Translation and Interpretation Center

Gánh nặng công việc của trung tâm dịch thuật và phiên dịch

  • Dịch thuật văn bản chính phủ.
  • Dịch sách, sách giáo khoa và các văn bản khác nhau.
  • Phiên dịch ngôn ngữ cho trường đại học, cộng đồng và các tổ chức khác nhau.
  • Đào tạo về dịch thuật và phiên dịch cho các cá nhân và các tổ chức khác nhau.
  • Phát triển chương trình giảng dạy thời gian ngắn hạn về mặt dịch thuật và phiên dịch.
  • Chuẩn bị các hướng dẫn dịch thuật và các hình thức sách chính thức khác nhau.
  • Xuất bản các hoạt động và dịch thuật / phiên dịch.
  • Chuyến đi học tập,nghiên cứu và tạo một mạng lưới giữa các trung tâm dịch thuật và phiên dịch viên trên toàn quốc.