Translation and Interpretation Center-lo

ສູນການແປ ແລະ ລ່າມ

ບົດບາດໜ້າທີ່ຂອງສູນການແປ ແລະ ລ່າມ

  • ງານແປເອກະສານທາງຣາຊະການ
  • ງານແປເອກະສານ, ໜັງສື, ຕຳລາຕ່າງໆ
  • ງາມລ່າມພາສາໃຫ້ກັບມະຫາວິທະຍາໄລ, ຊຸມຊົນ, ແລະ ອົງກອນຕ່າງໆ
  • ງານຝຶກອົບຮົມດ້ານການແປ ແລະ ລ່າມ ໃຫ້ກັບບຸກຄົນ ແລະ ອົງກອນຕ່າງໆ
  • ງານພັດທະນາຫຼັກສູດໄລຍະສັ້ນດ້ານການແປ ແລະ ລ່າມ
  • ງານຈັດທຳຄູ່ມືການແປ ແລະ ແບບຟອມໜັງສືທາງຣາຊະການຕ່າງໆ
  • ງານເຜີຍແຜ່ກິດຈະກຳ ແລະ ຜົນງານແປ/ລ່າມ
  • ທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ສ້າງເຄືອຂ່າຍລະຫວ່າງສູນການແປ ແລະ ລ່າມທົ່ວປະເທດ