ศูนย์ภาษา (LANGUAGE CENTER)

 

อาจารย์พัลลภา เลิศเจริญวนิช

หัวหน้าศูนย์ภาษา

           

ศูนย์ภาษา เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะและศักยภาพในการใช้ภาษาต่างประเทศ มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะความรู้ภาษาต่างประเทศ บริการวิชาการ สนับสนุนการเรียนการสอน พัฒนาคณาอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ชุมชนและท้องถิ่นด้านภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา บุคลากร ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป เพื่อการศึกษา การประกอบอาชีพ การติดต่อสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม

                 ภาระงานของศูนย์ภาษา

งานอบรมและเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ (โครงการพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นนานาชาติ)

งานนิเทศอาจารย์ที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ (โครงการพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นนานาชาติ)

งานข้อสอบรายวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ (โรงการพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นนานาชาติ

งานเบิก-จ่ายการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (โครงการพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นนานาชาติ

งานอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก

งานอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก

งานอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์

งานอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา

งานอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษออนไลน์ (English Discoveries Online)

งานอาบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (Tell Me More)

งานการจัดศูนย์การเรียนรู้ด้วนตนเอง

งานการจัดทำแบบทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

งานการจัดทำหลักสูตรการอบรมทักษะภาษาอังกฤษ

งานการจัดทำคู่มือการอบรมทักษะภาษาอังกฤษ

งานการจัดทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ