History

Đại học Buriram Rajabhat là một tổ chức được thành lập nhằm     thúc đẩy và hỗ trợ chính sách của trường đại học,tạo ra một       mạng lưới hợp tác cả trong và ngoài nước, nhằm để thúc đẩy trường đại học và thúc đẩy danh tiếng của trường đại học nổi tiếng cả trong và ngoài nước. Có được sự quản lý bởi Ajarn Ramon Phanduangkaew,Giám đốc văn phòng đối ngoại. Giám sát bởi Trợ lý giáo sư Tiến sĩ Nawamin Prachanan,Phó chủ tịch đối ngoại Đại học Buriram Rajabhat.