່າງປະເທດແກ່ບຸກຄະລາກອນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ.
  • ຝຶກອົບຮົມພັດທະນາທັກສະພາສາອັງກິດ ລວມທັງພາສາ ແລະ ວັດທະນະທຳອາຊ້ຽນ.